Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2021

Skates arbeid i 2021

Skate har møtt, og gitt råd til, politisk ledelse to ganger i 2021. En gang før regjeringsskiftet og en etter. I tillegg har Skate gjennom året behandlet en rekke saker som er viktige for gjennomføring av digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor".

  Betydningen av Skates arbeid

  Direktøren i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) leder Skate. Skate er også en viktig rådgiver til Digdir. Hør hvordan Steffen Sutorius, direktør i Digdir, vurderer Skates arbeid i 2021.

  Møter i Skate

  Skate har hatt fire ordinære møter i 2021. I tillegg har Skate gjennomført en fagdagssamling over to halve dager. På grunn av korona-situasjonen ble både fagdagssamlingen og de fleste møtene heldigitale. Arbeidsutvalget som understøtter Skate, og som Skate har delegert en del oppgaver til, har hatt 10 ordinære møter og en fagdagssamling over to hele dager.

  Råd til politisk ledelse og KMD

  Under Skates fagdager i mai møtte Skate statssekretær Paul Chaffey. Han møtte for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Hovedtema var status og utfordringer i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Skates råd var knyttet til de viktigste utfordringene i arbeidet med sammenhengende tjenester og hvordan utfordringene bør løses. Rådene fra dette møtet er oppsummert som del av kapittelet "Råd til regjeringens digitaliseringsarbeid" i denne erfaringsrapporten.

  Etter regjeringsskiftet møtte Skate kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram under Skates møte i desember. Statsråden understreket at selv om tittelen hans er kommunal- og distriktsminister, så er han også digitaliseringsminister. Både han og den nye regjeringen er veldig opptatt av endrings­behovet vi har i offentlig sektor og videre digitaliseringsarbeid.

  Skate hadde i forkant av møtet med den nye statsråden arbeidet spesielt med utfordringer knyttet til tverrsektoriell styring og departementenes rolle. I møtet med statsråd Gram formidlet Skate en rekke råd og anbefalinger til viktige tema som regelverk, finansiering, samarbeid, styring, innovasjon og brukerorientering. Målet var at offentlig sektor sammen skal lykkes bedre med tverrsektoriell samordning og styring. Anbefalingene ble utdypet i et eget brev som ble sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter møtet, med oppfordring til at de ble delt med de øvrige departementene. Rådene og anbefalingene anses så sentrale at innholdet i brevet er tatt med i sin helhet i kapittelet "Råd om tverrsektoriell styring" i denne erfaringsrapporten".

  Jeg har lest Skates råd med interesse, og vil ta med meg innspillene i arbeidet med å få til et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Fornying og utvikling av både stat og kommune er svært viktig for denne regjeringen.

  Skate har i høst også behandlet en sak om hvordan vi skal sikre tilgjengeliggjøring og bruk av offentlige data for næringsutvikling. Sentrale utgangspunkt for saken var

  • at KMD hadde satt ned et lovutvalg som skal legge fram forslag til en mer helhetlig regulering av viderebruk av offentlig informasjon (data)
  • signaler om at KMD ville gjennomføre en kartlegging og vurdering av dataøkonomien i offentlig sektor og komme med anbefalinger om ulike organiserings- og finansieringsmodeller for deling og bruk av offentlige data for viderebruk

  Rådene ble sendt KMD med en anbefaling om at de oversendes lovutvalget som innspill og bakgrunnsstoff til utvalgets arbeid, og at KMD selv benytter rådene fra Skate i departementets arbeid med kartlegging, vurdering og anbefalinger om dataøkonomien og organiserings- og finansieringsmodeller. En oppsummering av rådene er tatt med i kapittelet "Råd til regjeringens digitaliseringsarbeid" i denne erfaringsrapporten.

  Skate som strategisk samarbeidsråd

  Som strategisk samarbeidsråd har Skate i 2021 spesielt behandlet og gitt råd

  • til Brønnøysundregistrene og Digdir som koordineringsansvarlige om "Felles arbeid med informasjonsforvaltning – hva har vi oppnådd så langt, og hva er neste mål?"
  • til Arkivverket m.fl. om "Regulatoriske sandkasser – Hva er viktige strategiske rammer for etablering og samarbeid?"
  • til alle i Skate om "Digital Europe Programme (DIGITAL) – Hvordan utnytte DIGITAL i den nasjonale innsatsen under regjeringens digitaliseringsstrategi?"
  • til KS i en sak om "Status i arbeidet med å etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen"
  • til alle offentlige virksomheter i sakene om "Koordineringsarbeidet knyttet til bruk av skytjenester etter Schrems II-dommen og "Fra prosjekt til produkt i samspill mellom virksomheter"

  Sakene ble prioritert fordi de er viktige og nyttige for både Skate-virksomhetene som var saksansvarlige og for tverrgående digitalisering generelt. Flere av sakene er også sterkt knyttet til digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.

  Skate er en nyttig arena for samhandling og tjenesteutvikling! Vår regulatoriske sandkasse hjelper oss i utviklingen av Innebygd arkivering, og rådene og samarbeidspartnerne fra Skate har gitt uvurderlig hjelp der. Samarbeidet løfter oss!

  Råd til Digitaliseringsdirektoratet

  Sakene over har også vært viktige som råd til Digdir i direktoratets rolle som rådgiver og koordinator for digitalisering i offentlig sektor. Skate har også behandlet flere saker Digdir har tatt opp for å få råd innen direktoratets ansvarsområder spesielt. Sentrale saker har vært:

  • Status i Medfinansieringsordninga
  • Styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger
  • Erfaringer etter år to med digitaliseringsstrategien for offentlig sektor - råd til Digdir, KS og KMD.
  Illustrasjon. To personer stabler en ball oppå en kloss.

  Digdir har vært tydelig på at Skates råd har styrket Digdirs mulighet til å gi gode helhetlige råd videre både til KMD og offentlige virksomheter slik at vi sammen kan få økt fart og tydeligere felles retning på digitaliseringsarbeidet.

  Skates kommunikasjonsplan og topplederseminar

  Et sentralt formål i Skates mandat er at Skate skal medvirke til god måloppnåelse innenfor regjeringens it-politikk. Det er da viktig at Skates råd når bredt ut. Skate utarbeidet derfor i 2020 en kommunikasjonsplan som er fulgt opp gjennom hele 2021.

  En hovedsatsning fra Skate i 2021 var gjennomføringen av Skates topplederseminar i februar. Seminaret var digitalt og hadde samme tittel som digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor. Hovedtemaene var:

  • Hvilken retning gir digitaliseringsstrategien og hva bør den bety for toppledere?
  • Fra enkelttjenester til sammenhengende tjenester – samarbeid kommune -stat

  Ca. 350 toppledere og nivå 2 ledere deltok på seminaret med jevn fordeling mellom kommuner og statlige virksomheter og med flere deltakere fra ulike departement. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger. Med det tema vi hadde og den gode topplederdeltagelsen mener Skate at topplederseminaret var et godt bidrag til god måloppnåelse innenfor regjeringens it-politikk.

  Førende ideal for Skates arbeid

  I formålet til Skates mandat står det at "Skate skal medvirke til god måloppnåelse innenfor regjeringens it-politikk. Det innebærer at Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter."

  Illustrasjon. To personer løfter en kloss sammen.

  Skate pekte i fjorårets erfaringsrapport at det er svært vanskelig å måle effekten av Skates arbeid med hensyn til måloppnåelse innenfor ovennevnte. Skate er bare en av mange brikker, og betydningen av hver enkelt brikke har ikke Skate kapasitet og mulighet til å vurdere.

  Skate har derfor også i år sett på og lagt stor vekt på disse setningene i formålet som førende ideal for Skates samarbeid og råd. Med det til grunn og de tilbakemeldinger vi har fått fra ulikt hold føler vi oss trygge på at Skate gjennom vårt arbeid har medvirket og bidratt i samsvar med formålet over.

  Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

  Det står også i Skates formål at «Skate skal legge til grunn at brukerperspektivet står i sentrum for offentlig digitalisering. Skate skal i så måte ha et helhetlig perspektiv, som er bredere enn den enkelte Skate-virksomhet sitt samfunnsoppdrag

  Skate mener denne forventningen speiles godt i innsatsområdet "Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum" i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Skate har derfor valgt å følge dette området i strategien spesielt. Det var hovedtema på Skates fagdager i mai og det var sentralt i rådene vi gav Digdir i desember knyttet til erfaringene etter to år med digitaliseringsstrategien.

  For både oss i Skate og andre offentlige virksomheter er det avgjørende å se bredere enn vårt eget samfunnsoppdrag dersom vi skal lykkes med dette innsatsområdet i strategien. Skate har fått klare signaler fra både departementsnivå, eiere av de prioriterte livshendelsene i strategien og Digdir om at Skates tilnærming og råd har vært svært nyttige. Rådene har hatt det brede perspektiv både innsatsområdet i strategien og Skates mandat krever.

  Ved å sette brukerne i sentrum får vi et tydeligere bilde av hvilke endringer som må til for å skape bedre helhetlige tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. En videreutvikling av felles økosystem på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer vil gi enda bedre muligheter til å lykkes med dette fremover.

  Felles økosystem

  Felles økosystem er også noe som både står sentralt i Skates mandat og er et eget innsatsområde i digitaliseringsstrategien.

  Skate la grunnlaget for videre arbeid med temaet under Skates fagdager i mai, og fagdagene til Skates arbeidsutvalg i september hadde felles økosystem som hovedtema. Dette gav viktig grunnlag for Skates råd til Digdir i desember om erfaringer etter to år med digitaliseringsstrategien.

  Det er videre planlagt at felles økosystem og hvordan dette best kan videreutvikles og understøtte behovene i sammenhengende tjenester skal være et hovedtema under Skates fagdager i mai 2022.

  Første hele år med nytt mandat

  Skates nye mandat kom i april 2020 og ble behandlet i Skate i juni samme år. 2021 har derfor vært første hele år der Skate har arbeidet under nytt mandat. På bakgrunn av gjennomgangen over mener Skate at vi har hatt god måloppnåelse opp mot Skates rolle og mandat.

  Forbedringspunktene vi pekte på i fjor var enda sterkere kobling til digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det har vi som vist over fått til. Et viktig mål for 2022 vil være å få enda sterkere fokus på felles økosystem og hvordan det kan videreutvikles. Det er det som nevnt planlagt for.