Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2023

Skates råd og anbefalinger i 2023

Gjennom 2023 har vi gitt flere råd til regjeringens digitaliseringsarbeid. Rådene dekker en rekke tema, men er alle direkte eller indirekte knyttet til digitaliseringsstrategien for 2019-2025 «Én digital offentlig sektor» eller den kommende digitaliseringsstrategien som er under arbeid.

  Offentlig sektor står overfor store samfunnsutfordringer i årene som kommer. Velferdsstaten vil bli satt under press, samtidig som ny teknologi gir oss muligheter til å jobbe på nye måter. I Skate er vi opptatt av at vi må gripe disse mulighetene, og se digitalisering som en integrert del av forvaltningsutviklingen.

  Vi trenger en digital transformasjon i offentlig sektor for å skape bærekraftige, effektive og brukerrettede løsninger. Imidlertid møter vi flere utfordringer i digitaliseringsarbeidet. Blant annet er det vanskelig å sikre tilstrekkelig finansiering både i sektorene, men ikke minst til det som bør gjøres i fellesskap. Styringsstrukturene i offentlig sektor gjør det krevende å prioritere og gjennomføre nødvendige digitaliseringsprosjekter sammen, på tvers av sektorer, til gode for offentlig sektor og brukerne av offentlige tjenester.

  Sakene Skate har behandlet ble prioritert fordi de er viktige og nyttige både for Skate-virksomhetene som var saksansvarlige og for tverrgående digitalisering generelt. Ved å foreslå og prioritere tiltak har vi bidratt til å drive digitaliseringsarbeidet i Norge fremover, finne synergier og sette en felles retning for viktige prosjekter og arbeid.

  Frode Danielsen om viktigheten av samarbeid

  Skates innspill til ny digitaliseringsstrategi

  • Det er mange tema vi mener bør dekkes i den nye digitaliseringsstrategien. Vi har imidlertid valgt å særlig trekke frem tre av dem:
   • For å lykkes med digitalisering på tvers av sektorer og nivåer er det behov for at styring og finansiering tilrettelegger for samarbeid på tvers,
   • Vi trenger en velfungerende felles digital infrastruktur slik at vi ikke bruker ressurser på å lage lignende løsninger hver for oss og
   • Vi trenger regelverk som er tilpasset digitalisering.
  • Får vi til dette har vi gode forutsetninger for å lykkes. Det vil kunne bidra til økt produktivitet i offentlig sektor, som er viktig for en bærekraftig velferdsstat for fremtiden.
  • Tidligere har Skate blant annet gitt råd til regjeringen om å samordne tildelingsbrev. Dette kan være ett av flere styringsvirkemidler for å sikre gjennomføring av prosjekter som må løses på tvers av sektorgrenser. Dette har bl.a. blitt gjort i tildelingsbrev til Skatteetaten, NAV og politiet om felles innsats mot arbeidslivskriminalitet. Nå mener vi det er på tide å gå lenger, og se på andre virkemidler for å sikre helhetlig styring av digitaliseringsfeltet.

  Her kan du lese hele innspillet fra Skate til digitaliseringsministeren om ny digitaliseringsstrategi. I tillegg til det felles innspillet, har flere av Skate-virksomhetene sendt egne innspill som også støtter Skates budskap.

  Nav direktør Hans Christian Holte om Skates innspill til digitaliseringsstrategien

  Digitalt utenforskap

  • Det er mange årsaker til at mennesker blir digitalt utenfor, og derfor er det også behov for tiltak som fanger bredden av digitalt utenforskap.
  • Det er de samme brukerne som faller utenfor for en rekke ulike tjenester. Vi må unngå fragmentering og at hver virksomhet iverksetter egne tiltak overfor de samme brukerne.
  • Det haster å få på plass tiltak som fullmaktsløsninger.
  • Skate-virksomhetene prioriterer tre strategiske tiltak for å motvirke digitalt utenforskap:
   • å utvikle fullmaktsløsninger og eID på høyt sikkerhetsnivå for relevante brukergrupper.
   • å sammenstille et felles kunnskapsgrunnlag som kan bidra til økt kompetanse i forvaltningen om digitalisering for mangfold.
   • å sikre likeverdig tilgang til tjenester gjennom en felles strategi, felles prinsipper eller en plakat om hvordan vi kan jobbe for å hindre digitalt utenforskap.
  • Skate ba Digdir ta et koordinerende ansvar for å iverksette tiltakene.

  EU-forordningen Single Digital Gateway (SDG)

  • Forordningen som etablerer Single Digital Gateway (SDG) ble vedtatt av EU i 2018. Formålet med SDG er å gjøre det enklere for enkeltpersoner og bedrifter å etablere seg i et annet EU/EØS-land.
  • SDG vil kreve samarbeid om både arkitektur, løsningsvalg og implementering. Skate vil følge saken videre og komme tilbake til hvordan vi kan ha en god, tverrgående tilnærming til forordningen.
  • Digdir sendte et felles innspill fra Skate til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om gjennomføring av SDG-forordningen i Norge hvor vi understreket behovet for ytterligere utredning og en grundig høringsrunde.

  Brevet til Kommunal- og distriktsdepartementet med innspill til høringen om Single Digital Gateway-forordningen er tilgjengelig her.

  NSM og mulig nasjonal skyløsning

  • Skate støtter at det må på plass et klarere juridisk rammeverk for bruk av skytjenester og tydelige avgrensninger av hva som er tilstrekkelig nasjonal kontroll, samt hvilke data som omfattes av forslaget.
  • En nasjonal skyløsning bør tilrettelegge for datadeling i offentlig sektor. Det er derfor uheldig at kommunesektoren ikke var inkludert i mandatet NSM fikk for å utrede nasjonal sky, all den tid beskyttelsesverdig data i stor grad deles mellom forvaltningsnivåer og sektorer.
  • Skate er bekymret for tilgangen til tilstrekkelig kompetanse nasjonalt. Det kan gå utover sikkerheten i en nasjonal skyløsning, og gjøre at vi går glipp av tilgangen til innovasjon som er en viktig grunn til å benytte kommersielle skytjenester.
  • Skate er også bekymret for kostnadene ved å etablere, drifte og vedlikeholde en nasjonal skytjeneste.

  Skates brev til Justis- og beredskapsdepartementet med innspill til konseptvalgutredningen om en mulig nasjonal skytjeneste kan du lese her.

  Kunstig intelligens

  • Det er behov for en mer strategisk tilnærming til kunstig intelligens (KI) og hva det betyr for Norge som teknologisamfunn.
  • Det er behov for en felles og mer offensiv tilnærming til bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor. Det er store ressurser å spare på å se til hverandre for erfaringer og kompetanse. F.eks. kan vi etablere felles prinsipper for åpenhet, transparens og sporbarhet i KI-beslutninger.
  • Veiledning om de regulatoriske aspektene er viktig, det er behov for mer kraft i det juridiske arbeidet.
  • KI må bli et viktig tema i den nye digitaliseringsstrategien.

  Sikkerhet i en digitalisert verden

  • Nye måter å jobbe på og forventninger til teknologi krever at man må tenke nytt om sikkerhet for å unngå store sårbarheter.
  • Vi må vurdere konsekvensene av at vi velger ulike strategier og verktøy for å sikre oss. Arbeidet med digital sikkerhet må bli mindre sektorbasert.
  • Skate anbefaler å vurdere felles krav eller retningslinjer knyttet til sikkerhet i den nye digitaliseringsstrategien. Selv om utfordringene og konsekvensene knyttet til sikkerhet kan variere mellom virksomhetene vil noe gå igjen for alle, f.eks. frykten for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie. Et nyttig tiltak kan være «zero trust» som tilnærming.
  • Skate ønsker økt strategisk samarbeid for å løse felles problemstillinger knyttet til digital sikkerhet.

  I den sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står i, og med den økende trusselen i cyberdomenet, er sikkerhet et viktig strategisk tema for Skate

  Strategiske samarbeidssaker i 2023

  I tillegg til å gi råd til regjeringen og Digitaliseringsdirektoratet, har vi samarbeidet om følgende saker:

  Nasjonale grunndata

  Nasjonale grunndata er opplysninger mange har bruk for og som er særlig viktig for samfunnets funksjoner og tjenester. Nasjonale grunndata skal ha tilstrekkelig kvalitet og være enkelt tilgjengelige.

  I etterkant av Skates møte i oktober 2022 har styringsgruppen for dette arbeidet bedt arbeidsgruppen om at det utvikles et styringssystem for nasjonale grunndata. I Skates møte i desember 2023 ble det lagt frem et forslag til styringssystem. Saksansvarlige ble oppfordret til å finne caser styringssystemet kan testes på. Saken skal behandles på nytt i Skate i 2024. Gevinstene ved nasjonale grunndata bør fremheves enda mer, det vil kunne gi store ressursbesparelser om vi sikrer at viktige data er tilgjengelige fra én ansvarlig kilde, oppdaterte og av god kvalitet.

  Konsekvenser av eIDAS-revisjonen for forvaltningens bruk av digital identitet

  Digdir delte informasjon med Skate om EU-forordningen eIDAS 2.0, og inviterte Skate til en diskusjon om hvilken betydning eIDAS 2.0 og handlingsplanen for eID har for offentlig sektor.

  Formålet med eIDAS 2.0 er at flere borgere skal kunne bruke en elektronisk identitet med høy sikkerhet som anerkjennes på tvers av EØS-landene. Endringsforslaget var forventet vedtatt i løpet av høsten 2023 og vil med høy sannsynlighet bli innlemmet i EØS-avtalen. Endringsforslaget gir borgere rett på en gratis eID med sikkerhetsnivå høyt, og utvider virkeområdet til eIDAS-forordningen med nye tjenester.

  Dette er en sak som vil treffe alle Skate-virksomhetene i tillegg til en rekke andre aktører i offentlig og privat sektor. Det er derfor et behov og ønske om å samarbeide tett om forvaltningens bruk av digital identitet fremover. Bl.a. er det viktig at vi tester ut løsningene som kommer og jobber frem rammene rundt lommeboken, både når det gjelder utstedelse og utviklingen totalt sett. Utvikling av lommeboken er dyrt og krever investering, men det er viktig for digitaliseringen fremover.

  Rammeverk for finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger

  Skate har flere ganger tatt opp viktigheten av gode fellesløsninger. Å utvikle løsninger mange offentlige virksomheter trenger sammen i stedet for hver for oss, er god bruk av fellesskapets ressurser. En utfordring vi har pekt på over år, er å sikre tilstrekkelig finansiering til fellesløsningene. Generelt er det lettere å få midler til opprettelse enn til drift og videreutvikling. Dette har vi tatt tak i ved å foreslå et rammeverk for finansieringsmodeller for fellesløsninger.

  En arbeidsgruppe under Skates AU, med deltagere fra SSB, KS, Sikt, Direktoratet for e-helse (nå Helsedirektoratet), NAV, Kartverket, Skatteetaten og Digdir, har i 2023 utviklet et rammeverk for finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger.

  Rammeverket skal hjelpe forvaltere og tjenesteeiere å lage gode finansieringsmodeller for fellesløsninger, fra konsept til utfasing, slik at fellesløsningen kan opprettholde sin verdi og nytte gjennom hele sin levetid. Skate anbefaler at rammeverket blir førende og oppfordrer sterkt til å ta det i bruk. Skate oversendte en førsteversjon av rammeverket til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet med kopi til alle Skate-virksomhetenes eierdepartementer i januar 2024.

  Hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll

  Skate har i flere runder påpekt utfordringer knyttet til smidig utvikling innenfor styringsrammene som ligger i bl.a. statens prosjektmodell. En arbeidsgruppe under Skate AU har jobbet med en sak om hvordan vi best setter rammer som legger til rette for moderne utvikling av digitale løsninger – samtidig som vi ivaretar demokratisk kontroll med pengene som brukes. Skate støttet arbeidsgruppens forslag om å arrangere en fagdag for Skate-virksomhetene, departementene og andre relevante partnere for å diskutere, se muligheter og dele erfaringer. Fagdagen planlegges avholdt i tredje kvartal 2024.

  Kommende EU-regelverk

  Det kommer mye regelverk fra EU som er relevant for digitaliseringsarbeidet i Norge. Det er krevende å holde oversikt og forstå hva som kommer når, og det er behov for nasjonal koordinering slik at vi er best mulig forberedt. Vi i Skate oppfordrer alle offentlige virksomheter til å sette seg inn i og forberede gjennomføring av regelverkene. Derfor har vi sendt et notat til alle statlige og kommunale virksomheter med informasjon om nye og kommende EU-rettsakter på datadelingsområdet