Hopp til hovedinnhold

Nettverk

Et samarbeid i nettverk kan involvere mange aktører, og handler om å legge til rette for at samfunnsmål oppnås gjennom samarbeid og tillit. Nettverkssamarbeid kan være egnet for å dekke løpende tverrsektorielle behov, og når dere ikke har formalisert leveranser.

Vi trenger å bruke nye samarbeidsformer. Nettverkssamarbeid benyttes i økende grad. Vår ambisjon er at beskrivelse av nettverk gir inspirasjon til samarbeid for å gi bedre tjenester.

Samarbeid i nettverk og økosystem er en måte å kombinere innsikt og kunnskap fra ulike fagfelt og aktører samt å stimulere til åpne innovasjonsprosesser. Begrepene nettverk og økosystem brukes ofte overlappende. I veiledningen bruker vi begrepet nettverk.

Nettverk
Nettverk er de usynlige stiene mellom mennesker og organisasjoner, som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt, enn vi makter alene.

Noen kjennetegn ved nettverk

Å styre et nettverk handler om prosessen for å lede nettverket i ønsket retning sammen, ikke til å kontrollere det. Et nettverkssamarbeid styres ikke i henhold til en tidsplan, frister eller forhåndsdefinerte leveranser.

 • Aktørene identifiserer felles mål som engasjerer til samarbeid.
 • En aktør har rollen som tilrettelegger og fasilitator, og stimulerer til samarbeid.
 • Alle virksomheter, sektorer, fagområder møter og deltar på likt nivå.
 • Deltakelse er frivillig, og det er åpent for nye aktører å slutte seg til nettverket.
 • Mandatet for den enkelte aktørs deltakelse i nettverket kan ha ulik grad av formalisering i egen virksomhet.
 • Den enkeltes aktørs innsats styres i respektive linjeorganisasjon.
 • Alle aktører kan bidra med innsikt og løsninger.
 • Samarbeidet kjennetegnes av åpen kommunikasjon, tillit og høy grad av deling av informasjon.
 • Nettverket vokser organisk gjennom praksis og deltakelse.
 • Aktørene som deltar i nettverket, finansierer i hovedsak egen deltakelse og egne utviklingsaktiviteter.
 • Samarbeidet kan ha en felles finansiering, men det krever en høyere grad av formalisering som regulerer beslutningsprosesser og bruk av midlene.
 • Utfordringer som avdekkes kan utforskes i nettverket, enten hos én aktør eller sammen med andre deltakende aktører.
 • Utviklingstiltak kan formaliseres utenfor nettverket, og dermed styres gjennom konkrete programmer, prosjekter eller som produktutviklingsaktiviteter.

Nettverk kan supplere andre former for styring for også å bidra til å involvere på tvers av forvaltningen, næringsliv og sivilsamfunnet.

Tips og råd til nettverkssamarbeid

Engasjement og forståelse for brukerens behov og situasjon er ofte limet som gir aktørene felles mål og mening for samarbeidet. Også en samfunnsutfordring (floke) kan skape engasjement som gir samarbeidet mening.

God kommunikasjon er nøkkelen i ethvert samarbeid. Legg til rette for åpen og effektiv kommunikasjon. Hold strukturene for samarbeidet enkle og ubyråkratiske. Legg til rette for dialog og involvering. Bruk samhandlingsverktøy som Teams eller Miro for å jobbe sammen, dele informasjon, ideer og ressurser.

Det tar tid og innsats å bygge tillit mellom deltakerne. Den britiske sosialantropologen, biolog, system- og kommunikasjonsteoretikeren Gregory Bateson har veldig treffende satt ord på nettopp skjørheten i tillitsprosessen «Trust is like a tree. It takes years to grow, and seconds to tear down».

Det som kan styrke tillit er felles mål og forståelse for brukerbehovet eller samfunnsutfordringen. Arbeid sammen slik at tilliten øker i nettverket. Vær åpen og transparent, og bygg oppunder en holdning om å oppnå noe som er større en egen virksomhet.

Arbeidet i nettverket bør kontinuerlig være koblet til linjeorganisasjonene. Tiltak som medfører større investeringer eller forpliktelser over tid krever mer formalisering og tydelige beslutningsstrukturer.

Vi anbefaler at dere jobber med forankring løpende slik at beslutningstakere er orientert og forberedt på forslag som kommer. Hver aktør bør vurdere behov for mandat fra egen virksomhet som regulerer handlingsrom og fullmakter.

Evaluering, læring og justering underveis er viktig som en del av nettverkets utvikling. Identifiser hva som fungerer godt, og hva som kan forbedres. Gjør nødvendige justeringer underveis. Vurder jevnlig om det fortsatt skapes verdi gjennom aktivitetene, og om samarbeidet skal opprettholdes.

Refleksjonsspørsmål til nettverk

 • Hvilke utfordringer, eller behov hos brukergruppen, har dere som krever dialog på tvers av sektorer og/eller forvaltningsnivå?
 • Har dere oversikt over aktuelle aktører? Og har dere dialog med disse i dag?
 • Er utfordringen av en slik art at dere bør organisere et nettverkssamarbeid for å få mer og raskere innsikt i brukerbehov?
 • Hvordan kan dere involvere og engasjere viktige beslutningstakere underveis slik at de er forberedt til å ta stilling til forslag som kommer fra nettverket?
 • Har dere kompetanse og kapasitet til å etablere og drive et samarbeidsnettverk?

Høyskolen Kristiania har gjennomført en studie av hvordan tre dimensjoner av tillit (kompetanse, velvilje og integritet) påvirker samarbeid og innovasjon i nettverk. De fant at «Velviljebasert tillit bidrar altså til mer vellykket nettverkssamarbeid generelt og innovasjon spesielt. Denne tillitsdimensjonen fungerer som en fasilitator for økt ytelse.» De fant videre at kompetansebasert og integritetsbasert tillit er relevant i den forstand at de må være til stede på et visst nivå for at samarbeid i nettverk skal igangsettes. Et annet funn i studien var at flere opplever en risiko ved å delta i nettverk når det kommer til å dele informasjon. Risikoen ligger da i at andre deltakere bruker informasjonen til egen fordel eller at negativ informasjon om egen virksomhet spres videre.

I en artikkel i Magma «Hvordan sikre innovasjon ved å samarbeide med en konkurrent?» trekker artikkelforfatteren frem noen ledelsesfunksjoner som bør fylles for at samarbeid i nettverk skal fungere godt. En av disse er å akseptere. Dette handler i stor grad om å skape et behov og en felles forståelse for samarbeid. Det er viktig å skape insentiver til å delta, og å fasilitere selve samarbeidet. Ledere fremmer samhandling ved å skape felles møteplasser, og tilrettelegge for nettverksbygging og informasjons- og kunnskapsdeling.

Styring i nettverk har noen fellestrekk med andre rammeverk og utviklingstrekk for innovasjon; New Public Governance og Ny syntese.

 • I boken «Innovasjon i offentlig sektor. Innover eller bli innovert» trekker forfatteren frem Nettverksstyring: New Public Governance (NPG) som steg videre fra New Public Management (NPM). Og «ny syntese» er et rammeverk som bygger bro mellom tradisjonelle og nye arbeidsmåter, dyder og styringslogikker – tilpasset utfordringene forvaltningen står ovenfor i dag og i fremtiden.
 • Ny syntese og New Public Governance (NPG) er fremvoksende gjennom forskning, artikler og litteratur. Vi tror vi kommer å høre mer om dette fremover.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?

Sammenhengende tjenester