Hopp til hovedinnhold

Hva er felles økosystem?

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling er en måte å samhandle på, og en samling verktøy og løsninger som flere kan bruke for å utvikle digitale tjenester. Dette skal bidra til at offentlige tjenester oppleves som sammenhengende for brukerne, uansett hvilken offentlig virksomhet som tilbyr dem.

Felles økosystem er et digitalt økosystem.

I et digitalt økosystem opererer ulike aktører. I det nasjonale økosystemet er aktørene innbygger, kommunal-, statlig-, privat- og frivillig sektor. Aktørene kan ha forskjellige roller. De kan være tilbyder/produsent, konsument/bruker eller premissgiver.

Vi kan bare styre gjennom rammebetingelsene i økosystemet. Rammebetingelser innbefatter finansiering, organisering og regelverk.

Økosystemet er dynamisk, det utvikles og endres gjennom aktørenes samhandling og bruk av delte ressurser. De delte ressursene vi har i dag er felles løsninger, standarder, prinsipper og referansearkitekturer beskrevet i Regjeringens digitaliseringsstrategi. Gjennom bruk av disse skapes det helhetlige og gode digitale tjenester.

Verdiutvekslingen i økosystemet skjer når aktørene samarbeider, samhandler og deler.

Filmen viser aktører, rammebetingelser, delte ressurser og verdiutveksling

Begrepet «økosystem» er hentet fra naturen og handler om hvordan alt henger sammen med alt. Det vil si hvordan alle levende organismer henger sammen med, og påvirkes av, miljøet organismene lever i.

I økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling er det felles IKT-løsninger og offentlige, private og frivillige virksomheter som til sammen utgjør økosystemet. Hvor godt de ulike delene av økosystemet samhandler, har stor betydning for hvor gode og trygge digitale løsninger som skapes og tilbys oss som innbyggere.

Et av de viktigste målene i regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor er å skape sammenhengende tjenester, særlig for innbyggere som står overfor en av syv ulike livshendelser.

Enten vi som innbyggere skal gjennomføre et arveoppgjør, har fått et sykt barn, skal starte en bedrift eller noe helt annet, ønsker vi at tjenestene skal være lett tilgjengelige og godt samordnede, uavhengig av om det er en eller flere av virksomhetene i økosystemet som skal bidra til å løse behovet vi har.

I økosystemet finnes blant annet grunndataregistre og andre nasjonale felleskomponenter, IT-løsninger og tekniske plattformer. Dette er ressurser vi i større grad bør dele på for å samle, dele, lagre og analysere data. Økosystemet skal legge til rette for god samhandling mellom kommunale og statlige virksomheter, og med innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv i Norge. Det krever godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene, om juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske problemstillinger.

I praksis handler det om hvordan aktørene i økosystemet samhandler og operer for å skape digitale tjenester. Og det handler om hvordan vi skaper verdi gjennom å dele data, erfaringer og kunnskap - med felles mål om å lage effektive, gode, trygge og sammenhengende digitale tjenester for innbyggerne.