Hopp til hovedinnhold

Mellom to strategier Rikets digitale tilstand 2019-2024

Vi står ved et veiskille. En digitaliseringsstrategi nærmer seg slutten, en ny er på vei. Derfor bruker vi anledningen til å gjøre opp status for den nåværende strategien, og se på hvilke hindringer vi trenger å håndtere for å lykkes med den kommende.

18. juni 2024

Forord

I denne rapporten ser Digdir nærmere på hvilke grep som er nødvendige for å lykkes med en mer helhetlig og sammenhengende digitalisering. For å komme videre trenger vi mer enn dugnad.

Les forordet av Digdir-direktør Frode Danielsen

Sammendrag

Våre undersøkelser peker på sektorovergripende hindringer som en viktig forklaring på hvorfor tilstanden på digitaliseringsområdet ikke er så positiv som vi ønsker oss. Vi trenger mer samordnet styring for å håndtere disse hindringene.

Les mer i sammendraget av rapporten

Status på målene i digitaliseringsstrategien

Når vi i Rikets digitale tilstand vurderer måloppnåelse, gjør vi det med utgangspunkt i de seks hovedmålene i den gjeldende digitaliseringsstrategien. Selv om utviklingen i strategiperioden har vært positiv, finner vi også vesentlige unntak.

Les våre vurderinger av måloppnåelsen

Norge i verden

Norge har fortsatt en ambisjon om å være verdensledende på digitalisering. Men mye tyder på at denne posisjonen er under press, og at Norge får stadig mer å lære av de beste. Særlig viktig blir det at vi hekter oss på digitaliseringstoget fra EU.

Les om digitalisering i et internasjonalt perspektiv

Hindringer som har påvirket implementeringen av strategien

Fire områder peker seg ut som hindringer i arbeidet med den gjeldende strategien. Disse er knyttet til finansiering og prioritering, gevinstrealisering, samarbeid og organisering på tvers, og deling og bruk av data, inkludert regelverksutvikling. Disse områdene kjennetegnes ved å være sektorovergripende.

Les mer om hindringene

Behov for mer samordnet styring

Mangel på samordnet styring forklarer langt på vei hvorfor vi ikke har klart å håndtere de tverrgående hindringene. Til tross for mye godt samarbeid, særlig på etatsnivå, er det behov for mer samordnet styring.

Les mer om samordnet styring

Om rapporten

Her har vi samlet informasjon om hvordan vi har jobbet med rapporten, og hvilke kilder vi har benyttet oss av.

Les om rapporten her