Om ressurssenteret

Kjerneoppgåvene til Nasjonalt ressurssenter for deling av data er å fremje deling og bruk av data ved å spreie kunnskap om regelverket, og å sørge for betre samspel mellom juss, teknologi, forretning og forvaltning på området.

Senteret opna i september 2020. Sjå opptak frå opninga av ressurssenteret.

Skal hjelpe alle som vil dele eller bruke data

I digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor (2019-2025) vart det slått fast at regjeringa ville etablere eit nasjonalt ressurssenter for deling av data, med spisskompetanse på samanhengen mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosessar.

Senteret skal vere eit læremiljø og ein kompetansebank for heile offentleg sektor. Ressurssenteret skal for ein stor del drive ut frå kva behov brukarane har og melder frå om, og basere seg på innspela senteret får frå offentlege og private verksemder.

Ressurssenteret skal vere ein rådgjevar når det vert avdekka juridiske utfordringar i konkrete delingssituasjonar, og utvikle rettleiarar når det vert identifisert generelle utfordringar som gjeld mange.

Av omsyn til ressurssituasjonen tilbyr vi som hovudregel ikkje konkret juridisk bistand når det er naturleg å forvente at verksemda nyttar intern eller innleigd juridisk kompetanse for å gjere nødvendige juridiske vurderingar knytt til eiga oppgåveløysing.

Målet vårt

Det overordna målet for ressurssenteret er å bidra til ein effektiv og brukarorientert offentleg sektor som nyttar potensialet som finst i data og datadeling til å skape brukarvennlege tenester. Senteret skal leggje til rette for innovasjon, utvikling av nye tenester og verdiskaping ved at det oftare vert delt data mellom offentlege verksemder og mellom det offentlege og næringsliv, forskarar og frivillig sektor.

Juridisk rammeverk og tolkinga av regelverket er identifisert som eit av hindra for at data blir delt. Eit hovudprinsipp er at offentlege data skal delast når ein kan og skjermast når ein må. Ressurssenteret skal gjennom tolkingar av relevant regelverk synleggjere handlingsrommet for deling av data. Senteret skal òg jobbe for å avdekka hindringar og fremje regelverksutvikling som støttar opp under politiske mål om digitalisering.