Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren har ansvaret for å utvikle en digital løsning som er knyttet til dødsfall og grav. Løsningen skal hjelpe innbyggeren med å få avklart praktiske spørsmål, utføre oppgaver og foreta valg.

Denne løsningen vil ta utgangspunkt i prosesser som følger av og er regulert i primært gravplassloven og gravplassforskriften.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har gitt SFVT oppdraget med å være prosjekt- og tjenesteeier for utvikling og drift av DGM. Arbeidet skjer i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og er knyttet til livshendelsen dødsfall og arv (DOA). Målet med prosjektet er:

  • mer ressurseffektiv saksbehandling og informasjonsflyt
  • bedre skjerming av personopplysninger
  • mer helhetlig opplevelse av tjenesten for de involverte
  • myndiggjøring av innbyggerne.

Hovedmålgruppen er innbygger som skal gravlegge den døde, også kalt den etterlatte.

Prosjektet har fått finansiering fra medfinansieringsordningen.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Dere har tegnet et drømmebilde som innebærer å utvikle en helhetlig tjeneste fra før noen dør til den døde er gravlagt. En slik helhetlig tjeneste er et stykke fra der dere er i dag. Vi anbefaler at dere går gradvis fram når dere realiserer de ulike tjenestene.

Vi støtter tanken om myndiggjøring av innbyggere, slik at de i større grad selv kan ta informerte valg for gravferden. Vi opplever ikke at det er en motsetning mellom myndiggjøring av innbyggere og en digital løsning der begravelsesbyråene får fullmakt fra de etterlatte, til å utføre enkelte oppgaver. Sørg for at regelverket blir tilpasset den løsningen dere ønsker.

Vi anbefaler at dere utvikler en løsning for innbyggerne, som også kan benyttes av begravelsesbyråene når de bistår de etterlatte. Det vil uansett være de etterlatte som er ansvarlige, men begravelsesbyråene vil fortsatt ha en sentral og viktig rolle i å bistå dem i prosessen. Prøv ut løsningen sammen med begravelsesbyråene, gravferdsmyndighetene og systemleverandørene. Ved å gå trinnvis fram kan dere legge til rette for en gradvis overgang til at de innbyggerne som ønsker det kan ta i bruk løsningen selv. Altså tenke stort, men starte smått.

Skattemelding for næringsdrivende er et eksempel dere kan la dere inspirere av. Det er en løsning der revisor/regnskapsfører har fullmakt til å fylle ut på vegne av den næringsdrivende som er ansvarlig for skattemeldingen. Dette er en tjeneste som er prøvd ut i mange år gjennom Altinn. For mer informasjon kan dere ta kontakt med Altinn-miljøet i Digdir .

Det er mange aktører involvert når en person dør, og mange av disse er viktige for de etterlatte. Dere har gjort en god jobb med å få oversikt over relevante aktører. Vi tror dere vil ha nytte av å få enda bedre innsikt i alle aktørenes behov. Tjenesten skal oppleves som sammenhengende og god for innbyggerne.

Vi anbefaler at dere detaljerer hvilket problem dere skal løse for hvem og hvilke av behovene dere skal levere på. Dette er nødvendig for den løpende prioriteringen dere må gjøre. Ta gjerne i bruk tjenestedesign som metode for å få innsikt i aktørenes behov. Pass også på å få med hvilke roller og ansvar de forskjellige aktørene skal ha.

Flere av spørsmålene dere nå stiller dere, vil dere få svar på ved en grundigere kartlegging av behov og bruk av tjenestedesign.

Dere har blant annet begravelsesbyråene og gravferdsmyndighetene med i referansegruppen. Vi anbefaler at dere tar med flere av aktørene (begravelsesbyråer, gravferdsmyndigheter og systemleverandører) inn i selve utviklingen av tjenesten. Da vil dere få enda mer nytte av den kompetansen og erfaringen de har.

Vi har erfaring med at de som lykkes med tjenester som omfatter både private og offentlige aktører er de som jobber tett sammen. Det er en tilnærming vi også anbefaler for dere.

Ta utgangspunkt i at dere skal utvikle den helhetlige tjenesten gradvis. Alt må ikke være klart på en gang. Test ut og lær underveis. Prioriter det som gir mest nytte raskt. Dette er en risikobegrensende måte å gå fram på.

Det er i prosjektet lagt til grunn at det skal utvikles en MVP (minimum viable product). Dere ønsker en vurdering av om det parallelt også bør etableres et lite pilotprosjekt.

Vi anbefaler at dere ikke gjennomfører en pilot som noe eget, men lar det bli en naturlig del av en kontinuerlig utvikling, basert på smidig metodikk. Ta med aktørene hele veien. Skal dere lykkes er det avgjørende at dere bygger kompetanse og kultur for smidig utvikling med rom for å prøve ut og feile underveis.

Dere har ikke bare ansvaret for prosjektet, men er også tjenesteeier for utvikling og drift av DGM. Da må dere bygge opp kompetanse og kapasitet slik at dere kan forvalte området på en god måte. Det vil være avgjørende for å videreutvikle tjenesten. Gå i dialog med departementet om dette.

Dere har inntrykk av at markedet i dag ikke leverer fagsystemer som er optimale. Noen lokale gravferdsmyndigheter planlegger å utvikle nye systemer. Vi anbefaler at dere baserer dere på eksisterende systemer når dere utvikler løsningen, og stiller krav til nye systemer som skal utvikles. Involver både gravferdsmyndighetene og systemleverandørene slik at løsningene henger sammen.

Vi anbefaler at dere legger til rette for at de ulike aktørene spiller hverandre gode, og utnytter hverandres kompetanse og erfaring til det beste for innbyggerne. For eksempel har begravelsesbyråene lang erfaring med dialog med mennesker i sårbare situasjoner. Dette er kompetanse det vil være behov for framover, og som dere vil ha god nytte av i utviklingen av tjenesten.

Begravelsesbyråene vil ha en særlig viktig rolle for ikke-digitale brukere. De kan bidra til at det digitale utenforskapet ikke øker. Behovene til ikke-digitale brukere bør ikke dekkes gjennom en papirbasert løsning.

Begravelsesbyråene har mye av dialogen med kommunene og gravferdsmyndighetene på vegne av de etterlatte. De fleste vil også i fremtiden ønske å benytte begravelsesbyråer for å planlegge en gravferd. En stor gruppe av de etterlatte vil være avhengige av støtte og veiledning i denne livssituasjonen.

Dere ønsker å sette innbyggerne i stand til å ta informerte valg når de planlegger gravferd. Innbyggerne trenger tilgjengelig og helhetlig informasjon om mulighetene som finnes.

Dere ønsker å utvikle en tjeneste kalt «gravferdsplanleggeren». Vi anbefaler at dere involverer brukerne og ulike aktører når dere utvikler denne. På sikt kan denne utvides slik at innbyggere også kan planlegge sin egen gravferd. Dere kan finne inspirasjon til informasjonssider i Sverige: Livsarkivet og Danmark: Når livet slutter.

Vi er også kjent med at det er foreslått en «etterlatteguide» i arbeidet med livshendelsen dødsfall og arv. Se arbeidet deres i sammenheng med denne.