Hopp til hovedinnhold

Rapport Erfaringsrapport om handlingsplanen 2020

Anbefalinger for 2021

Her presenteres seks anbefalinger som skal bidra til å løfte arbeidet det neste året. De er basert på erfaringene og endringer i forutsetninger rundt strategien.

  Igangsette strategi for digital kompetanse

  Vi i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) anbefaler å sette i gang arbeidet med å utvikle en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor. Arbeidet bør blant annet sees i sammenheng med Unit sitt arbeid med digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren.

  Utvikle strategi for digital kompetanse

  Vi ser at utviklingstrekkene i samfunnet skaper et stort behov for å styrke den digital kompetansen i offentlig sektor og samfunnet som helhet. Derfor anbefaler vi å sette trykk på innsatsområdet "økt digital kompetanse" og hvordan en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor kan bidra til å styrke denne kompetanse i samfunnet og blant befolkningen generelt. Dette blir også viktig for å følge opp stortingsmeldingen Lære hele livet.

  Samarbeide med Unit og mulig kobling til EU-programmet DIGITAL

  Illustrasjon. Person bærer kasse på ryggen.

  Vi anbefaler videre å samordne arbeidet med strategien med Unit, som har tatt initiativ til en tverrsektoriell satsning for livslang læring sammen med en rekke andre aktører.

  Units initiativ inneholder en rekke løsninger som skal koble tilbydere av læringsressurser med kunnskapssøkere (både virksomheter og enkeltpersoner). Tilbyderne er både offentlige og private aktører som retter seg mot flere utdannings-nivå. Denne tilnærmingen til kompetanseheving understøtter også arbeidet i livshendelsene "ny i Norge" og "miste og finne jobb".

  Digital kompetanse er også et satsingsområde i EU-programmet DIGITAL, og det bør vurderes om og evt. hvordan nasjonale aktiviteter kan samordnes med dette programmet.

  Inkludere nye initiativer for økt måloppnåelse

  Vi i Digdir anbefaler at nye initiativer av nasjonal betydning skal kunne inkluderes i handlingsplanen. Dette kan styrke måloppnåelsen.

  Løfte inn tiltak av nasjonal betydning for å øke måloppnåelse

  Digitalisering i offentlig sektor og teknologi generelt er i stadig utvikling. Vi anbefaler derfor at tiltak som kan sikre økt innfrielse av målene i strategien årlig vurderes tatt inn i handlingsplanen. Våre foreløpige vurderinger er å inkludere disse tiltakene:

  • Skate følger, gjennom sitt arbeidsutvalg, opp tverrgående digitaliseringstiltak som er av stor nasjonal betydning. Dette gjelder særlig tiltak knyttet til det nasjonale økosystemet for samhandling og tjenesteutvikling. Digdir og Skate vil i fellesskap komme med forslag om eventuelle nåværende initiativ bør løftes opp i handlingsplanen
  • Tiltak fra strategi for kunstig intelligens henger tett sammen med initiativer i handlingsplanen. Eksempelvis kan initiativ for å opprette en regulatorisk sandkasse med fordel kobles til det nasjonale ressurssenteret for deling av data. Det samme gjelder evt. relevante tiltak fra den kommende Stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon.
  • Datafabrikken er et viktig tiltak for å understøtte innsatsområdene "økt deling av data og verdiskaping" og "styrket samarbeid med privat sektor".
  Illustrasjon. En person mottar en ball fra en stor hånd.

  Utvikle prosess og kriterier

  Vi foreslår å utvikle en prosess og kriterier for årlig å kunne prioritere eventuelle nye tiltak som kan øke måloppnåelsen i samråd med blant annet strategieiere (KMD og KS) og Skate. Se anbefaling om styrket oppfølging på virksomhetsnivå.

  Synliggjøre handlingsplanens effekt på bærekraftsmålene

  Vi anbefaler å kartlegge effekten av innsatsområdene på FNs bærekraftsmål.

  Det er viktig for å følge opp regjeringens beslutning om at alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner skal omtale effekten på bærekraftsmålene, for å sette nasjonale ambisjoner og delmål, og for å bidra til økt innsats for å nå målene

  Koble handlingsplanen og FNs bærekraftsmål

  Illustrasjon. En person holder ikonet for FNs bærekraftsmål.

  Vi foreslår at eierne av de ulike initiativene i handlingsplanen i løpet av 2021 vurderer hvilke bærekraftsmål arbeidet understøtter. Konkret anbefaler vi at det i rapporteringen av initiativet beskrives hva som er utfordringen med å nå bærekraftsmålet. Vi anbefaler videre at eierne vurderer om arbeidet med initiativet eller innsatsområdet kan bidra til å nå bærekraftsmål i industrisektoren, øvrig næringsliv eller velferds- og utdanningspolitikken.

  Samarbeid og måling

  Det bør jobbes videre med indikatorer for å måle effekten over tid. Indikatorene bør følge EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet.

  Tydeligere mål og ambisjoner kan gjøre det lettere å engasjere samarbeidspartnere fra næringsliv, forskning og frivillighet. Digdir kan legge til rette for økt samarbeid og innovasjon ved å fasilitere møteplasser for å koble digitaliseringsaktører med aktører fra blant annet industrisektoren, øvrig næringsliv eller velferds-, forsknings- og utdanningssektoren.

  Styrke sammenhengen mellom livshendelsene og initiativene

  For å realisere livshendelsene er vi avhengig av økt deling av data, klart og digitaliseringsvennlig regelverk, felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling, med mer. Vi anbefaler derfor at initiativene i handlingsplanen kobles tydeligere opp mot arbeidet med livshendelsene og på sikt opp mot andre viktige samfunnsutfordringer.

  Oppdragstilnærming

  I arbeidet med to av livshendelsene tester man nå oppdrag, eller "missions", som en tilnærming for å målrette og bidra til å realisere livshendelsene. I forlengelse av dette anbefaler vi at departementene innleder samarbeid om å definere felles mål knyttet til livshendelsene, og lar virksomhetene i fellesskap definere konkrete løsninger gjennom arbeidet med disse. Koblingen mellom livshendelsene og de andre kapitlene i strategien blir viktig i dette arbeidet.

  Samle innsats om store, felles satsinger

  Illustrasjon. To personer støtter en stor ball.

  I EU er DIGITAL-programmet koblet tett til forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. Sistnevnte har introdusert "missions" for å målrette innsatsen om fem overordnede, ambisiøse mål. Vi anbefaler at man på sikt vurderer samme tilnærming for å forene krefter om digitalisering, bærekraft, forskning, næringsutvikling og politikkutvikling i større felles satsinger. Det følger finansiering med Horisont Europa og DIGITAL. Norge bør ha som ambisjon at flere felles digitaliseringssatsinger finansieres via programmene.

  Innenfor innsatsområdene og forvaltningen pågår det allerede arbeid for å løse flere store samfunnsutfordringer knyttet til f.eks. klima og ressursbruk. Konkrete eksempler er de offentlig-private samarbeidene (OPS) innenfor sjømat og landbruk. Det kan være aktuelt å bruke erfaringer fra disse OPS-ene og å utvikle flere slik samarbeid.

  Styrke oppfølging på virksomhetsnivå

  Skates nye mandat gir Skate en tydelig rolle i arbeidet med digitaliseringsstrategien. Dette må konkretiseres i ansvar rundt oppfølging av handlingsplanen. Vi anbefaler derfor å styrke rollen til Skate i oppfølgingen av felles økosystem og tydeliggjøre Skates ansvar for oppfølging av initiativer i handlingsplanen.

  Styrke rollen til Skate i oppfølgingen av felles økosystem

  I en justert versjon av handlingsplanen bør Skate og Digdir sammen få et tydelig ansvar for samordning og videreutvikling av felles ressurser i felles økosystem. Vi anbefaler at dette tas inn som et initiativ i handlingsplanen under innsatsområdet «Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling». Dette vil gi samsvar mellom Skates nye mandat og handlingsplanen, og det vil styrke Skates rolle i oppfølging av handlingsplanen.

  Tydeliggjøre Skates ansvar for oppfølging av initiativer i handlingsplanen

  Skate bør også i 2021 vurdere hvordan de skal følge opp de andre oppgavene i Skates mandat knyttet til regjeringens digitaliseringsstrategi og de initiativene der som det er naturlig at Skate følger opp.

  Mer oppmerksomhet på gevinstrealisering

  Arbeidet med strategien har kommet så langt at det vil være naturlig å starte synliggjøringen av gevinstene strategien skaper for samfunnet. Digitaliseringsdirektoratet vil derfor undersøke mulighetene for samarbeid med KS, akademia og anerkjente leverandører av statistikk og undersøkelser for å vurdere effektene av digitaliseringsstrategien på nasjonalt nivå (stat og kommuner) gjennom hele strategiperioden.

  Styrke oppfølgingen på departementsnivå

  Vi anbefaler at det utarbeides et tydeligere målbilde for de enkelte livshendelsene. Målbildene må forankres på tvers av departementene. Digdir mener dette kan bidra til å løse problemstillinger knyttet til styring, finansiering og regelverk på tvers av etablerte styringsstrukturer.

  Videre anbefaler vi å vurdere hvordan tildelingsbrev kan koordineres for å sikre sammenheng og samordning i arbeidet med initiativene og livshendelsene i handlingsplanen.

  Tydelige og synlige målbilder

  illustrasjon. Tre personer sitter ved et rundt bord med et papir på. De gestikuerer og peker på papiret.

  Vi anbefaler at målbildene for de enkelte livshendelsene blir tydeligere og synlige, gjerne gjennom at departementene blir tydeligere bannerførere for de livshendelser de har ansvaret for. Trenden er at det forventes mer samarbeid på tvers. For å få det til må departementene vise nysgjerrighet for hva om skjer i andre departementer.

  Med bakgrunn i den tidligere anbefalingen om felles satsinger og oppdrag anbefaler vi også at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 igangsetter initiativet «Regjeringen vil legge til rette for samordnet styring av nasjonale fellesløsninger gjennom tildelingsbrev».

  Ta i bruk god praksis

  Det styrkede samarbeidet mellom departementene om livshendelsen "alvorlig sykt barn" er et eksempel på god praksis som bør vurderes i arbeidet med de andre livshendelsene.