Hopp til hovedinnhold

Rapport Erfaringsrapport om handlingsplanen 2020

Områder som krever oppmerksomhet

Digitaliseringsstrategien har et fem års perspektiv. Dette er lang tid i et digitaliseringsperspektiv. Det er behov for å tilpasse og utvikle handlingsplanen slik at den ivaretar nye føringer og utviklingstrekk.

Bærekraftsperspektivet bør bli tydeligere

Ved å synliggjøre handlingsplanens effekter på FNs bærekraftsmål kan det være lettere å samle og koble initiativene i mer helhetlige satsninger. Eksempelvis er det utviklet offentlig-privat samarbeid innenfor landbruk og sjømat som kan være til eksempel for andre, og utvikles videre.

Bærekraftsperspektiv er også noe som EU løfter. Miljø- og samfunnsutfordringer skal løses gjennom utvikling og anvendelse av digital teknologi. EUs forskningsprogram «Horisont Europa» skal understøtte teknologiutvikling som bygges videre på og anvendes gjennom Digital Europe Programme (DIGITAL).

Lære hele livet – den nye normalen

I post-COVID-19-samfunnet er det en risiko for at flere jobber er forsvunnet, blant annet fordi oppgaver er digitalisert og automatisert.

Dette understreker viktigheten av initiativet "strategi for digital kompetanse i offentlig sektor" under innsatsområdet "økt digital kompetanse i offentlig sektor". Det bør vurderes om initiativet kan utvides til ikke kun å gjelde offentlig sektor, og det bør ses i sammenheng med det arbeidet som allerede pågår i undervisningssektoren.

Balansere tillit og kontroll

Bruken av nye teknologier må balansere omfanget av kontroll med behovet for vedvarende tillit. For å sikre sammenheng med øvrige initiativer og satsingsområder bør flere av initiativene i Nasjonal strategi for kunstig intelligens løftes inn i handlingsplanen og følges opp der.

God dialog og sterk brukerinvolvering med alle grupper av befolkningen fra start til slutt vil være avgjørende for om vi lykkes.

Selv om tilliten til myndighetene generelt er høy i Norge, kan en ikke forutsette og ta den høye tilliten for gitt. Tillit til myndighetene er også ulikt fordelt mellom grupper. Det er et sammenfall mellom gruppene som har lav tillit og de som har lav digital kompetanse.

Gjenbruk og økt oppmerksomhet på informasjonsforvaltning og datadeling

Skal vi klare å opprettholde et rettferdig velferdssystem under et krympende økonomisk handlingsrom, vil det være behov for økt oppmerksomhet på gjenbruk. Større deler av økonomien må organiseres sirkulært. Digitale fellesløsninger som utvikles sentralt og i den enkelte virksomhet, må i større grad tas i bruk av andre. Det er behov for å utvikle flere nye fellesløsninger og for å ha enda større oppmerksomhet på gjenbruk av data i hele forvaltningen og til privat næringsliv.

Schrems II-dommen vil få konsekvenser for deling av person-opplysninger til land utenfor EU/EØS og fordrer at krav i lover og øvrige rammeverk er klarlagt.