Få barn – en prioritert livshendelse

Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert, og målet er å skape en bedre brukeropplevelse der brukerbehov ses mer samlet.

Målsetting og leveranser

Det er valgt å kartlegge brukerbehov som oppstår i perioden fra en ønsker å få barn og frem til skolestart. Livshendelsen omfatter en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå for foreldre eller barnet i valgt periode. De spesielle behovene kan være krevende å håndtere, og det er en lang rekke aktører som tilbyr bistand i ulike situasjoner. Tjenestetilbudet kan oppleves som oppstykket og krevende å håndtere, slik også arbeidet med «Alvorlig sykt barn» viser.

Det arbeides nå med å kartlegge brukerbehov, tjenester og ideer til tjenester for å forstå om brukeropplevelsen kan bedres dersom de ses mer samlet. Arbeidet vil også kunne gi opphav til nye ideer som kan fremmes for å dekke behov som oppstår i livshendelsen. Brukerorganisasjoner, kommuner og direktorat som Bufdir vil inviteres inn for å identifisere mulige forbedringsområder som ligger i å se samlet på livshendelsen. Samtidig vil de enkelte etater fortsette arbeid som pågår innen eget ansvarsområde.

Viktige understøttende aktiviteter

  • Familieytelser i NAV
  • DigiHOT – Hjelpemidler for barn og familier
  • DigiBarnevern – Portal for bekymringsmelding
  • Skatteetatens innkrevningssatsing – idéfase
  • Modernisert folkeregister i NAV – Digitalisering av farsskapserklæring
Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Utførende direktorat/virksomhet NAV
Gjennomføres 2020–2025
Status fremdrift (oppdatert mai 2021) Selv om mange understøttende aktiviteter for livshendelsen har god fremdrift så er arbeidet med selve livshendelsen i en tidlig fase hvor det blir avgjørende å finne gode initiativ og sikre støtte for disse i departement og kommuner for å skape verdi og fremdrift
Kontaktpersoner

ASD: Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@asd.dep.no)

NAV: Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

  • Barne- og familiedepartementet (BFD)
  • KS
  • NAV
  • Digdir