Hopp til hovedinnhold

Skate har gitt råd om at regjeringen bør satse på de digitale fellesløsningene i kommende budsjetter. Fellesløsningene utgjør viktige deler av den digitale infrastrukturen som både kommuner og statlige virksomheter er avhengig av.

Direktørene i Skate påpeker at satsning på fellesløsningene er viktig for digitaliseringsarbeidet i det offentlige. Utbredelse og bruk av fellesløsningene har økt betydelig de siste årene i samsvar med målene i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.

Men veksten medfører naturlig at det påløper økte drifts- og forvaltningskostnader hos eierne av fellesløsningene.

– Når Digdir og andre forvaltere av fellesløsninger ikke får budsjettrammer til å forvalte og videreutvikle fellesløsninger slik offentlig sektor har behov for, vil det redusere måloppnåelsen i regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi. Samtidig vil kostnadene, risiko for nedetid i tjenester og manglende måloppnåelse øke hos hver enkelt virksomhet som bruker fellesløsningene, heter det i brevet.

Felles bekymring

I forbindelse med Regjeringens budsjettbehandling for 2022 og 2023 uttrykker Skate felles bekymring for manglende finansiering av fellesløsningene, og de følgekonsekvenser det får for alle i offentlig sektor som har behov for gode fellesløsninger.

Eksempler er ID-porten som understøtter over 7000 digitale tjenester i offentlig sektor og Kontakt – og reservasjonsregisteret (KRR) som tilrettelegger for digital kommunikasjon med innbyggerne. Digdir opplyser at de tildelte budsjettrammene ikke er tilstrekkelige for modernisering av infrastrukturen.

– Skate mener at det i fremtidige budsjetter er behov for en tydelig satsning på digitale fellesløsninger. Dette er en digital infrastruktur som både statlige virksomheter og kommuner er avhengig av, heter det i brevet.

Foreslår endringer i Medfinansieringsordningen

I samme brev tar Skate også opp et forslag om å endre Medfinansieringsordningen. Dette kommer som en følge av en evaluering av ordningen som er utført på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Topplederne mener at formålet med ordningen må spisses mot realisering av digitaliseringsstrategien. Videre anbefales det at kravene til gevinstrealisering og budsjettkutt fjernes. Bakgrunnen er at hele offentlig sektor er målgruppe for fellesløsninger og sammenhengende tjenester, og at eventuelle budsjettkutt heller må vurderes av de enkelte fagdepartementer.

Skate mener også at ordningen i større grad bør understøtte smidig utvikling og innovasjon, og at kommunal sektor må omfattes.

Kontakt

Steffen Sutorius

Direktør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 93 06 84 59

Pressekontakt

Are Kvistad

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 47807910