Hopp til hovedinnhold

Arkitektur for felles økosystem

Hendelsesdrevet arkitektur er et designparadigme der en tjeneste kjøres etter å ha mottatt en hendelse. Det gjør det mulig å utveksle informasjon mellom distribuerte løsninger på tvers av virksomheter og sektorer i tilnærmet sanntid uten komplekse og tette integrasjoner.

Introduksjon til arbeid med «Beste praksis – arkitektur for hendelser i felles økosystem»

Arbeidet med en «beste praksis» ble igangsatt av Digdir høst 2022, med formål om at arkitektur for hendelser kan bidra til å oppnå mål om økt grad av samhandlingsevne i felles økosystem.

Vi ønsker at resultatet av dette arbeidet blir tatt i bruk i fremtidig tjenesteutvikling fra tidlig konseptfase til endelige løsninger. Vi valgte derfor at utgangspunktet for en beste praksis skulle være overordnet fra behov og konsept og ned til det mer løsningsnære, slik at innholdet kan brukes og forstås av alle som arbeider med tjenesteutvikling.

Arbeidet har tatt utgangspunkt i noen kjente behov og reelle forretningscase.

Dokumentet begynner derfor å innlede om bakgrunn og utfordringsbildet, hvilke behov som må dekkes og knytning til felles økosystem. Deretter går vi inn på mer løsningsnære mønstre. Vi har valgt å ta med noen få mer tekniske eksempler, for å konkretisere innholdet.

Arkitektur- og Standardiseringsrådet har vært referansegruppe i arbeidet.

Videre arbeid

Innholdet er på ingen måte "ferdig", siden det mer peker på et konsept og noen hovedmønstre for hvordan hendelser kan utveksles mellom aktører. Vi ønsker videre en smidig tilnærming til temaet, slik at nye behov og tema kan detaljeres ytterligere innenfor rammen hendelsesdrevet arkitektur, som f.eks.:

  • Begrepsarbeid og definisjoner, samt bruk og samhørighet med Hendelses- og tjenestekatalog i Data.norge.no
  • Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tillitsmodell for utveksling av hendelser må utdypes videre, og sees i sammenheng med juridiske hindringer.
  • Forvaltning og koordinering av tjenestekjeder som består av løse koplinger må inn i videre utvikling av temaet
  • Bredere involvering av reelle tjenesteeiere og aktører for innsikt og bidrag inn i videre arbeid, basert på nye konkrete case og tiltak. Arbeid smidig og behovsstyrt.
  • I det videre arbeidet bør man rendyrke og ha et større skille mellom forretningsnivået og det mer tekniske nivået.
  • Hendelser basert på analyser (såkalte komplekse hendelser) og monitorering av sensorer.