Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2022

Skates råd til regjeringens digitaliseringsarbeid

I løpet av 2022 har vi gitt råd til regjeringens digitaliseringsarbeid på en rekke viktige områder.

«Skate har ei viktig rolle som strategisk samarbeidsråd på digitaliseringsområdet. Det offentlege skal tilby samanhengande digitale tenester til folk og næringslivet, anten dei kjem frå kommune eller stat. Det er derfor viktig for regjeringa at Skate støttar opp under dette arbeidet, og samarbeid om brukarfokusert digitalisering på tvers av ansvarsområda som dei enkelte deltakarane i Skate har.»

  "Kun én gang"/nasjonale grunndata

  Et sentralt mål i Digitaliseringsstrategien er at forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om, «kun én gang-prinsippet». Dette er viktig for å kunne levere sammenhengende tjenester på tvers av offentlig sektor.

  Vi mener det trengs en systematisk vurdering av hvilke datakilder som skal være felles og autoritative.

  Det er behov for føringer for forvaltning og tilgjengeliggjøring av det som pekes ut som nasjonale grunndata. Det bør bli tydelig hva det innebærer å være forvalter av slike data, herunder distribusjonsstrategier, finansiering og innbyggers innsyn i data om seg selv.

  Vi har etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for det videre arbeidet. Vi har bedt styringsgruppen legge frem en tiltaks- og gjennomføringsplan, og oppfordrer Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til å støtte arbeidet.

  Status og utfordringer i offentlig sektor mht. styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet

  Informasjonssikkerhet er en svært viktig utfordring som vi i Skate mener vi må finne en felles retning på.

  Det er svært viktig med operativ støtte når det inntreffer alvorlige sikkerhetshendelser. Her er det behov for mer samordning på statlig side. Kommunene har et svært komplekst IT-landskap som involverer en rekke statlige sektorer og løsninger. Det mangler én samordnende aktør som kommunene kan forholde seg til. Det er behov for å tydeliggjøre roller og ansvar på tvers av sektorer og forvaltningsnivå for å sikre mer samordnet støtte og respons ved alvorlige sikkerhetshendelser.

  Det er krevende å bygge opp kompetanse på sikkerhetsområdet internt for både kommuner og statlige virksomheter. Det bør vurderes å lage en felles strategi i offentlig sektor for kompetanse på informasjonssikkerhet. Videre bør det vurderes å etablere et miljø med nok ressurser og kompetanse til å være faglig støttespiller for kommuner og statlige virksomheter.

  Felles økosystem, deling av data og finansiering av fellesløsninger

  Nasjonale digitale fellesløsninger er en nødvendig infrastruktur for digitaliseringen i offentlig sektor. Vi er svært bekymret over budsjettsituasjonen i Digdir og hos flere andre fellesløsningsforvaltere. Redusert tilgjengelighet og manglende videreutvikling av fellesløsningene vil ha følgekonsekvenser for hele offentlig sektor. Det vil føre til fragmentering og at flere lager lignende løsninger, mens de som ikke har mulighet blir stående uten løsninger de har behov for. Måloppnåelsen i regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi vil bli sterkt redusert.

  Det er en spesiell utfordring for mange at overgangen fra Altinn 2 til Altinn 3 må skje raskt. Det er mange viktige tjenester i mange virksomhetene som må konverteres.

  Vi oppfordrer regjeringen til en tydelig prioritering av digitale fellesløsninger i budsjettene fremover.

  Det må etableres prinsipper for felles prioritering for å realisere de sammenhengende tjenestene. Disse bør baseres på felles indikatorer knyttet til samfunnseffekt og nytte for innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. Skate anbefaler en felles pott for å komme i gang med de viktigste tiltakene. I tillegg må de sektorene og virksomhetene som inngår i den sammenhengende tjenesten skape finansielt handlingsrom selv.

  «Godt samarbeid mellom departementene er en forutsetning for å bygge sammenhengende tjenester, både for nødvendig lovarbeid og for at fremdriften prioriteres og koordineres løpende.»

  Utfordringer på identitetsforvaltningsområdet

  Vi stiller oss fortsatt bak Koordineringsorganet for ID-forvaltning (KoID) sin visjon om «en person en identitet» i Norge. Den siste tidens utfordringer med COVID-pandemien og flykningskrisen tydeliggjør betydningen av en robust ID-forvaltning på tvers av virksomhetenes grenser.

  Vi mener KDD må ta opp med øvrige departement nødvendigheten av at:

  • Nasjonalt ID-kort må tilgjengeliggjøres for alle utlendinger med tilstrekkelig tilknytning til Norge, herunder
   • alle de som er tildelt fødsels- eller d-nummer
   • brukergruppene som ikke omfattes av pågående høring om nye regler i pass- og ID-kortforskriften om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort, men som likevel har en tilknytning til riket.
  • UNIK bør benyttes i virksomhetenes ID-kontroll.

  Vi har bedt alle virksomhetene som deltar i KoID jobbe for at deres departementer stiller seg bak disse tiltakene.

  "Identifisering må være sikker og unik, både av inn- og utlendinger, uavhengig av om vedkommende er tilstede fysisk eller digitalt. Det vil være viktig i arbeidet med å avdekke og forhindre kriminalitet".

  Ny nasjonal strategi for eID

  Vi mener at eID-strategien er svært viktig. Det er viktig å få på plass gode løsninger for å sikre at utenlandske aktører kan identifiseres på en god måte. Strategien må ikke gjøre det vanskelig eller skape hinder som kommer i strid med EUs regelverk for etablering av nye virksomheter.

  Representasjon og fullmakter er et av de viktigste tiltakene og må prioriteres høyt. Det har vært behov for og snakk om dette lenge. Formuleringen om dette i strategien burde vært mer forpliktende.

  Det bør også vurderes om fullmaktsløsninger i offentlig sektor skal kunne benyttes av private virksomheter for deres tjenester.

  Det er viktig å få på plass gode løsninger for barn. Det er en ulempe at barn ikke kan bruke en del av de løsningene de burde ha tilgang til.

  Det er svært viktig å legge til rette for at «unike» identiteter kan realiseres i Folkeregisteret. Det ser vi blant annet i lys av arbeidet med å ta imot flyktninger fra Ukraina. Det er også krevende i kriminalitetsbildet at noen operer med flere identiteter.

  Man bør arbeide langsiktig for å få samhandling med andre lands løsninger for biometri.

  Vi mener det er svært viktig at man sørger for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos fagdirektorat og tilsynsmyndighet slik det står i strategiutkastet. Dette må tas på alvor og følges opp i praksis av departementet og regjeringen.

  Medfinansieringsordningen 2022

  Vi mener innretningen på Medfinansieringsordningen må endres:

  • Målet med ordningen må spisses og avgrenses til tiltak som understøtter digitaliseringsstrategien.
  • Retningslinjenes krav til gevinstrealisering og budsjettkutt, samt forpliktelse av gevinster i andre virksomheter, bør fjernes.
  • Kommunal sektor bør omfattes av ordningen når kommuner i samarbeid med KS leverer sammenhengende tjenester som understøtter felles kommunale behov, og tjenesten inngår i en digital tjenestekjede sammen med statlig sektor.
  • Ordningen bør i større grad understøtte smidig utvikling og innovasjon.

  Skate bør involveres i utformingen av nye retningslinjer. Vi bør også ha en rådgivende rolle i prioriteringen av tiltak som skal få medfinansiering, i tråd med Skates mandat om at vi skal gi råd om sentrale tverrgående tiltak og investeringer på IKT-området.

  Økt digital kompetanse i offentlig sektor

  Det er viktig at utdanningsmiljøene jobber med hvilken kompetanse offentlig sektor trenger for å møte fremtiden.

  Mange virksomheter er ikke store nok til å kunne inneha all kompetansen i egen organisasjon. Vi må finne bærekraftige løsninger på dette.

  Vi oppfordrer regjeringen til å plassere et hovedansvar for å utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor og å få igangsatt arbeidet. Flere Skate-virksomheter og andre som har arbeidet med Skate-saken om digital kompetanse er positive til å bidra i arbeidet.

  NSMs konseptvalgutredning av nasjonal skyløsning

  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å utrede alternativer for en nasjonal skyløsning. Vi mener arbeidet er svært viktig og må sikres god fremdrift, særlig fordi flere virksomheter allerede har tatt strategiske valg knyttet til skyløsninger. Vi oppfordrer til at kommuneperspektivet inkluderes selv om det faller utenfor det opprinnelige mandatet.

  Flere i Skate har gode erfaringer med bruk av skytjenester og opplever sikkerheten som bedre enn ved intern drift. Vi mener manglende felles nasjonal skyløsning ikke er synonymt med manglende kontroll. Det er heller ikke sikkert det er mulig å oppnå samme sikkerhetsnivå i en nasjonal offentlig løsning som i de kommersielle løsningene.

  En nasjonal skyløsning må balansere sikkerhet mot funksjonalitet. I konseptvalgutredningen bør det vurderes hva som er realistisk med tanke på kompetanse, kapasitet og finansiering. Det må gjøres gode kost-nytte vurderinger og gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser. Konseptet om regulering og tydeliggjøring av dagens regelverk fremstår som mer realistisk gjennomførbart enn flere av de andre alternativene som utredes, og bør uansett gjøres.

  Deling av data i hele offentlig sektor er viktig for å nå målene i Digitaliseringsstrategien. En eventuell nasjonal sky må legge til rette for at dette er mulig.

  Skate bør høres før regjeringen velger endelig konsept.

  Nytt EU-regelverk om deling av data - konsekvenser og gjennomføring

  Flere regelverk som får konsekvenser for deling og bruk av data er på trappene fra EU. Det er behov for nasjonal koordinering for å forberede oss til disse.

  Vi har oppfordret KDD til å gjøre øvrige departementer oppmerksomme på at etterlevelse av regelverkene vil medføre kostnader. Vi har også gitt råd til KDD om at Digdir bør bli koordinerende «competent body» og data.norge.no bli «single information point» i henhold til datastyringsforordningen.

  Vi oppfordrer alle offentlige virksomheter til å sette seg inn i og forberede gjennomføring av regelverkene. Vi vil selv initiere dette i egne virksomheter. Vi har bedt Digdir utarbeide et kort informasjonsskriv på vegne av Skate som vi kan dele med hele offentlig sektor.

  «EU har store ambisjoner om å etablere felles dataområder for flere sektorer, og helsesektoren er først ute med European Health Data Space. Det er viktig å samarbeide på tvers om de nye EU forordningene for å vurdere konsekvenser og muligheter for digitaliseringen av offentlig sektor."