Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2021

Vedlegg 2: Skates arbeidsutvalg

Formålet med Skates arbeidsutvalg (AU) er forankret i Skates mandat. Arbeidsutvalget har et eget mandat fastsatt av Skate. De har månedlige møter for å forberede saker til Skate og utføre oppgaver Skate har delegert til dem. AU oppretter også arbeidsgrupper som kan utføre nødvendig grunnarbeid for AU og Skate.

  Forankring i Skates mandat

  I Skates mandat står det:

  "Skate skal understøttes av et arbeidsutvalg (AU) med representanter fra Skate-virksomhetene. AU ledes av sekretariatsleder. AU skal i samarbeid med sekretariatet forberede saker og sørge for god forankring i Skate-virksomhetene. Ved behov kan det nedsettes arbeids- og faggrupper. Skate beslutter AUs mandat."

  Mandat for Skates arbeidsutvalg (AU)

  AUs mandat ble fastsatt av Skate i desember 2019. AU har følgende hovedoppgaver:

  1. AU skal bidra til at strategisk viktige saker kommer på Skates agenda
  2. AU skal være et saksforberedende organ for Skate
  3. AU skal understøtte Skates porteføljeoppfølging
  4. AU skal sikre løsning på Skates behov for utredninger og uttalelser
  5. AU skal holde seg orientert om saker og tema som kan bli relevante for Skate

  Innholdet i oppgavene er utdypet i Mandat for Skates AU

  Alle AU-medlemmene er ansvarlig for

  • å ha tilstrekkelig myndighet fra egen virksomhet for egne bidrag i AU
  • å gi tilstrekkelig tilbakemelding opp gjennom egen linje og til egen direktør av resultatet av behandlinger i AU

  AU består av en representant fra hver Skate-virksomhet. Digdir har i tillegg hatt med to representanter fra avdelingene som leverer fellesløsninger.

  AUs møter i 2021

  AU har i 2021 gjennomført 10 ordinære møter og en fagdagssamling over to hele dager.

  AU-representanter har også bidratt inn i flere arbeidsgrupper for planlegging av Skates aktiviteter, som Skates topplederseminar i februar og Skates fagdager i mai.

  Arbeidsgrupper

  AU har i 2021 initiert eller nedsatt følgende arbeidsgrupper:

  • En koordineringsgruppe om bruk av skytjenester etter Schrems II-dommen.
  • En arbeidsgruppe for planlegging av AUs fagdager i september 2021 om Felles økosystem.
  • Tre arbeidsgrupper for tre områder under Digital Europe Programme (DIGITAL), som oppfølging av Skates ønske om å identifisere og vurdere forslag til søknader som Skate eller Skate-virksomhetene samlet eller i grupper kan gå sammen om.
  • En arbeidsgruppe for en felles høringsuttalelse fra Skate til forslaget til ny arkivlov.

  Hoveddeler i AUs arbeid i 2021

  Hvert halvår gjennomfører AU en prosess inn mot Skate-virksomhetene for forslag, prioritering og anbefaling av strategiske saker for Skate i de to neste halvårene. Anbefalingen oppdateres på høsten.

  AU gir innspill til innretning til de fleste sakene som skal opp i Skate. Det skjer både i en tidligfase og sluttfase i saksansvarlig sine forberedelser.

  AU har på oppdrag av Skate hatt oppfølging av status i understøttende tiltak til digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Fra siste kvartal 2021 ble dette erstattet av oppfølging av utvalgte initiativ i handlingsplanen prioritert av Skate og AU.

  AU har også behandlet en rekke aktuelle saker om tema som er relevante for Skate.

  Innholdet i AUs fagdager i 2021 var Felles økosystem for nasjonal samhandling og tjenesteutvikling. Det ble der gjennomført et viktig grunnarbeid for videre behandling av temaet i Skate.