Hopp til hovedinnhold

Rapport Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2022

Samarbeid – fra ord til handling!

Det er ikke første gang Digitaliseringsrådet tar opp temaet samarbeid i en erfaringsrapport. I 2017 var samarbeid en av tre gordiske knuter som vi så ledere i staten slet med når de skulle gjennomføre digitaliseringsprosjekter.

Nå, som da, er det en utfordring, selv om vi ser tydelige tegn på bedring. Norsk offentlig forvaltning samarbeider mer og bedre enn tidligere! Selv om framgangen er god, har vi valgt samarbeid som hovedtema i årets rapport. Hvorfor?

Sammenhengende tjenester for en enklere hverdag

Svein Ragnar Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

Regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi har høye ambisjoner på vegne av folk, næringsliv og frivillig sektor. De offentlige tjenestene skal oppleves som sammenhengende. Skal vi lykkes med det, nytter det ikke å samarbeide i ny og ne. Da må vi etablere samarbeid på flere nivåer, vi må ha felles mål, samordne prioriteringer og sikre finansiering. Samarbeid blir nødvendig og ikke noe du kan velge deg ut av. Dette har eierne av de sju prioriterte livshendelsene fått erfare.

I Digitaliseringsrådet har vi hatt gleden av å behandle tre av livshendelsene. Det gjøres mye godt arbeid med å kartlegge de egentlige behovene til brukerne, og forvaltningen har skaffet seg mye god innsikt. Vi ser at flere sliter med å gå fra å kartlegge til å realisere konkrete tjenester. Mangel på samarbeid, samordning og finansiering gjør at dette arbeidet går sakte.

Satsinger på tvers av sektorer

Vi har behandlet mange prosjekter og satsinger som går på tvers av de ulike sektorene. Da møter ofte ledelsen fra flere virksomheter i rådsmøtene. De vil drøfte hvordan de skal organisere seg og hvordan de skal sikre at alle aktørene blir engasjert og forplikter seg til det felles målet som er bedre tjenester for brukerne. Flere har gått fra å tenke prosjekt til produkt. Både alene og sammen med andre utfordrer smidig utvikling ledelseskultur og tradisjonell styringsfilosofi.

Pandemien ga oss nyttige erfaringer

Det meste går an om det oppstår en krise. Engasjerte og dyktige medarbeidere settes på oppgaver der de får tydelige mål og klare forventninger om framdrift og finansiering. I rapporten beskriver vi suksesshistoriene om da stat, kommuner og det private klarte å etablere et stort antall tjenester på kort tid. Vi er klar over at ikke alle erfaringene kan overføres til normalen, men peker på at arbeidsmåten har verdi vi kan videreføre. Digitaliseringsrådet mener samarbeidet, både det formelle og uformelle, er en klar suksessfaktor.

Illustrasjon av en person som titter ned en kopp som har teksten verdens beste leder

Vend i tide, det er ingen skam å snu

Basert på erfaringssamtalene vi har med virksomhetene, vil vi påstå at et besøk i Digitaliseringsrådet gir merverdi. Noen ganger fører dialogen til at virksomheten stopper opp og gjør en grundig gjennomgang av konsept og tilnærming. Det har spart virksomheter og staten for store beløp. Forskning viser at det å stoppe et prosjekt som har rullet og gått en tid, er vanskelig. I slike situasjoner er det godt å kunne lufte problemstillinger med kompetente folk, som bare vil deg vel.

Digital transformasjon og fornyelse

Digitaliseringsrådet mener det er svært viktig at vi opprettholder høyt tempo i arbeidet med å digitalisere offentlige tjenester. I trange tider er digitalisering viktig for å få en mer effektiv forvaltning og skape fornyelse. Skal vi lykkes med de store internasjonale samfunnsutfordringene som klima og bærekraft, og utvikle tjenester som hindrer utenforskap, må politikerne satse på og prioritere digital transformasjon og fornyelse.

Vi har rundet 100 prosjekt!

Digitaliseringsrådet har fram til nå behandlet over 100 prosjekt fra over 70 ulike virksomheter. Noen har vært i rådet flere ganger. Flere departementer har møtt med sine etater og samarbeidspartnere. Sakene spenner fra tradisjonelle digitaliseringsprosjekt til strategier for digital transformasjon, satsingsforslag, tjenesteutvikling basert på smidig metodikk og så videre. Alt dette dekkes av mandatet vårt, men for å gjøre det enda tydeligere for virksomhetene at Digitaliseringsrådet ikke er begrenset til bare tradisjonelle digitaliseringsprosjekt, vil vi spille inn forslag til justeringer av mandatet til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Digitaliseringsrådet på nett

Digitaliseringsrådet er på LinkedIn, og vi håper du følger oss. I år har vi også laget tre podkaster som vi lanserte i ukene før seminaret 2. november 2022. Vi har blitt ganske drevne på å kjøre digitale møter, men ingenting er som å møtes fysisk. Vi veksler mellom fysiske og digitale møter, avhengig av deltakelsen fra virksomhetene. Vi tar hele landet i bruk!

Ta gjerne kontakt med oss. Vi er her for dere!

Det er i møtene med virksomhetene vi kan bidra mest. Det er inspirerende og lærerikt for oss å ha dialog med engasjerte og dyktige kollegaer fra ulike forvaltningsområder. Det takker vi for. Vi bruker innsikten når vi formidler erfaringene videre. Takk også til vårt profesjonelle sekretariat i Digdir som betyr mye for kvaliteten og den daglige driften i Digitaliseringsrådet.

Svein Ragnar Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Svein Ragnar Kristensen

Kristensen er tidlegare leiar av Digitaliseringsrådet. Han var skattedirektør frå juli 2006 til juli 2013 og har til saman 18 år i Skatteetatens leiing. Dette var ein periode med omfattande IKT-utvikling, digitalisering av tenestene og store omstillings- og organisasjonsprosessar der IKT var ein viktig drivar. Han har tidlegare vore administrasjonsdirektør i Rikstrygdeverket og Direktoratet for arbeidstilsynet, byråsjef i KAD og medarbeidar i APs stortingsgruppe. Sidan 2013 har Kristensen støtta Politidirektøren med omstillinga av politiets administrative funksjonar. Han er utdanna siviløkonom.

Spisskompetanse:

tidleg involvering av brukarane i utviklingsprosessane

bruk av digitalisering som drivar for omstilling og fornying

endringsleiing og kulturarbeid i tillegg til teknologi

betydninga av god og åpen dialog mellom departement og etat

Hør på våre podkaster:

Finansiering, modernisering av gamle systemer og utfordringer knyttet til samarbeid er problemstillinger som mange virksomheter har ønsket å diskutere med rådet dette året. Hør rådsleder Svein Kristiansen og Digitaliseringsdirektoratets direktør Steffen Sutorius snakke om hvordan disse utfordringene kan møtes, og om hvordan henger de sammen. Podkasten er utarbeidet av Digitaliseringsrådet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Rådsmedlem Eli Stokke Rondeel som til vanlig jobber i Helse Sør-Øst RHF og direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) snakke om erfaringer de har med krisehåndtering. Samtalen er ledet av Kenneth Vikse. Podkasten er utarbeidet av Digitaliseringsrådet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Hvordan få til digital transformasjon i offentlig sektor? Hvordan kan vi i større grad lære av hverandre? Dette er temaene som diskuteres i denne podkasten. Kathrine Myhre er direktør i Patentstyret, mens Alv Humborstad Sørland er rådsmedlem og bydelsdirektør i Bydel Stovner. Samtalen er ledet av Kenneth Vikse. Podkasten er utarbeidet av Digitaliseringsrådet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.