Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådets mandat

Formål

Digitaliseringsrådet skal bidra til at små og store statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Digitaliseringsrådet skal legge til rette for læring fra privat til offentlig sektor og på tvers i forvaltningen. Rådet skal bidra til systematisk læring og fremme brukerrettede og sammenhengende tjenester.

Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er en fremtidsrettet offentlig sektor med høy tillit i befolkningen, som tar utgangspunkt i brukernes behov og sikrer effektiv ressursbruk.

Rolle

Digitaliseringsrådet er et faglig uavhengig organ oppnevnt av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Det er en anbefalt, frivillig ordning for statlige virksomheter, også for prosesser hvor statlige aktører samarbeider med privat næringsliv, kommunal eller frivillig sektor.

Anbefalingene er rådgivende, og det er virksomheten som bringer sin sak for rådet som har ansvaret for gjennomføringen av de anbefalingene rådet gir. Behandlingen i Digitaliseringsrådet innebærer ingen endring i eksisterende styringslinjer.

Sammensetning av Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal ha bred kompetanse og bestå av åtte til ti medlemmer. Aktuelle medlemmer er ledere fra statlig, kommunal og privat sektor, samt akademia. Rådet skal ha bred kompetanse innenfor blant annet strategi og ledelse, forretningsutvikling, innovasjon, teknologi, nye utviklingsmetoder og god forståelse for mulighetene som ligger i digital transformasjon. Digitaliseringsrådet bør ha kompetanse relevant for kommunesektoren.

Digitaliseringsdirektoratet bemanner og drifter sekretariatet for rådet.

Rådets virksomhet

Digitaliseringsrådet tilbyr en uavhengig gjennomgang av endringsprosesser (prosjekter, programmer, strategier og andre tiltak) der digitalisering utgjør en viktig del. Tilbudet er lavterskel og ubyråkratisk.

Digitaliseringsrådet kan tilby råd og veiledning i alle faser av endringsprosesser der digitalisering er en faktor for å lykkes. Også før en endringsprosess er konkretisert eller underveis i en kontinuerlig utvikling.

Tiltak som faller inn under Finansdepartementets kvalitetssikringsordning kan også søke råd hos Digitaliseringsrådet.

Digitaliseringsrådet gir råd og veiledning til virksomhetsledere eller tilsvarende for at de skal lykkes med sine endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier. Rådet kan også behandle avgrensede tema og saker som omhandler digital transformasjon.

Rådet skal ha særlig oppmerksomhet på endringsprosesser og tjenesteutvikling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer og problemstillinger knyttet til digitaliseringssamarbeid.

Digitaliseringsrådet skal legge til rette for systematisk læring på tvers i offentlig sektor og fra privat til offentlig sektor. Rådet skal også bidra til at virksomhetene bruker hverandres erfaringer og gjenbruker løsninger der det er mulig og hensiktsmessig.

Rådet skal gjennomgå styringsdokumentasjon og andre relevante dokumenter, ha dialog med, og gi anbefaling til virksomheten. Virksomhetsleder eller tilsvarende presenterer saken og sine problemstillinger i møtet med Digitaliseringsrådet.

Som hovedregel skal virksomheten motta anbefalinger fra Digitaliseringsrådet innen 15 arbeidsdager fra relevant dokumentasjon er sendt inn.

Erfaringsdeling

Digitaliseringsrådet oppsummerer og deler erfaringer fra rådets arbeid hvert år. Rådet kan arrangere og bidra på seminarer og andre utadrettede arrangementer.