Hopp til hovedinnhold

Mål 4: Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen

Tiltak 1: Regjeringen vil arbeide for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos fagdirektorat og tilsynsmyndighet som følge av omfattende utvikling av teknologi, regelverk og marked på eID-området

Ansvarlig departement: DFD
Utførende virksomhet: Digdir
Deltakende virksomheter: NKOM
Tidsperspektiv: 2023 – Kontinuerlig/Permanent

Formålet med tiltaket er å legge til rette for en styrking av kompetanse og kapasitet i hele verdikjeden fra ID-fastsettelse, utstedelse og bruk av eID.

Kartlegging av kapasitets- og kompetansebehov er påbegynt i Digdir. Både arbeidet med realisering av tiltakene i handlingsplanen og nye krav som oppstår gjennom eIDAS-forordningen vil medføre tydelige forventninger til Digdir, og økt aktivitet innen eID-området for kommende år. Foreløpige vurderinger viser særlig et behov for styrket kompetanse og kapasitet når det gjelder gjennomføring av utredninger, herunder kompetanse innen prosjektledelse, samfunnsøkonomisk analyse, arkitektur og fagkompetanse innen autentisering og autorisasjon.

Digdir skal utarbeide en rullerende plan for å sikre at prioriterte kompetanse- og kapasitetsbehov blir møtt, samt sikre en robust organisering som sørger for at tiltakene i handlingsplanen blir realisert. For å gjennomføre planlagte utredninger, må det gjøres en reprioritering og eventuell reallokering av ressurser internt i Digdir. For utvikling og drift har Digdir i hovedsak ressursene til å gjennomføre allerede vedtatte planer. Samtidig vil realisering av mål 2, tiltak 5 om å styrke sikkerheten, robustheten og skalerbarheten i eID-infrastrukturen, kreve betydelige ressurser innen utvikling og drift. Dersom noen av utredningene konkluderer med behov for nye produkter eller løsninger fra Digdir, vil dette medføre økt behov for kompetanse og/eller kapasitet. Dette vil i så fall behandles særskilt gjennom ordinære budsjettforslag.

NKOM skal vurdere eget kompetansebehov, og hvorvidt nåværende kompetanse og kapasitet er tilstrekkelig for å sikre gjennomføring av tiltaket. NKOM skal lage en rullerende plan for å sikre at prioriterte kompetanse- og kapasitetsbehov blir møtt.