Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2021

Dette er Skate

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriksministeren. Organet er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter.

  Se Skate-filmen

  Filmen forklarer hva topplederorganet Skate er, og hvordan Skate er satt sammen og organisert. Du får også høre om hvilken vei Skate mener offentlig sektor må gå for å skape én digital offentlig sektor. Skate skal medvirke til at dette kan skje.

  Skates formål

  Skate skal medvirke til god måloppnåelse innenfor regjeringens it-politikk. Det innebærer at Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter.

  Skate skal legge til grunn at brukerperspektivet står i sentrum for offentlig digitalisering. Skate skal i så måte ha et helhetlig perspektiv, som er bredere enn den enkelte Skate-virksomhet sitt samfunnsoppdrag.

  Skates mandat

  Skate fikk et nytt mandat i april 2020. Formålet ble presisert som vist over.

  I det nye mandatet ble Skates oppgaver spesielt knyttet inn mot å ha en aktiv rolle opp mot den til enhver tid gjeldende digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, å gi råd og være pådriver i saker som er viktig for tverrgående digitalisering og felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling, og å gi råd om sentrale tverrgående strategier, tiltak og investeringer på IKT-området.

  Det er et mål for Skate å gi klare råd og anbefalinger.

  Organiseringen rundt Skate

  Skate skal i utgangspunktet ha fire møter i året. I tillegg kommer fagdager og eventuelle ekstramøter.

  Skate-møtene ledes av Digitaliseringsdirektoratets direktør. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Digitaliseringsdirektoratet.

  I Skates mandat står det at Skate skal møte digitaliseringsministeren to ganger i året. Etter regjeringsskiftet 14. oktober 2021 vil dette si kommunal- og distriktsministeren.

  To personer som diskuterer foran en tavle med lapper på

  Det er direktører i virksomheter som oppnevnes som medlemmer i Skate. Virksomhetene kalles Skate-virksomheter.

  Skate understøttes av et arbeidsutvalg (AU) med representanter fra Skate-virksomhetene. AU forbereder arbeidet i Skate og utfører oppgaver Skate har delegert til dem. Ved behov kan AU opprette arbeids- og faggrupper.

  Skate skal i henhold til sitt nye mandatet avgi en årlig erfaringsrapport med vekt på måloppnåelse når det gjelder sin rolle og mandat, og overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid. Det er bakgrunnen for denne erfaringsrapporten.

  Historien bak Skate

  Skate ble først etablert i 2009 som et uformelt samarbeidsråd. Daværende Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Brønnøysundregistrene tok initiativet til etableringen.

  I 2012 så regjeringen behovet for et formelt strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ satt sammen av toppledere på «direktoratsnivå» i offentlig sektor. Den eksisterende samarbeidsgruppen Skate ble gitt oppdraget og Skate fikk sitt første mandat. Dette gjaldt frem til dagens mandat kom i april 2020.

  Skates mandater har alltid lagt opp til noe rullering blant medlemmene. Antall medlemmer har også variert. Tidligere gjaldt oppnevningene som medlemmer i Skate for 2 år. Nå gjelder de normalt for 3 år. Det har derfor vært noen endringer siden 2012 i hvilke virksomheter som har fått oppnevnt direktøren som medlem i Skate. I tillegg har det vært noen personendringer ved direktørendringer i Skate-virksomhetene. Skates mandat inneholder føringer for hvem som oppnevnes.

  Skates utvikling og nytte

  Arbeidet i Skate har endret seg de årene rådet har eksistert. De første årene var det mest fokus på å være et samarbeidsråd for medlemmene. I neste periode var det fokus på å selv lage strategier og handlingsplaner og få gjennomført tiltak som var viktige for offentlig sektor.

  Vårhalvåret 2019 ble det på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomført en evaluering av Skate. Skate-direktørene uttrykte der at Skate er en viktig arena for digitalisering av Norge og at Skate-samarbeidet bør styrkes. Skate-medlemmene er opptatt av å se en helhet i digitaliseringen og sikre samarbeid på tvers av sektorene. Når beslutninger er forankret i Skate har man et godt utgangspunkt for tverrsektoriell enighet. Alle medlemmene ønsker at Skate skal bli en betydelig drivkraft for operasjonalisering av regjeringens nye digitaliseringsstrategi.

  I digitaliseringsstrategien som kom 11. juni 2019 står det at det er nødvendig med en helhetlig politikk og tiltak som understøtter og driver frem digitaliseringen på tvers av offentlig sektor og at Skate har en viktig rolle som strategisk samarbeidsråd på digitaliseringsområdet. Samtidig pekes det på at Skate også har potensiale til å ta en mer strategisk rolle for å fremme tverrgående digitalisering. Et av initiativene i strategien var derfor at regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Nytt mandat for Skate ble fastsatt av KMD i april 2020 og dette har senere vært grunnlaget for Skates arbeid. Skate har med det fått en mer strategisk rolle som samarbeidsråd og rådgiver for politisk ledelse og Digitaliseringsdirektoratet. Skate har selv fulgt opp forbedringspotensialer identifisert i evalueringen og blant annet besluttet et nytt mandat for Skates arbeidsutvalg.