Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2023

Digitalisering på agendaen

I fremtiden må vi få til mer med mindre. Digitalisering og bruk av ny teknologi kan bidra til at vi jobber mer effektivt og at offentlig sektor kan levere bedre tjenester med færre ansatte. Derfor trenger vi også en åpen og aktiv debatt i samfunnet om hva vi trenger å oppnå med digitaliseringen og hvordan vi skal få det til. Skate har satt digitalisering på agendaen, og inviter til eller deltatt på arrangementer i 2023.

Perspektivmeldingen viser til at vi på flere områder i samfunnet forventer mangel på arbeidskraft i tiden fremover. I helse- og omsorgssektoren er knappheten på kvalifisert personell allerede en stor utfordring, og den forsterkes av den demografiske utviklingen med flere eldre og flere med sammensatte lidelser. Helsepersonellkommisjonens rapport påpekte at teknologiske løsninger brukt på riktig måte kan øke produktiviteten, avlaste helsepersonell og hjelpe oss å bruke de ressursene vi har best mulig. Dette handler ikke bare om teknologi, men om endringsledelse, endringskompetanse, organisasjonsutvikling og forvaltningsutvikling. Digital kompetanse i befolkningen og hos helsepersonell er en viktig forutsetning for den digitale transformasjonen

Skates topplederseminar

I februar inviterte Skate toppledere i offentlig sektor til et digitalt topplederseminar. Temaet for seminaret var «sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum». Skal vi skape gode helhetlige tjenester på tvers av forvaltningen må vi samarbeide med brukerne, i forvaltningen, med næringslivet og med frivillige organisasjoner.

Temaer som ble diskuter var digitalt utenforskap, nasjonale grunndata og samarbeid på tvers og over forvaltningsnivå.

Her kan du se et opptak av hele seminaret.

Skates topplederfrokost under Digitaliseringskonferansen

Under Digitaliseringskonferansen «tøffere tider – tid for lagspill» i slutten av mai, inviterte Skate en liten gruppe toppledere fra stat, kommune, næringsliv, frivilligheten og akademia til en faglig topplederfrokost. Temaet for frokosten var «Hva ønsker vi oss av fremtidens digitaliseringspolitikk?»

Innledere på frokosten var Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted og Solveig Kristensen, dekan ved det matematisk og naturvitenskapelige fakultet ved UiO.

Arendalsuka

I august 2023 deltok Skate for første gang på Arendalsuka med arrangementet «Rikets digitale tilstand: Har Norge de løsningene som trengs?». En politisk debatt mellom tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup og statssekretær Gunn Karin Gjul ble etterfulgt av en faglig debatt der Skate-direktørene Mariann Hornnes (Direktoratet for e-helse), Nina Schanke Funnemark (Skatteetaten), Hans Christian Holte (NAV), Kristin Weidemann Wieland (KS), Geir Axelsen (Statistisk Sentralbyrå) og Catherine Janson (Politiets IT-enhet) diskuterte hva som bør være fremtidens digitaliseringspolitikk, inkludert behov for finansiering, styring som legger til rette for samarbeid og regelverk som støtter digitalisering.

Opptak av hele Skates arrangement på Arendalsuka finner du her.

Møte med riksrevisoren

På Digitaliseringskonferansen i 2023 tok riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen opp at det offentlige ikke utnytter digitaliseringens muligheter godt nok. Etter initiativ fra riksrevisoren ble det avholdt et møte mellom Skate og riksrevisoren i oktober. Riksrevisoren løftet frem betydningen av digitalisering for å sikre økt produktivitet i offentlig sektor, som er nødvendig for å bevare en sterk velferdsstat fremover. Skate og riksrevisoren er enige om at digitalisering krever samarbeid på tvers av sektorgrenser, for å få mest mulig ut av fellesskapets midler. Dette utfordrer de tradisjonelle styrings- og finansieringsmodellene i offentlig sektor. Etter møtet ga Skate innspill om dette til Kommunal- og distriktsdepartementet som jobber med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

Møte med digitaliseringsministeren

I desember møtte Skate den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Karianne Oldernes Tung. Tema for møtet var Skates innspill til den nye digitaliseringsstrategien. For å møte morgendagens utfordringer må vi i langt større grad se samfunnsutfordringer og teknologiutfordringer i sammenheng.

Vi i Skate har et ansvar for å ha et helhetlig blikk på digitaliseringen av offentlig sektor, som går ut over perspektivene vi har med oss fra egen sektor og virksomhet. Dette helhetsblikket mener vi er nyttig for å gi gode innspill til statsråden.

I møtet med statsråden løftet vi frem tre sentrale tema som vi mener må adresseres i den nye digitaliseringsstrategien: 1) For å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og nivåer er det behov for at styring og finansiering tilrettelegger for samarbeid på tvers, 2) vi må ha en velfungerende felles digital infrastruktur og 3) vi trenger regelverk som er tilpasset digitalisering. Får vi til dette har vi gode forutsetninger for å lykkes. Det vil kunne bidra til økt produktivitet i offentlig sektor, som er viktig for en bærekraftig velferdsstat for fremtiden.

Les mer om Skates møte med digitaliseringsministeren her.

Skate har en viktig rolle som strategisk samarbeidsråd på digitaliseringsområdet. Det ligger store samfunnsutfordringer foran oss, og noen av dem står vi allerede i. Digitalisering og innovativ bruk av teknologi er en del av verktøykassa for å møte disse. Det er derfor viktig for meg at Skate støtter opp under dette arbeidet. Samarbeid om viktige felles tiltak på tvers av de ansvarsområdene som de enkelte deltakerne i Skate har, vil bidra til forenkling for folk flest og forbedring av offentlig sektor.