Hopp til hovedinnhold

Få barn

Livshendelsen Få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert, og målet er å skape en bedre brukeropplevelse der brukerbehov ses mer samlet. Livshendelsen er en av regjeringens prioriterte livshendelser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har hatt det overordnede ansvaret for å følge opp livshendelsen, mens Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som har hatt operative ansvaret for livshendelsen. NAV anser at målsettingene slik det er definert av OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) som ferdigstilt.

Dette skal oppnås i livshendelsen

Brukerbehov som oppstår i perioden fra du ønsker å få barn og frem til skolestart har blitt kartlagt. Livshendelsen omfatter både de generelle, og de spesielle behovene som kan treffe foreldre eller barn. Flere av de spesielle behovene ivaretas gjennom livshendelsen Alvorlig sykt barn.

Både brukerorganisasjoner, kommuner og fagdirektorat har blitt invitert til å identifisere mulige forbedringsområder som ligger i det å se samlet på livshendelsen.

OECD måler sin eGovernment Benchmark fire områder innenfor familierelaterte tjenester:

  • Informasjon om permisjonsordninger for foreldre
  • Skaffe personnummer til barnet
  • Registrere foreldreansvar
  • Søke om barnetrygd

På disse områdene har NAV gjennomført en rekke forbedringer innenfor sine områder. De anser seg ferdig med sitt arbeid. Samtidig vil de enkelte etatene fortsette pågående arbeid innen eget ansvarsområde.

Bildet viser en nyfødt baby
Fot: Chris Anderson, Unsplash

Hva skjer i arbeidet i livshendelsen

Videreutvikling av NAVs løsninger for familieytelser

NAV har nå en rekke digitale løsninger som bidrar til å håndtere livssituasjonen. Se en fullstending oversikt på NAV sine hjemmesider for familieytelser

Digital løsning for å registrere farskap

En av de viktigste forbedringene i strategiperioden har vært leveransen av løsning for å registrere farskap digital. Dette arbeidet har blitt gjennomført i samarbeid med Skatteetaten og helsesektoren. Digital løsning for å registrere farskap for ugifte foreldre ble lansert i oktober 2021.

Digitalisering av hjelpemiddelområdet

Mange barn med sammensatte behov vil kunne ha behov for hjelpemidler i hverdagen. Arbeidet med digitalisering av hjelpemiddelformidlingen (Digihot) både hos NAV og i kommunen (Digihot) har bidratt til at kommunalt ansatte nå kan melde inn behov for hjelpemidler digitalt noe som bidrar til å forenkle deres hverdag. Arbeidet har blitt ledet av NAV og prosjektet har fått støtte gjennom medfinansieringsordningen. Arbeidet har også vært behandlet i Digitaliseringsrådet. 

DigiBarnevern

Det nasjonale initiativet DigiBarnevern ble startet i 2016 for å øke barnevernets evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge som trenger det. Arbeidet består av et kommunalt og et statlig prosjekt der hensikten er å øke kvaliteten i det kommunale barnevernet gjennom blant annet å skape bedre digitale-løsninger. Løsningene som inngår i prosjektet blir utviklet i samarbeid mellom stat, kommune, privat sektor og praksisfeltet.

De statlige løsningene har bestått av en nasjonal portal for bekymringsmeldinger, et barnevernfaglig kvalitetssystem, begreper og det nasjonale barnevernsregisteret og informasjonsmodell og meldingsformat. De kommunale leveransene består av et nytt fagsystem som kommunene må anskaffe og ta i bruk og innbyggerrettede tjenester som er tilgjengeliggjort i FIKS plattformen. En rekke kommuner er nå i gang med å anskaffe nytt fagsystem og KS har utviklet gode informasjonssider om innføring av fagsystemet.

Kontaktperson i NAV

Lejla Giske

Kontaktperson i AID

Espen Opjordsmoen