Hopp til hovedinnhold

Rapport Rikets digitale tilstand 2019-2024

Samlet vurdering av måloppnåelse i Rikets digitale tilstand 2024

I Rikets digitale tilstand vurderer vi måloppnåelse ut fra målene i den gjeldende digitaliseringsstrategien. For tre av målene vurderer vi måloppnåelsen som god, for to som middels, og for ett som mindre god.

Siden det nærmer seg slutten på strategiperioden for Én digital offentlig sektor, er måloppnåelsen vurdert for perioden sett under ett. Hovedmålene er delt opp i delmål med et sett indikatorer. Vurderingene av måloppnåelse er basert på utviklingen og nivået for disse indikatorene.

  Vi har laget et sett med totalt 57 indikatorer. Til sammen sier indikatorene noe om måloppnåelsen for delmålene. Vurderingene av hovedmålene får vi ved å aggregere delmålene.

  Når vi har valgt ut indikatorer, er det to prinsipper som har ligget til grunn:

  • Indikatorene skal til sammen i størst mulig grad dekke hele intensjonen i delmålet.
  • Indikatorene skal i størst mulig grad gi oss informasjon om tilstanden ved både strategiens begynnelse og slutt.

  Hvert mål og delmål gis en poengsum på mellom 1,00 og 3,00 basert på en vurdering av de aktuelle indikatorene. I utregningene av poengsummene har vi vektet både indikatorene og delmålene.

  Vi har gitt vurderingen «god» for verdier på 2,25 og over, og «mindre god» for verdier på 1,75 og under; verdier mellom 1,75 og 2,25 gir vurderingen «middels».

  Kildene vi har brukt er både nasjonale og internasjonale undersøkelser. Der det har vært mulig har vi brukt indikatorer som dekker hele strategiperioden fra 2019 til 2024, mens en del av indikatorene har tidsserier som dekker deler av strategiperioden.

  Opparbeidelsen av indikatorsettet og utregningene av måloppnåelse er samlet i et eget metodenotat.

  Måloppnåelse for hovedmålene

  Figuren og punktlisten nedenfor viser hvordan vi vurderer måloppnåelsen for de seks målene i strategien.

  1. Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte: Middels
  2. Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester: God
  3. Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor: God
  4. Offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning i næringslivet: Middels
  5. Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling: God
  6. Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte: Mindre god

  Gjennomgang av vurderingene for hvert mål

  Her går vi gjennom vurderingene som er gjort for hvert hovedmål i strategien. Vi viser hvilke delmål de består av, og hvordan disse er vurdert.

  Mål 1: Offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte

  Figuren under gjengir vurderingene av måloppnåelse for mål 1, offentlig sektor digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte. Vår samlede vurdering er at måloppnåelsen er middels (poengsum på 1,83).

  Dette målet er delt inn i tre delmål, og vi har vurdert måloppnåelsen som følger:

  1. Åpenhet i digitaliseringen: Mindre god måloppnåelse (1,69 poeng). Vi har gode muligheter til innsyn i forvaltningens arbeid. Det vi derimot gjør det dårligere på, er forsøk på å involvere brukerne tettere i arbeidet med tjenesteutvikling og invitere de med på beslutningsprosesser ved hjelp av digitale verktøy.
  2. Inkluderende digitalisering: God måloppnåelse (2,33 poeng). Dette delmålet legger blant annet vekt på digital tilgjengelighet og universell utforming. Dette er områder Norge ligger langt framme på, noe også våre vurderinger reflekterer.
  3. Tillitvekkende digitalisering: Mindre god måloppnåelse (1,39 poeng). Norge er et land med høy generell tillit. Tilliten til offentlig forvaltning og til digitale tjenester er derimot ikke på samme høye nivå, og her er også utviklingstrenden mer negativ.

  Delmål 1.1 Åpenhet i digitaliseringen

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Innsyn, basert på data fra eInnsyn
  • Digital deltakelse, basert på FNs E-participation Index
  • Transparens, basert på eGovernment Benchmark
  • Om innbyggere tas med på råd, basert på Innbyggerundersøkelsen
  • Digital åpenhet, basert på Digital Government Index

  Delmål 1.1 teller en tredel av vurderingen av mål 1.

  Delmål 1.2 Inkluderende digitalisering

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Vektlegging av universell utforming, basert på IT i praksis
  • Brukerstøtte, basert på eGovernment Benchmark
  • Muligheter for å utføre oppgaver på nett, basert på Innbyggerundersøkelsen

  Delmål 1.2 teller en tredel av vurderingen av mål 1.

  Delmål 1.3 Tillitvekkende digitalisering

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Generell tillit, basert på Innbyggerundersøkelsen
  • Tillit til det offentlige, basert på Innbyggerundersøkelsen
  • Tillit til at rettigheter ivaretas, basert på innbyggerdelen av IT i praksis
  • Tillit til at opplysninger ivaretas, basert på innbyggerdelen av IT i praksis
  • Tillit forhåndsutfylte opplysninger, basert på Innbyggerundersøkelsen
  • Tillit til beslutninger uten menneskelig involvering, basert på Innbyggerundersøkelsen

  Delmål 1.3 teller en tredel av vurderingen av mål 1.

  Mål 2: Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester

  Figuren under viser vurderingen av måloppnåelse for mål 2, flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester. Vår samlede vurdering er at måloppnåelsen er god (poengsum på 2,26).

  Dette målet er delt inn i to delmål, og vi har vurdert måloppnåelsen som følger:

  1. Generell digitalisering av oppgaver: God måloppnåelse (2,44 poeng). Offentlig sektor ligger relativt langt framme i generell digitalisering, også når vi sammenligner oss med andre land. Samtidig ser vi noen indikasjoner på at innbyggerne ikke er fornøyde med det offentlige tjenestetilbudet.
  2. Sammenhengende tjenester: Middels måloppnåelse (2,14 poeng). Arbeidet med å etablere sammenhengende tjenester rundt utvalgte livshendelser har kommet et stykke på vei. Likevel gjenstår det å se tydelige endringer i brukernes opplevelse av tjenestetilbudet.

  Delmål 2.1 Generell digitalisering av oppgaver

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Tjenestetrappen, basert på IT i praksis
  • Skytjenester, basert på SSBs Digitalisering og IKT i offentlig sektor
  • Tilgjengelighet, basert på eGovernment Benchmark
  • Kommunale tjenester, basert på Innbyggerundersøkelsen
  • Brukerdrevet, basert på Digital Government Index

  Delmål 2.1 utgjør 40 prosent av vurderingen av mål 2.

  Delmål 2.2 Sammenhengende tjenester

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Virksomheter utvikler sammenhengende tjenester, basert på IT i praksis
  • Virksomheter samarbeider om sammenhengende tjenester, basert på IT i praksis
  • Statusrapportering fra livshendelsene
  • Lett for innbyggere å skape sammenheng, basert på innbyggerdelen av IT i praksis
  • Digitalisering i livshendelse, basert på DFØs undersøkelse om livshendelser

  Delmål 2.2 utgjør 60 prosent av vurderingen av mål 2.

  Mål 3: Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor

  Figuren under viser vurderingen av måloppnåelse for mål 3, alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer digitalt med offentlig sektor. Vår samlede vurdering er at måloppnåelsen er god (poengsum på 2,36).

  Dette målet er delt inn i tre delmål, og vi har vurdert måloppnåelsen som følger:

  1. Digital kommunikasjon med innbyggere: God måloppnåelse (2,25 poeng). Digital kommunikasjon med innbyggere er fortsatt utbredt. Men faktisk finner vi en svakt nedadgående trend når vi ser strategiperioden under ett.
  2. Digital kommunikasjon med næringsdrivende: God måloppnåelse (2,75 poeng). Norge har kommet langt når det gjelder digital kommunikasjon med næringsdrivende. Dette vises også i internasjonale undersøkelser med dette som tema.
  3. Digital kommunikasjon med frivillig sektor: Mindre god måloppnåelse (1,50 poeng). Dette er et delmål der det er utfordrende å finne gode indikatorer. Basert på utvikling i antall digitale tilskuddssøknader, er det et klart forbedringspotensial når det gjelder digital kommunikasjon med frivillig sektor.

  Delmål 3.1 Digital kommunikasjon med innbyggere

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Bruk av offentlige nettsider, basert på SSBs Bruk av IKT i husholdningene
  • Siste henvendelse, basert på innbyggerdelen av IT i praksis
  • Foretrukken kommunikasjon, basert på innbyggerdelen av IT i praksis
  • Holdning til digital kommunikasjon, basert på innbyggerdelen av IT i praksis

  Delmål 3.1 utgjør tre sjudeler av vurderingen av mål 3.

  Delmål 3.2 Digital kommunikasjon med næringsdrivende

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Digital post til org.nr., basert på Altinn bruksstatistikk
  • Livshendelser for næringsdrivende, basert på eGovernment Benchmark

  Delmål 3.2 utgjør tre sjudeler av vurderingen av mål 3.

  Delmål 3.3 Digital kommunikasjon med frivillig sektor

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt følgende indikator:

  • Digitale søknader om tilskudd, basert på tilskudd.no bruksstatistikk

  Delmål 3.3 utgjør én sjudel av vurderingen av mål 3.

  Mål 4: Offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning i næringslivet

  Figuren under viser vurderingen av måloppnåelse for mål 4, offentlig sektor utnytter potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige tjenester, og for å bidra til verdiskapning i næringslivet. Vår samlede vurdering er at måloppnåelsen er middels (poengsum på 1,80).

  Dette målet er delt inn i tre delmål, og vi har vurdert måloppnåelsen som følger:

  1. Deling av data: Middels måloppnåelse (2,15 poeng). Norge har et godt fundament for datadeling, noe som også vises i internasjonale undersøkelser. Men fortsatt er det et betydelig uutnyttet potensial for mer deling og tilgjengeliggjøring, og utvikling har stoppet litt opp. Vi finner også at en forklaring kan være at krav og retningslinjer følges for dårlig opp.
  2. Gjenbruk av data: Mindre god måloppnåelse (1,38 poeng). Dette er det delmålet hvor vi har vurdert måloppnåelsen som minst god. Vi finner både at bruken av data i offentlig sektor ligger på et lavt nivå, og at utviklingen har gått i feil retning over strategiperioden.
  3. Bruk av offentlige data i næringslivet: Middels måloppnåelse. Her har vi kun én indikator, og delmålet er derfor vektet mindre. Tall fra SSB kan tyde på at viderebruk er relativt utbredt, men vi vet foreløpig ikke noe om utviklingen.

  Delmål 4.1 Deling av data

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Datasettbeskrivelser på data.norge.no
  • Arbeid med informasjonsforvaltning, basert på IT i praksis
  • Tilnærming til deling av data, basert på IT i praksis
  • Modenhet innen åpne data, basert på Open Data Maturity Report
  • Datadrevet offentlig sektor, basert på Digital Government Index

  Delmål 4.1 utgjør tre sjudeler av vurderingen av mål 4.

  Delmål 4.2 Gjenbruk av data

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Gjenbruk av data i statlige virksomheter, basert på SSBs Digitalisering og IKT i offentlig sektor
  • Gjenbruk av data i kommunene, basert på SSBs Digitalisering og IKT i offentlig sektor
  • Gjenbruk av data på tvers, basert på IT i praksis
  • Tjenester basert på åpne data, basert på IT i praksis

  Delmål 4.2 utgjør tre sjudeler av vurderingen av mål 4.

  Delmål 4.3 Bruk av offentlige data i næringslivet

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt følgende indikator:

  • Viderebruk av offentlige data, basert på SBBs Bruk av IKT i næringslivet

  Delmål 4.3 utgjør én sjudel av vurderingen av mål 4.

  Mål 5: Kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling

  Figuren under viser vurderingen av måloppnåelse for mål 5, kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling. Vår samlede vurdering er at måloppnåelsen er god (poengsum på 2,48).

  Dette målet er delt inn i to delmål, og vi har vurdert måloppnåelse som følger:

  1. Bruk av fellesløsninger: God måloppnåelse (2,80 poeng). Dette er det delmålet hvor vi har vurdert måloppnåelsen som best. Bruken av fellesløsningene har gått kraftig opp i løpet av strategiperioden. Vurderingene av fellesløsningenes nytte har også utviklet seg positivt. I et internasjonalt perspektiv skårer Norge også godt på bruk av fellesløsninger.
  2. Økosystemtilnærming: Middels måloppnåelse (2,00 poeng). I internasjonale undersøkelser som ser på felles økosystem gjør Norge det relativt godt. Ser vi derimot på tall fra statlige virksomheter og kommuner danner det seg et bilde av at økosystemtilnærmingen i liten grad har festet seg, og at deler av økosystemet er lite brukt.

  Delmål 5.1 Bruk av fellesløsninger

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Kunder, Digdirs fellesløsninger, basert på Digdirs bruksstatistikk
  • Tjenester, Digdirs fellesløsninger, basert på Digdirs bruksstatistikk
  • Forsendelser gjennom SvarUT, basert på FIKS bruksstatistikk
  • Digitale komponenter, basert på eGovernment Benchmark
  • Nyttevurdering av fellesløsningene, basert på IT i praksis

  Delmål 5.1 utgjør 60 prosent av vurderingen av mål 5.

  Delmål 5.2 Økosystemtilnærming

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Bruk av referansearkitekturer og standarder, basert på IT i praksis
  • Økosystemtankegang i tjenesteutvikling, basert på IT i praksis
  • Felles økosystem i sammenhengende tjenester, basert på IT i praksis
  • Implementering av EIF-rammeverket, basert på NIFO-undersøkelse
  • Informasjon om offentlige plattformer, basert på Digital Government Index

  Delmål 2.2 utgjør 40 prosent av vurderingen av mål 5.

  Mål 6: Kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte

  Figuren under viser vurderingen av måloppnåelse for mål 6, kommunale og statlige virksomheter henter gevinster fra digitalisering på en systematisert måte. Vår samlede vurdering er at måloppnåelsen er mindre god (poengsum på 1,59).

  Dette målet er delt inn i to delmål, og vi har vurdert måloppnåelsen som følger:

  1. Gevinster fra digitalisering: Mindre god måloppnåelse (1,63 poeng). Vi ser klare tegn til at det har vært en negativ utvikling når det gjelder virksomhetenes evne til å ta ut gevinster fra digitalisering. Et unntak er gevinstarbeid i samarbeidsprosjekter, som i mindre grad er en utfordring nå enn ved starten av strategiperioden. Nivået på gevinstrealiseringen vurderer vi også som for lavt.
  2. Systematisk arbeid med gevinstrealisering: Mindre god måloppnåelse (1,50 poeng). Andelen som sier de ikke har en systematisk tilnærming til gevinstrealisering og nyttestyring har økt gjennom strategiperioden. Dette er et område hvor vi ellers har lite informasjon, og som det er et stort behov for å følge nærmere framover.

  Delmål 6.1 Gevinster fra digitalisering

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt indikatorer som ser på følgende forhold:

  • Endringer som følge av IKT-prosjekter i kommunene, basert på SSBs Digitalisering og IKT i offentlig sektor
  • Endringer som følge av IKT-prosjekter i statlige virksomheter, basert på SSBs Digitalisering og IKT i offentlig sektor
  • Realisering av planlagte gevinster, basert på IT i praksis
  • Gevinster i samarbeidsprosjekter, basert på IT i praksis

  Delmål 6.1 utgjør tre firedeler av vurderingen av mål 6.

  Delmål 6.2 Systematisk arbeid med gevinstrealisering

  For å vurdere dette delmålet har vi brukt følgende indikator:

  • Arbeid med gevinstrealisering/nyttestyring, basert på IT i praksis

  Delmål 6.2 utgjør én firedel av vurderingen av mål 6.