Hopp til hovedinnhold

I Skates møte 15. juni 2022 behandlet Skate flere saker om finansiering som Skate mener er viktige i deres rolle som rådgiver til kommunal- og distriktsministeren. Skate oppsummerer de viktigste rådene i dette brevet til Kommunal- og distriktsdepartementet 29.juni 2022. Rådene gjelder nødvendig finansiering av digitale fellesløsninger og endringer i Medfinansieringsordningen.

Til Kommunal- og distriktsdepartementet

Viktige tiltak for digitaliseringen i offentlig sektor

Topplederorganet Skate er et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til kommunal- og distriktsministeren og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Skates mandat er gitt av Kommunal -og distriktsdepartementet (KDD) som også oppnevner medlemmene. De oppnevnte kommunerepresentantene er utpekt av KS.

I Skates møte 15. juni 2022 behandlet Skate flere saker om finansiering som Skate mener er viktige i vår rolle som rådgiver til kommunal- og distriktsministeren. Skate oppsummerer de viktigste rådene i dette brevet.

Under følger Skates råd om:

 1. Nødvendig finansiering av digitale fellesløsninger
 2. Endringer Medfinansieringsordningen

Førstnevnte sak ble behandlet på bakgrunn av en eventuelt-sak fra KS med utgangspunkt i mottatte reaksjoner på DigDirs orientering om budsjettsituasjonen gitt i styringsrådet for Digdirs fellesløsninger. Den andre saken ble behandlet som følge av anbefalingene i evalueringsrapporten om Medfinansieringsordningen fra rådgivningsselskapet A-2 Norge.

Nødvendig finansiering av digitale fellesløsninger

Digitale fellesløsninger driftes, forvaltes og utvikles av statlige virksomheter og KS, og er en viktig del av Felles økosystem, jf. «Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025». Et av seks hovedmål i strategien er: «kommunale og statlige virksomheter bygger sine tjenester med utgangspunkt i et felles digitalt økosystem for samhandling».

Fellesløsningene er en sentral drivkraft i digitaliseringen av det offentlige Norge. Felles-løsningene sikrer raskere, billigere og mer brukervennlig digitalisering. De statlige og kommunale fellesløsningene løser mange virksomheters behov på en ensartet og sikker måte, og har spilt en nøkkelrolle under pandemien hvor etterspørselen etter nye digitale løsninger økte drastisk.

I forbindelse med Regjeringens budsjettbehandling for 2022 og 2023 vil Skate uttrykke en betydelig felles bekymring for manglende finansiering av fellesløsningene, og de følgekonsekvenser det får for alle i offentlig sektor som har behov for gode fellesløsninger. ID-porten understøtter i dag over 7000 digitale tjenester i offentlig sektor og Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) tilrettelegger for digital kommunikasjon med innbyggerne. Digdir opplyser at de tildelte budsjettrammer ikke er tilstrekkelige for modernisering av infrastrukturen.

Bruken av alle fellesløsninger har økt betydelig de siste årene, noe som medfører økte drifts- og forvaltningskostnader hos alle eiere av fellesløsningene. Når Digdir og andre forvaltere av fellesløsninger ikke har tilstrekkelige budsjettrammer til å forvalte og videreutvikle fellesløsninger slik offentlig sektor har behov for, vil det redusere måloppnåelsen i regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi. Samtidig vil kostnadene, risiko for nedetid i tjenester og manglende måloppnåelse øke hos hver enkelt virksomhet som bruker fellesløsningene.

Skate mener at det i fremtidige budsjetter er behov for en tydelig satsning på digitale fellesløsninger. Dette er en digital infrastruktur både statlige virksomheter og kommuner er avhengig av for å utvikle egne tjenester samt sammenhengende digitale tjenester for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor i hele landet. Digitale fellesløsninger er en forutsetning for rask, effektiv og brukervennlig digitalisering.

Endringer i Medfinansieringsordningen

Skate har behandlet evalueringen av Medfinansieringsordningen som A-2 Norge har utført på oppdrag fra KDD.

Skate mener innretningen på Medfinansieringsordningen nå må endres:

 • Målet med ordningen må i fremtiden spisses og avgrenses til dagens kategori 2: Tiltak som understøtter digitaliseringsstrategien.
 • Retningslinjenes krav til gevinstrealisering og budsjettkutt, samt forpliktelse av gevinster i andre virksomheter bør fjernes, jf. anbefaling fra A2 og tidligere anbefalinger fra Digdir og Skate.
 • Kommunal sektor omfattes av ordningen når kommuner i samarbeid med KS leverer sammenhengende tjenester som understøtter felles kommunale behov, og tjenesten inngår i en digital tjenestekjede sammen med statlig sektor.
 • Ordningen bør i større grad understøtte smidig utvikling og innovasjon. Innovasjon sikres best gjennom kategori 2.

Skate bør involveres i utformingen av nye retningslinjer for ordningen, og Skate bør ha en rådgivende rolle i prioriteringen av tiltak som skal få medfinansiering, jf. Skates mandat der det blant annet står at Skate skal gi råd om sentrale tverrgående tiltak og investeringer på IKT-området.

Skate mener det er viktig at det kommer en beslutning om endring av Medfinansierings-ordningen tidsnok til at dette kan legges til grunn for innretning av ordningen i 2023.

Det vises også til tidligere råd fra Skate om endringer i Medfinansieringsordningen, jf. referatet fra Skates møte 17. mars 2021 og omtalen av Medfinansieringsordningen i Skates erfaringsrapport 2021.

Skate står sammen om disse rådene

Alle Skate-direktørene står samlet bak innholdet i dette brevet. Vi viser for øvrig til referatet fra Skates møte 15. juni 2022 som KDD vil få kopi av og som publiseres på Skates nettsider.

Med vennlig hilsen
Skate

 • Direktør Steffen Sutorius, Digitaliseringsdirektoratet
 • Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, NAV
 • Riksarkivar Inga Bolstad, Arkivverket
 • Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
 • Direktør Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse
 • Områdedirektør Kristin Weidemann Wieland, KS
 • Kommunaldirektør Sølve Monica Steffensen, Oslo kommune
 • Kommunedirektør Roar Vevelstad, Halden kommune
 • Skattedirektør Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten
 • Politidirektør Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet
 • Kartverksjef Johnny Welle, Statens kartverk
 • Administrerende direktør Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
 • Direktør Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktør Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør