Digitaliseringsrådet sine erfaringsrapportar

I erfaringsrapportane våre kan du sjå kva for erfaringer vi har gjort av prosessane med rådgjeving.

Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2020 illustrasjon liten

2020

Erfaringsrapporten frå 2020 handlar om at for at vi skal lukkast med å skape gode, heilskaplege og samanhengande tenester, så må vi tenke som brukaren, ikkje på brukaren.

2019

Erfaringsrapporten frå 2019 handlar om kva som skal til for å lykkast med å få med seg dei ei endring får følgjer for. Digitaliseringsrådet utfordrar leiarar til å fortelje den gode historia.

2018

Erfaringsrapporten frå 2018 syner at det er stor variasjon blant aktørane på vegen mot ei meir smidig framtid.

2017

I erfaringsrapporten frå 2017 bruker Digitaliseringsrådet omgrepet «gordiske knutar» for å symbolisere dei tre områda som mange verksemder slit med: samarbeid på tvers, gevinstrealisering og fornying.

2016

Digitaliseringsrådet blei oppretta i 2016. I den første erfaringsrapporten summerer rådet opp korleis oppstarten har vore og kva for anbefalinger som gjekk igjen i rådet sin dialog med verksemdene.

Video-presentasjoner frå erfaringsseminara