Hopp til hovedinnhold

Rapport Erfaringsrapport om handlingsplanen 2020

Det økonomiske handlingsrommet krymper

Norsk økonomi står ved et vendepunkt. Oljenæringen kommer til å få mindre betydning som vekstmotor for økonomien.

Færre i arbeid og fallende oljeinntekter

Figuren viser antallet personer over 67 år fordelt på antall personer i yrkesaktive alder fordelt på tre perioder 1970, 2012 og 2060. I denne perioden er antallet personer over 67 år per yrkesaktive
Kilde: SSB i Perspektivmeldingen 2013

Oljeprisfallet i 2014 viste seg å medføre et større skifte enn ventet. og i dagens situasjon finansieres økonomiske tiltak for å kompensere for tap som følger av koronapandemien av oljefondet. Ettervirkningene av pandemien vil forsterke presset på økonomien.

Samtidig gjør demografiske endringer at vi blir færre yrkesaktive per pensjonist. I 2060 vil antallet personer over 67 år per person i yrkesaktiv alder være doblet siden 1970.

Dette påvirker det økonomiske handlingsrommet og bæreevnen til velferdsstaten.

Samarbeid, deling og gjenbruk blir enda viktigere

Disse utviklingstrekkene gjør at offentlig sektor må levere mer for mindre i årene som kommer.

Samarbeid, deling og gjenbruk blir enda viktigere, både på tvers i offentlig sektor, og mellom offentlige og private aktører. Ikke bare fordi det bidrar til smartere oppgaveløsing og mer brukerrettede tjenester, men også fordi det er kostnadseffektivt.

Vi må fortsette å bruke og lage fellesløsninger som dekker felles behov i stedet for å lage egne løsninger.

Handlingsplanen til regjeringens digitaliseringsstrategi understøtter dette ved å sette livshendelser, deling av data og felles økosystem i fokus.

Teknologi og innovasjon gir mer effektiv ressursbruk

Teknologiutvikling og innovasjon skaper muligheter for bedre ressursutnyttelse i offentlig sektor og i samfunnet som helhet. Et eksempel er samhandlingsplattformen Nyby, som kobler sammen ressursbehov fra helse- og omsorgsektoren med frivillige som ønsker å hjelpe.

Bruk av velferdsteknologi vil bidra til å løse eller redusere mange ressursutfordringer i helsesektoren i årene som kommer.