Hopp til hovedinnhold

Skate skal gi råd og være en pådriver i saker som er viktig for tverrgående digitalisering. I vårt møte 14. juni 2023 behandlet Skate en sak om Single Digital Gateway-forordningen. Dette brevet uttrykker noen felles bekymringer fra Skate-virksomhetene.

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Innspill fra Skate vedrørende høring om SDG-forordningen

Skate skal gi råd og være en pådriver i saker som er viktig for tverrgående digitalisering. I vårt møte 14. juni 2023 behandlet Skate en sak om europaparlaments- og rådsforordning om etablering av en digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse- og problemløsningstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 (SDG-forordningen). Forordningen ble vedtatt av EU i 2018, og innlemmet i EØS-avtalen i desember 2022. Den skal tas inn i norsk lov i løpet av høsten 2023, og de første forpliktelsene trer i kraft fom. desember 2023.

Jeg ønsker med dette å gjøre oppmerksom på at det ble reist flere bekymringer i møtet knyttet til innføringen av SDG-forordningen i Norge. Forordningen vil ha store konsekvenser for flere av virksomhetene i Skate, samt andre offentlige virksomheter som ikke er representert i Skate. Forordningen er svært ambisiøs og vil kreve at offentlig sektor på både statlig og kommunalt nivå samarbeider og samordner seg for å innfri kravene forordningen pålegger offentlige virksomheter.

Skate uttrykte i møtet et tydelig ønske om at mulige løsningsalternativ og konsekvensene av innføringen utredes grundig og informeres om før forordningen sendes på høring. Virksomhetene som berøres trenger innsikt i hvordan de må jobbe for å oppfylle kravene i forordningen, bl.a. for å vurdere hva som kan være et realistisk innføringstidspunkt.

Skate mener at SDG-forordningen vil være et viktig steg mot å gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å benytte offentlige tjenester på tvers av landegrenser i Europa. Selv om Norge ligger langt fremme når det gjelder digitalisering og trolig i stor grad allerede har digitalisert prosedyrene og tjenestene som reguleres av forordningen, er det viktige deler av forordningen som gjenstår. For å sikre at berørte virksomheter rekker å sette seg inn i konsekvensene av forordningen for egen virksomhet og utarbeide velfunderte høringsuttalelser, vil jeg gjøre oppmerksom på at Skate ser behov for en høringsfrist på minst tre måneder. Vi håper departementet vil ha mulighet til å legge til rette for dette.

Jeg ser frem til et videre samarbeid om innføringen av forordningen i norsk forvaltning.

Vennlig hilsen
Frode Danielsen
Direktør Digdir/leder av Skate