Økt deling av data og verdiskaping

Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet. Økt deling av data er også en forutsetning for utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Forvaltningen skal dele data når den kan og skjerme data når den må. Strategien har som mål at åpne data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk - til utvikling av nye tjenester og verdiskaping.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med innsatsområdet er godt i gang. Nasjonalt ressurssenter for deling av data ble opprettet i september 2020 og skal fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap og ved å utvikle regelverket på området. Nasjonal verktøykasse for deling av data er også opprettet og i drift. Verktøykassen skal samle ressurser som skal hjelpe både deg som har data å dele og deg som vil ha fatt i data fra andre.

Første versjon av Datafabrikken forventes lansert 1. november 2021. Datafabrikken er for deg som ser muligheter i data og enten trenger data til utvikling av nye løsninger, eller du som ser at andre kan skape verdi av dine data. Strategi for kunstig intelligens ble ferdigstilt og publisert i januar 2020.

På denne siden

  Initiativ i drift

  Initiativene har resultert i nye virkemidler og ressurser som kan tas i bruk av din virksomhet.

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data med spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser som læremiljø og kompetansebank for hele offentlig sektor.

  Dette er ressurssenteret

  Senteret skal bidra til mer digitaliseringsvennlig regelverk, tilby rådgivning og veiledning, avgi høringsuttalelser, etablere nettverk og arenaer for regelverksforvaltere bl.a. med sikte på å etablere felles forståelse og fortolkning av regelverk som regulerer deling av data. Ressurssenteret skal jobbe tett med eksterne miljøer.

  Det nasjonale ressurssenteret for deling av data kan hjelpe deg med å vurdere hvilke utfordringer du kan møte på når du skal dele data, eller når du skal bruke data noen andre deler med deg.

  Kontakt

  Nasjonal verktøykasse for deling av data

  Nasjonal verktøykasse for deling av data er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil, i samarbeid med KS, utrede en generisk datafordeler som blant annet innebærer kunnskap og metodikk for hvordan data kan deles på en forsvarlig måte gjennom å fastsette prinsipper for ansvar, kostnadsdekning og gevinstuttak.

  Dette er nasjonal verktøykasse for deling av data

  Datadeling gir bedre tjenester for alle, men det er mye å huske på både for deg som har data å dele, og deg som gjerne vil ha fatt i data fra andre. Det skal bli enklere for offentlige og private virksomheter å få tilgang til og bruke offentlige data gjennom verktøykassen.

  Etter sin oppstart har verktøykassen støttet arbeid med veileder for språkdata og veileder for virksomhetsidentiteter, videreutvikling av felles datakatalog og nasjonalt ressurssenter for deling av data samt veileder for orden i eget hus.

  Videre vil arbeidet med å etablere Datafabrikken være sentralt for verktøykassen fremover.

  Kontakt

  Ferdigstilte initiativ

  Gjennomførte og avsluttede initiativ i handlingsplanen.

  Strategi for kunstig intelligens

  Utarbeidelse av strategi for kunstig intelligens er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi.

  Dette er strategien for kunstig intelligens

  Kunstig intelligens (KI) er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Regjeringen la fram nasjonal strategi for kunstig intelligens i januar 2020.

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  Benytte eksisterende datasjøer

  Å vurdere å benytte eksisterende datasjøer er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil, i samarbeid med KS, vurdere å benytte eksisterende datasjøer (samlinger av store datamengder), herunder regionale og virksomhetsinterne datasjøer, som skal kunne understøtte dataanalyser og tjenesteutvikling.

  Utviklingen av prosjektet er på plan. Prosjektet leverte en konseptversjon i juni med mulighet for søk etter data (datakatalog), tilpasset versjon av verktøykassen og Datalandsbyen. Prosjektet arbeider nå videre med å teste og utvikle Datafabrikken.

  Dette er Datafabrikken

  I arbeidet med initiativet har man etablert en første versjon av en datafabrikk som understøtter dataanalyse og tjenesteutvikling. Datafabrikken utvikles i dag av et prosjektteam med ressurser fra Digitaliseringsdirektoratet og DigitalNorway.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024

  Kontakt

  Målsetting og leveranser:

  • Fra prosjekt Deling av data/Datafabrikken: Datafabrikken skal primært være en formidler av data tilgjengelig fra ulike kilder, og en tilrettelegger for at SMBer og oppstartselskaper kan få tak i relevante data og støtte til å bearbeide disse. Formålet med tiltaket er å utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte løsninger som sikrer at flere SMBer bidrar til datadrevet innovasjon og økt endringstakt i sine verdikjeder.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Deling av data – kommunal sektor (KS)

  • Digital Norway
  • KS
  • Flere private og offentlige aktører

  Plikt til å publisere åpne offentlige data

  Regjeringen vil utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data.

  Prosjektet er i gjennomføringsfasen og et offentlig utvalg vurderer en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlige data (NOU). NOU vil bli lagt frem i første kvartal 2023.

  Oppdraget om å utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data er ferdigstilt av advokatfirmaet Kluge. Videre utredning av problemstillingene vil høre inn under utvalgsarbeidet som nå vil starte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Juridisk utredning om mulig plikt til å publisere åpne offentlige data

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Deling av data – kommunal sektor (KS)

  • Advokatfirmaet Kluge

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt