Digitaliseringsrådet sine erfaringsrapportar

I erfaringsrapportane våre kan du sjå kva for erfaringer vi har gjort av prosessane med rådgjeving.

2019

Erfaringsrapporten frå 2019 handlar om kva som skal til for å lykkast med å få med seg dei ei endring får følgjer for. Digitaliseringsrådet utfordrar leiarar til å fortelje den gode historia.

2018

Erfaringsrapporten frå 2018 syner at det er stor variasjon blant aktørane på vegen mot ei meir smidig framtid.

2017

I erfaringsrapporten frå 2017 bruker Digitaliseringsrådet omgrepet «gordiske knutar» for å symbolisere dei tre områda som mange verksemder slit med: samarbeid på tvers, gevinstrealisering og fornying.

2016

Digitaliseringsrådet blei oppretta i 2016. I den første erfaringsrapporten summerer rådet opp korleis oppstarten har vore og kva for anbefalinger som gjekk igjen i rådet sin dialog med verksemdene.

Video-presentasjoner frå erfaringsseminara