Digitaliseringsrådets arbeid

Digitaliseringsrådet gir faglig funderte og erfaringsbaserte råd til prosjekter i alle faser og av alle størrelser, tilpasset virksomhetsleders behov.

Den økende betydningen av digitalisering gjør at offentlig sektor igangsetter stadig flere digitaliseringsprosjekter. Noen virksomheter har etter hvert fått mye erfaring med slike prosjekter, mens andre er mer umodne.

For en virksomhetsleder betyr digitaliseringsansvaret nye krav til kompetanse og ledelse. Egne fagfolk og eksterne konsulenter vil bidra for å lykkes i gjennomføring av prosjekter og realisering av ønskede gevinster.

Samtidig kan det være nyttig for en virksomhetsleder å kunne drøfte sine antakelser, bekymringer og ulike strategiske veivalg med et uavhengig og fordomsfritt råd, og i tillegg få en vurdering av ressurspersoner som ikke er tungt involvert i prosjektet. Det er nettopp dette Digitaliseringsrådet er til for.

Digitaliseringsrådet i møte

Kjennetegn ved dialog med Digitaliseringsrådet:

 • Prosjekter i alle faser: Digitaliseringsrådet gir råd til prosjekter i alle faser, uansett hvor kort eller langt man har kommet. Noen virksomhetsledere har også ønsket å diskutere større programmer og strategier.
 • Både små og store prosjekter: Digitaliseringsrådet gir råd til prosjekter i alle størrelser.
 • Tilpasset virksomhetsleders behov: Først og fremst ser rådet på de problemstillingene som virksomhetslederne selv ønsker å drøfte. I tillegg vurderer Digitaliseringsrådet seks faglige tema som er viktige for å kunne lykkes med et digitaliseringsprosjekt.
 • Råd fra høyt kompetente og faglige ressurser: Til sammen sitter rådets medlemmer med tung faglig kompetanse og praktisk toppledererfaring fra både offentlig og privat sektor. Rådet understøttes av et sekretariat fra Digitaliseringsdirektoratet som trekker på spisskompetanse fra hele direktoratets oppgaveportefølje.
 • Lite byråkratisk og formalistisk: Det er ingen krav om hva slags prosjektdokumentasjon som skal oversendes, eller på hvilket format det skal være. Hva som kan være egnet blir virksomheten og sekretariatet enige om.
 • Rask behandling: Det tar kun 3 uker fra virksomheten har sendt inn prosjektdokumentasjon til virksomheten får et anbefalingsbrev!

Rådets medlemmer

Digitaliseringsrådet består av 10 kompetente toppledere med bred erfaring fra både akademia, privat og offentlig sektor. 

Sekretariatet

Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for rådets sekretariat, som forbereder saker for rådet og ivaretar den praktiske oppfølgingen.

 • Elin Oksavik (sekretariatsleder)
 • Hans G. Nilsson
 • Mette Louise Mannsåker
 • Anne Kristine Hanevold

Kontakt Digitaliseringsrådets sekretariat

Kontakt oss for spørsmål

Elin Oksavik

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Telefon
+47 902 24 846
Svein Ragnar Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

Svein Kristensen

Rådsleder
Digitaliseringsdirektoratet

Kristensen er leiar av Digitaliseringsrådet. Han var skattedirektør frå juli 2006 til juli 2013 og har til saman 18 år i Skatteetatens leiing. Dette var ein periode med omfattande IKT-utvikling, digitalisering av tenestene og store omstillings- og organisasjonsprosessar der IKT var ein viktig drivar. Han har tidlegare vore administrasjonsdirektør i Rikstrygdeverket og Direktoratet for arbeidstilsynet, byråsjef i KAD og medarbeidar i APs stortingsgruppe. Sidan 2013 har Kristensen støtta Politidirektøren med omstillinga av politiets administrative funksjonar. Han er utdanna siviløkonom.

Spisskompetanse:

 • Tidleg involvering av brukarane i utviklingsprosessane
 • Bruk av digitalisering som drivar for omstilling og fornying
 • Endringsleiing og kulturarbeid i tillegg til teknologi
 • Betydninga av god og åpen dialog mellom departement og etat
Telefon
+47 913 84 066

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er, sammen med medfinansieringsordninga og Strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs Program for bedre styring og ledelse i staten.