Hopp til hovedinnhold

Porteføljestyring

Porteføljestyring dreier seg om å identifisere, prioritere og iverksette virksomhetens prosjekter og programmer, samt følge opp leveransene.

I dag er det mange offentlige virksomheter som jobber med porteføljestyring, men hva mener vi egentlig en portefølje, og hva er porteføljestyring?

Porteføljen er samlingen av alle besluttede og pågående prosjekter og programmer som skal sikre at virksomheten oppnår sine strategiske mål.

Hva er porteføljestyring?

Porteføljestyring handler om å definere, balansere og styre virksomhetens samlede portefølje på en slik måte at virksomhetens ressurser utnyttes best mulig.

Hvis virksomheten har en systematisert oversikt over sine prosjekter og programmer gir dette grunnlag for en porteføljeplan som er et godt beslutningsunderlag for å foreta tverrgående prioriteringer og samordning.

Dermed kan virksomhetsledelsen treffe gode beslutninger om hvilke prosjekter og programmer som i størst mulig grad bidrar til å realisere virksomhetens strategiske mål.

Når vi på disse sidene bruker begrepet portefølje er det egentlig prosjektportefølje vi snakker om. Begrepet portefølje brukes også om andre typer av porteføljer (eksempelvis produktportefølje, kundeportefølje, eiendomsportefølje).

  Porteføljestyring skjer kontinuerlig

  Porteføljestyring er i motsetning til prosjekter og programmer en vedvarende styringsaktivitet som forankres i linjeorganisasjonen.

  Prosesser, funksjoner, roller og ansvar i en porteføljestyringsfunksjon har samme karakter som andre tverrgående linjefunksjoner som eksempelvis økonomistyring og HR.

  Hvorfor etablere porteføljestyring?

  Porteføljestyring er et av virksomhetsledelsens mest effektive virkemidler for å utøve god virksomhetsstyring, og dermed nå sine mål.

  Mange virksomheter opplever at de får flere og mer komplekse prosjekter, men at det er vanskelig å oppnå de ønskede virkningene og gevinstene. Her kan bedre porteføljestyring medvirke til å:

  • sikre virksomhetens mulighet for å realisere gevinst
   I porteføljeoversikten får du synliggjort prosjekter og programmer. Dette vil gjøre det mulig for din ledelse å prioritere og foreta en felles, strategisk prioritering.
  • bruke virksomhetens utviklingsressurser mest hensiktsmessig
   Når din ledelse prioriterer og har oversikt over alle prosjekter vil din virksomhet bruke ressurser bedre og mer balansert. De høyest prioriterte prosjektene sikres bedre fremdrift.
  • minske prosjektusikkerheten
   Når din ledelse får en samlet og jevnlig statusrapportering for porteføljen, får ledelsen innsyn i hvilke prosjekter som har behov for hjelp for å lykkes og realisere de forventede gevinstene.

  Inspirasjon til porteføljestyring

  Du kan hente inspirasjon til god praksis i porteføljestyring i Axcelos rammeverket MoP (Management of Portfolios). Under kompetanseutvikling finner du en oversikt over tilgjengelige norske kurs i MoP.

  I regi av nettverket for program- og porteføljestyring er sentrale begreper og definisjoner fra dette rammeverket oversatt til norsk.

  Kontakt

  Sammenhengende tjenester