Hopp til hovedinnhold

Eksempler på behov og scenarier

  Her har vi samlet noen eksempler der hendelsesdrevet arkitektur enten allerede er benyttet eller det er behov for å benytte en slik arkitekturstil.

  Dødsfall og Arv

  Når noen dør utløses ulike rettigheter og plikter hos de etterlatte, blant annet:

  • rett til gravferdsstønad
  • videreføring av ulike pensjonsytelser
  • overføring av tinglyste eiendommer
  • oppgjør og avvikling av kundeforhold hos finansinstitusjoner og private tjenestetilbydere.

  Dagens situasjon: Prosessene krever at en person som er gitt fullmakt av arvingene selv kontakter aktørene, fremviser en skifteattest, og fyller ut og sender inn et skjema eller på annet vis selv igangsetter en dialog med den aktuelle aktøren.

  Ved hendelsesdrevet arkitektur kan disse tjenestene kunne leveres proaktivt og sammenhengende for de etterlatte:

  Når domstolsadministrasjonen/Tingretten utsteder en skifteattest, kan hendelsen «Utstedt en skifteattest» og «utpekt en fullmektig» publiseres og tilgjengeliggjøres for alle bemyndige aktører. Aktørene kan dermed proaktivt agere på hendelsene og sette i gang egne prosesser. Tjenestene kan tilbys sammenhengende for de etterlatte.

  Flere hendelsestyper vil publiseres i videreutvikling av livshendelsen «Dødsfall og arv», og er grunnlag for nye, proaktive og sammenhengende tjenester. Målet er å oppnå dynamiske tjenestekjeder, også for tilstøtende livshendelser eller andre sammenhengende tjenester.

  Fremtidens innkreving

  Fremtidens innkreving skal blant annet samarbeide med flere andre etater om å lage helt nye måter å:

  • forebygge oppbyggingen av gjeld
  • kreve inn det offentliges penger
  • Vi tar utgangspunkt i brukeren
  • Tjenesteyting som en del av brukerens egne prosesser – brukers økosystem
  • Helhetlige brukerreiser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
  • Hendelser utløser proaktiv dialog med brukerne
  • Digital transformasjon utover organisatoriske skillelinjer
  • Digitale løsninger hjelper brukerne til å gjøre rett fra start og forebygger mislighold
  • Sanntidsdeling av informasjon – og også på tvers av landegrenser
  • Sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer ved økt deling av data

  Eksempel:

  Fremtidens innkreving sitt eksempel på bruk av hendelser i sitt konsept
  Fremtidens innkreving og konsept for hendelser i kjede.

  Hendelsesdrevet forretningsarkitektur i Fremtidens innkreving

  Er tenkt realisert gjennom forretningsreglene

  • «når»-delen av forretningsregelen beskriver hendelsen
  • «så»-delen formidler informasjon om hvilken tjenesteyting (handling/ behandlingsløp/aktivitet) som skal skje

  Kunngjøringer fra Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet

  Brønnøysundregistrene tilbyr abonnementstjenester for en rekke hendelser. Hendelsene er både knyttet til organisasjoner, personer og geografiske områder. Du kan blant annet abonnere på opplysning om

  • endringer av navn, adresser, roller og kapital, godkjent årsregnskap, fusjon og fisjon, avvikling, konkurs, tvangsavvikling, gjeldsforhandling
  • konkurs, gjeldsforhandling
  • oppløsning/sletting, foretaksnavn, endringer, konkurs/tvangsavvikling, kreditorvarsel, mottatte årsregnskap, politiske partier, gjeldsforhandling, kunngjøringer fra Stiftelsestilsynet

  Disse hendelsene publiseres ikke på en måte som gjør det mulig for andre tjenester å agere automatisk på dem, men her vil en hendelsesdrevet arkitektur kunne åpne for nye muligheter i fremtiden.

  Folkeregisteret og Innbyggerkontakt

  Innbyggerkontakt er tjenesten som gjør det enkelt for kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper å gi relevant informasjon til sine innbyggere når de trenger det.

  Innbyggerkontakt leser hendelser fra folkeregisterets hendelsesliste og benytter kontakt og reservasjonsregisteret i forbindelse med varsling og meldinger til innbyggere. Løsningen ønsker også å benytte Matrikkelen og hendelser fra andre registre i fremtiden.

  Byggesøknad

  eByggesøk er en veileder som hjelper deg med både utfylling og innsending av din digitale søknad. Den guider deg igjennom en jungel av begreper og skjemaer og veileder deg helt fra du lurer på om du trenger å søke, til en ferdig innsendt byggesøknad og ferdigattest.

  eByggesøk - veileder til hjelp med utfylling og innsending av digital søknad

  eByggesøk er en sammenhengendetjeneste som fremstår som orkesteret, men denne tjenesten inneholder en rekke hendelser. For eksempel «nabovarsel er sendt», «byggesøknad er sendt» og «byggesøknad er godkjent». Vi mener at denne tjenesten vil kunne benytte hendelsesdrevet arkitektur, og at det vil bidra til løsere koblinger mellom de involverte aktørene.

  E-Bevis

  eBevis henter informasjon fra flere datakilder om leverandører ved offentlige anskaffelser. eBevis er en orkesteret tjeneste, og sørger blant annet for at virksomhetsinformasjon fra Brønnøysundregistrene og opplysninger om restanser fra skatteetaten blir tilgjengelig i fagsystemene til hver enkelt virksomhet som bruker tjenesten. Dette fungerer fint da det er klart definerte aktører som inngår i tjenesteleveransen og alle er kjent for dirigenten (eBevis).

  Løsningen baseres på at en aktør kan sende forespørsler på én eller flere datasett. Løsningen er tilrettelagt for formidling av data uten allmenn tilgang. Oppdragsgiver må ha en hjemmel til å hente informasjonen, eller innhente samtykke fra leverandøren det innhentes opplysninger om.

  Aktørene (oppdragsgiverne) kan etterspørre informasjon om: arbeidsgiveravgift og mva fra skatteetaten, bemanning fra Foretaksregisteret, informasjon fra Regnskapsregisteret og Renholdsregisteret.

  Vi mener denne tjenesten kan effektiviseres ved bruk av hendelser. For eksempel kan oppdragsgiver får tilgang til skatteopplysninger umiddelbart fremfor at leverandør må samtykke til oppdragsgiver om innsyn i egne skatteopplysninger. Det er behov for en «Push» av hendelsen til konsument.

  Advokatregisteret og representasjon

  Altinn Autorisasjon benyttes til å registrere hvem som er utnevnt til å opptre på vegne av en innbygger eller virksomhet. Et representasjonsforhold kan etableres av bruker selv eller gjennom relasjoner/representasjon i et autoritativt register som vergemål- eller advokatregisteret. Tilgang til informasjon om representasjonsforhold gjør det enklere for innbygger eller virksomhet å la seg representere ved bruk av digitale tjenester. I dag hentes og videreformidles informasjon fra advokatregisteret og vergemålsregisteret. Ved å publisere endringene, både i det representasjoner er inngått og når de av ulike grunner er opphevet, som hendelser kan den som opptrer på vegne av en innbygger eller virksomhet benytte- eller stoppe å benytte ulike tjenester i sanntid.