Hopp til hovedinnhold

Rapport Rikets digitale tilstand 2019-2024

Sammendrag

Rikets digitale tilstand kommer denne gangen når en digitaliseringsstrategi nærmer seg slutten, og en ny er på vei. Derfor bruker vi anledningen til å gjøre opp status for den nåværende strategien, og se på hvilke hindringer vi trenger å håndtere for å lykkes med den kommende.

Med ny strategi kommer nye muligheter. Det skjer mye bra i forvaltningen. Likevel peker gjennomgangen i denne rapporten på sektorovergripende hindringer som en viktig forklaring på hvorfor tilstanden på digitaliseringsområdet i offentlig sektor ikke er så positiv som vi ønsker oss. For å komme forbi disse hindringene vil mer samordnet styring være nødvendig.

Digitaliseringsinnsatsen gir ikke de resultatene vi ønsker

Vi finner at måloppnåelsen for strategien samlet sett har vært positiv, blant annet knyttet til digital tjenesteutvikling, digital kommunikasjon, og bruk av fellesløsninger. Men det er også vesentlige unntak. Særlig gjelder dette målet om gevinstrealisering, hvor vi vurderer måloppnåelsen som mindre god.

Vi ser også klare indikasjoner på at Norges posisjon som verdensledende på digitalisering er under kraftig press – trolig har vi allerede mistet noe av fortrinnet vi hadde. Vi finner også at Norge kan få god drahjelp ved i større grad å koble seg på utviklingen på digitaliseringsområdet i Europa.

Hindringer knyttet til fire områder som fortsatt ikke har blitt håndtert

Digdir har identifisert hindringer knyttet til fire sentrale områder som vi mener har vært med på å forklare de middelmådige resultatene: finansiering og prioritering, gevinstrealisering, samarbeid og organisering på tvers, og deling og bruk av data, inkludert regelverksutvikling.

Det som kjennetegner disse hindringene, er at de er sterkt sektorovergripende og krever felles innsats for å håndteres. Men nettopp dette har manglet i den inneværende strategiperioden. Selv om det har vært mye godt samarbeid, særlig på etatsnivå, har de mer grunnleggende grepene manglet. Dette er tydeligst når vi ser på fraværet av samordnet styring på digitaliseringsområdet.

Mer samordnet styring er nødvendig

Det er her mulighetene ligger for den nye strategien, det nye departementet og den nyoppnevnte statsråden: å få et tydeligere mandat for samordnet styring på departementsnivå. Det er grunn til å spørre seg om tiden for å basere arbeidet på frivillighet og dugnad er over, og om sterkere styring må til. I rapporten trekker vi blant annet fram at OECD anbefaler en mer helhetlig portefølje av digitaliseringsprosjekter med tilhørende finansiering. Dette, sammen med oppfølgingen av en mer dynamisk handlingsplan og tettere koordinering, kan styrke gjennomføringskraften.