Hopp til hovedinnhold

Skates arbeidsutvalg

Skates arbeidsutvalg

Skates arbeidsutvalg (AU) har månedlige møter for å forberede saker til Skate og utføre oppgaver Skate har delegert til dem. AU oppretter også arbeidsgrupper som kan utføre nødvendig grunnarbeid for AU og Skate.

Forankring i Skates mandat

I Skates mandat står det:

"Skate skal understøttes av et arbeidsutvalg (AU) med representanter fra Skate-virksomhetene. AU ledes av sekretariatsleder. AU skal i samarbeid med sekretariatet forberede saker og sørge for god forankring i Skate-virksomhetene. Ved behov kan det nedsettes arbeids- og faggrupper. Skate beslutter AUs mandat."

Mandat for Skates arbeidsutvalg (AU)

AUs mandat ble fastsatt av Skate i desember 2019. AU har følgende hovedoppgaver:

 1. AU skal bidra til at strategisk viktige saker kommer på Skates agenda
 2. AU skal være et saksforberedende organ for Skate
 3. AU skal understøtte Skates porteføljeoppfølging
 4. AU skal sikre løsning på Skates behov for utredninger og uttalelser
 5. AU skal holde seg orientert om saker og tema som kan bli relevante for Skate

Innholdet i oppgavene er utdypet i mandat for Skates AU.

Alle AU-medlemmene er ansvarlig for

 • å ha tilstrekkelig myndighet fra egen virksomhet for egne bidrag i AU
 • å gi tilstrekkelig tilbakemelding opp gjennom egen linje og til egen direktør om resultatet av behandlinger i AU

AU består av en representant fra hver Skate-virksomhet.

AUs møter i 2023

AU har i 2023 gjennomført 11 ordinære møter, en heldags fagsamling og en halvdags fagsamling.

Hvert halvår gjennomfører AU en prosess inn mot Skate-virksomhetene for forslag, prioritering og anbefaling av strategiske saker for Skate i de to neste halvårene. Anbefalingen oppdateres på høsten.

AU gir innspill til innretning på de fleste sakene som skal opp i Skate. Det skjer normalt både i en tidligfase og sluttfase i saksansvarlig sine forberedelser.

På oppdrag fra Skate har AU fulgt opp utvalgte initiativ i handlingsplanen prioritert av Skate og AU.

AU har også behandlet en rekke aktuelle saker om tema som er relevante for Skate, som for eksempel:

 • DIGITAL-programmet: status og nytt arbeidsprogram
 • Medfinansieringsordningen – innspill fra AU om årets søknader
 • Hva er en god Skate-sak?
 • Rikets digitale tilstand
 • Kartlegging av behov for endringer i regelverk og mer samordnet veiledning knyttet til deling av data

Fagdagen i februar 2023 handlet om finansieringsprinsipper og rammeverk, status og oppfølging av videre arbeid med felles økosystem og veikart, samt en diskusjon av hva som er en god Skate-sak. Innholdet i AUs fagdag i september 2023 var problemstillinger knyttet til digital omstilling i kunnskapssektoren, EUs digitaliseringspolitikk, og innspill til ny digitaliseringsstrategi.

Arbeidsgrupper under AU

AU har i 2023 benyttet følgende arbeidsgrupper:

 • En arbeidsgruppe for videre arbeid med finansieringsutfordringene (rammeverk)
 • En fast faggruppe under Skates AU om felles økosystem
 • En arbeidsgruppe for utforming av Skates innspill til digitaliseringsstrategien
 • En arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med kunstig intelligens
 • En arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med nasjonale grunndata