Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådets mandat

Formål

Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Digitaliseringsrådet skal legge til rette for læring fra privat til offentlig sektor, på tvers av prosjekter i offentlig sektor, og bidra til systematisk læring på tvers i staten.

Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Rolle

Digitaliseringsrådet er et faglig uavhengig organ oppnevnt av Kommunal- og moderniserings-departementet. Det er en anbefalt, frivillig ordning for statlige virksomheter, også for digitaliseringsarbeid hvor stat og kommune samarbeider.

Anbefalingene er rådgivende, og det er virksomheten som bringer sin sak for rådet som har ansvaret for gjennomføringen av de anbefalingene rådet gir. Behandlingen i Digitaliseringsrådet innebærer ingen endring i eksisterende styringslinjer.

Sammensetning av Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal ha bred kompetanse og bestå av åtte til ti medlemmer. Aktuelle medlemmer er virksomhetsledere, IT-ledere og erfarne prosjektledere fra offentlig og privat sektor, samt akademia. Rådet skal blant annet ha kompetanse innenfor strategi og ledelse, forretningsutvikling, innovasjon, nye utviklingsmetoder, digital sikkerhet og god forståelse for mulighetene som ligger i ny teknologi. Digitaliseringsrådet bør ha kompetanse relevant for kommunesektoren.

Digitaliseringsdirektoratet bemanner og drifter sekretariatet for rådet.

Rådets virksomhet

Digitaliseringsrådet tilbyr en uavhengig gjennomgang av endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier der digitalisering utgjør en viktig del.

Digitaliseringsrådet kan tilby råd og veiledning i alle faser av endringsprosesser med anslått samlet investeringskostnad på over 10 mill. kroner. Også tiltak som faller inn under Finansdepartementets kvalitetssikringsordning kan søke råd hos Digitaliseringsrådet.

Digitaliseringsrådet gir råd og veiledning til virksomhetsledere eller tilsvarende for at de skal lykkes med sine endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier. Rådet kan også behandle avgrensede tema og saker som omhandler digital transformasjon.

Rådet skal ha særlig oppmerksomhet på utvikling av ordninger og tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, samt tiltak som får finansiering gjennom statlig fellesfinansiering.

Digitaliseringsrådet skal legge til rette for systematisk læring på tvers i offentlig sektor og fra privat til offentlig sektor. Rådet skal også bidra til at virksomhetene bruker hverandres erfaringer og gjenbruker løsninger der det er mulig og hensiktsmessig.

Rådet skal gjennomgå styringsdokumentasjon og andre relevante dokumenter, ha dialog med, og gi anbefaling til virksomheten. Virksomhetsleder eller tilsvarende presenterer saken og sine problemstillinger i møtet med Digitaliseringsrådet.

Som hovedregel skal virksomheten motta anbefalinger fra Digitaliseringsrådet innen 15 arbeidsdager fra relevant dokumentasjon er sendt inn.

Erfaringsdeling

Digitaliseringsrådet avgir erfaringsrapporter fra rådets arbeid hvert år. Rådet kan arrangere og bidra på seminarer og andre utadrettede arrangement.