Hopp til hovedinnhold

Rapport Rikets digitale tilstand 2019-2024

Om rapporten

Her har vi samlet informasjon om hvordan vi har jobbet med rapporten, og hvilke kilder vi har benyttet oss av.

For å vurdere rikets digitale tilstand benytter vi oss av en tredelt tilnærming. Vi vurderer måloppnåelsen i den gjeldende digitaliseringsstrategien. Vi ser på Norges utvikling i et internasjonalt perspektiv. Og vi fordyper oss i tema som er sentrale for digitaliseringsarbeidet. I denne rapporten har vi sett nærmere på hvilke områder som i størst grad har påvirket implementeringen av den gjeldende strategien.

Kunnskapsgrunnlaget vårt baseres blant annet på nasjonale og internasjonale undersøkelser og rapporter, og erfaringer fra arbeidet med oppfølgingen av handlingsplanen for strategien.

Hovedkilder av nasjonale undersøkelser er IT i praksis (Rambøll m.fl.), Innbyggerundersøkelsen (DFØ) og offisiell IKT-statistikk (SSB). Som del av vår gjennomgang av arbeidet med implementeringen av strategien har vi gått gjennom 342 statusrapporteringer fra initiativene i handlingsplanen, samt erfaringsrapporter og løypemeldinger. Vi har også hatt samtaler med involverte aktører.

Rapporten er utarbeidet av Ragnar Brevik, Lisa Fremmerlid, Kine Dale Strøm, Arvid Bro Thuestad, Vidar Tilrem, Eline Westland og Katrine Alm Ødegård.

Kildeliste

 1. Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 (2019)

  Lenke: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/?ch=1

 2. Government Benchmark Report, utgitt av Capgemini på vegne av EU-kommisjonen (2023)

  Lenke: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2023

 3. Eurostat, Statistikk og data i Europa (2024)

  Lenke: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

 4. Innbyggerundersøkelsen, DFØ (2024)

  Lenke: https://dfo.no/undersokelser/innbyggerundersokelsen-2024

 5. Trust in government, OECD (2022)

  Lenke: https://data.oecd.org/gga/trust-in-government.htm

 6. In search of the citizen in the datafication of public administration, Heather Broomfield og Lisa Reutter (2022)

  Lenke: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20539517221089302

 7. E-Government Development Index (EGDI), FN (2022)

  Lenke: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index

 8. Government AI Readiness Index 2023, OECD (2023)

  Lenke: https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/

 9. 2023 Open Data Maturity Report, EU (2023)

  Lenke: https://data.europa.eu/sites/default/files/odm2023_report.pdf

 10. IT i praksis, Rambøll (2023)

  Lenke: https://www.ramboll.com/no-no/it-i-praksis-2023

 11. 2023 OECD Digital Government Index, OECD (2023)

  Lenke: https://www.oecd.org/governance/2023-oecd-digital-government-index-1a89ed5e-en.htm

 12. Digital Government Review of Norway. Boosting the Digital Transformation of the Public Sector, OECD (2017)

  Lenke: https://www.oecd.org/gov/digital-government-review-of-norway-9789264279742-en.htm

 13. Digitalisering og IKT i offentlig sektor, SSB

  Lenke: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/digitalisering-og-ikt-i-offentlig-sektor

 14. DFØ-rapport 2024:4 Opplever brukerne at offentlige tjenester henger sammen?, DFØ (2024)

  Lenke: https://dfo.no/rapporter/dfo-rapport-20244-opplever-brukerne-offentlige-tjenester-henger-sammen

 15. Bruk av IKT i husholdningene, SSB

  Lenke: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene

 16. Datasettbeskrivelser i Felles datakatalog

  Lenke: https://data.norge.no/

 17. Bruk av IKT i næringslivet, SSB

  Lenke: https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-naeringslivet

 18. Bruksstatistikk for Digdirs fellesløsninger, Samarbeidsportalen

  Lenke: https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/statistikk/15

 19. Statistikk over forsendelser i SvarUT, FIKS-plattformen, mottatt av KS per e-post.
 20. Implementering av EIF-rammeverket, basert på NIFO-undersøkelse
 21. Statusrapporteringer, erfaringsrapport og løypemeldinger fra oppfølgingen av handlingsplanen for digitalisering i offentlig sektor, Digdir

  Lenke: https://www.digdir.no/handlingsplanen/handlingsplan-digitalisering-av-offentlig-sektor/1229

 22. Veiledning for styring og organisering av sammenhengende tjenester (Digdir og DFØ)

  Lenke:https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/styre-organisere-og-samarbeide-om-sammenhengende-tjenester/2978

 23. Strategisk fremsyn (Digdir 2024)

  Lenke:https://www.digdir.no/innovasjon/dette-er-fremsyn-utforske-fremtiden-og-handle-na/3537

 24. DFØ tildelingsbrev 2024

  Lenke:https://dfo.no/sites/default/files/2023-12/Tildelingsbrev%202024.pdf

 25. Nytt grunnlag for god ledelse i staten (DFØ)

  Lenke:https://arbeidsgiver.dfo.no/nyhetsarkiv/nytt-grunnlag-god-ledelse-i-staten

 26. Digital Transformation of Norway's Public Sector, OECD (2024). (Planlagt publisert sommeren 2024)

 27. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes tilrettelegging for deling og gjenbruk av data i forvaltningen, Riksrevisjonen (2024).

  Lenke: https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2023-2024/myndighetenes-tilrettelegging-for-deling-og-gjenbruk-av-data-i-forvaltningen.pdf

 28. Hva er god statlig styring? En gjennomgang av statlig styring på vegne av Kunnskapsdepartementet, Difi (2019).

  Lenke: hva_er_god_statlig_styring._difi-rapport_2019_9_0.pdf (dfo.no)

 29. Skates innspill til ny digitaliseringsstrategi (2023)

  Lenke: https://www.digdir.no/skate/skates-innspill-til-ny-digitaliseringsstrategi/5273

 30. Referat fra Skates fagdagar 5. & 6. mai 2021

  Lenke: https://www.digdir.no/skate/skates-fagdagar-5-6-mai-2021-referat/2503

 31. Skate tilrår klar satsning på fellesløsningene, Brev fra Skate til KDD (2022)

  Lenke: https://www.digdir.no/skate/skate-tilrar-klar-satsning-pa-felleslosningene/3687

 32. Skate Erfaringsrapport 2020

  Lenke: https://kudos.dfo.no/documents/29980/files/26404.pdf