Hopp til hovudinnhald

Programstyring

Mange verksemder bruker program som arbeidsform. Kva er eit program, og kva er forskjellen mellom prosjekt og program?

Eit program er ei samling av prosjekt med eit felles overordna mål, som saman skal bidra til forandringar og gevinstar i ein eller fleire verksemder eller sektorar.

Kjenneteikn ved program

Det som kjenneteiknar eit program, er at

  • prosjekta til programmet kan gjennomførast i sekvens eller med heil eller delvis parallellitet
  • eit program også har ansvaret for å følge opp gevinstrealiseringa knytt til leveransane frå kvart enkelt prosjekt
  • programleiinga har ansvaret for igangsetting og overordna styring av prosjekta til programmet
  • programleiinga tar vare på avhengnader, koordinering og ressurskonfliktar mellom prosjekta
  • eit program ofte har ei varigheit på fleire år

Programstyring

Oppgåver blir ofte organisert som eit program når leiinga i verksemda ønsker å vektleggje og følge opp ein spesielt viktig strategisk satsning. Den programeigaren som leiinga oppnemner, får eit særskild ansvar for å styre denne satsningen på leiinga sine vegner. I nokre tilfelle vel verksemdsleiaren sjølv å ta rolla som programeigar.

Sjølv om Prosjektveiviseren er retta mot prosjektstyring kan mange av dei grunnleggande prinsippa og strukturane i styringa overførast til programstyring. Men vêr merksam på at leiing av eit program krev noko meir og er meir komplisert.

Eit program er ikkje det same som eit stort prosjekt - eit prosjekt kan i prinsippet vere større enn eit program. Forskjellen ligg i at prosjektleveransane er produkt, medan du i eit program styrer prosjekta i programmet og følger opp dei samla gevinstane i programmet.

Inspirasjon til programstyring

Prosjektveiviseren er utvikla med inspirasjon frå PRINCE2. På same måte kan du hente inspirasjon til god praksis for programstyring i Axelos' modell for programstyring MSP (Managing Successful Programmes). Det er utarbeidd norske omsettingar av sentrale omgrep i MSP, og samt noko rettleiingsmateriell om kvifor og korleis program kan brukast som ein formålstenleg arbeidform.

I Noreg er det fleire som tilbyr utdanning og sertifisering innanfor MSP. Under kompetanseutvikling finn du ei oversikt over tilgjengelege norske kurs i MSP. Det kan også vere til inspirasjon og læring for verksemda di å delta i Digitaliseringsdirektoratet sitt nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring.

I Danmark har Ministerienes prosjektkontor i Digitaliseringsstyrelsen utarbeidd «Den fællesstatslige programmodel» – som også hentar inspirasjon frå MSP.

Kontakt

Sammenhengende tjenester