Hopp til hovedinnhold

Mål 1: Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for

  Tiltak 1: Regjeringen vil videreutvikle MinID for å bli mer robust og brukervennlig

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: Ingen
  Tidsperspektiv: Påbegynt - 2025

  MinID har i løpet av 2023 gjennomgått en stor modernisering mht. brukervennlighet og sikkerhet, et arbeid som fortsetter med ytterligere forbedringer i 2024. Løsning for å få digital ID- kontroll som en del av MinID-løsningen planlegges å starte i 2024.

  Digdir skal gjennomgå og evaluere sikkerhet, robusthet og brukervennlighet til den moderniserte MinID-løsningen. Det skal kontinuerlig jobbes med tjenesteeiere for å kartlegge om den moderniserte MinID-løsningen kan benyttes i større grad for eksisterende tjenester. Digdir skal utarbeide veiledende informasjon sammen med relevante tjenesteeiere, som detaljerer hva MinID-løsningen kan benyttes til og hvordan løsningen best benyttes. Det skal utarbeides en plan for å realisere økt utbredelse av MinID-appen blant eksisterende brukergrupper, for å sikre kostnadseffektivitet.

  Tiltak 2: Regjeringen vil utrede hvordan eID på høyt sikkerhetsnivå kan gjøres tilgjengelig for flere

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: POD, SKD og UDI
  Tidsperspektiv: 2023 - 2025

  Tiltaket må sees i sammenheng med revidert eIDAS-forordning (eIDAS 2.0), og krav om offentlig ansvar for utstedelse av eID på sikkerhetsnivå høyt som en del av en digital lommebok. Endringene vil innebære at medlemsstatene får plikt til å utstede en digital lommebok. Dette vil legge føringer for det videre arbeidet med eID i Norge.

  Tiltaket må sees i sammenheng med etableringen av én felles teknisk infrastruktur for fysisk og digital ID-kontroll og utredningen av grunnlaget for et markedsbasert samarbeid om kjerneinfrastruktur for utstedelse av eID til brukere, som er to tiltak relatert til mål 2 i strategien. Det legges dermed opp til gjennomføring av en konseptvalgutredning (KVU) i tråd med statens prosjektmodell for mål 1, tiltak 2 og mål 2, tiltak 3 og 4 samlet.

  Figuren under viser forventet tidslinje for konseptvalgutredning og løsningsvalg, og estimert tidslinje for den pågående piloteringen av digital lommebok.

  Illustrasjon av mulig tidslinje for KVU og pilot for digital lommebok. Handlingsplan for KVU skal være ferdigstilt innen utgangen av 2023. KVU og påfølgende forprosjekt skal være ferdig innen utgaven av Q1 2025. Implementering og utbredelse skal være ferdig til Q3 2027. Parallelt pågår det en pilot for digital lommebok. Etablering av pilotlommebok og infrastruktur skjer mellom Q3 2023 og Q2 2024, og testing av norske pilottjenester i lommeboken skjer mellom Q2 2024 og Q1 2025.
  Mulig tidslinje for KVU og pilot for digital lommebok

  På kort sikt vil det være aktuelt å inngå et tettere samarbeid med markedsaktørene for å stimulere til økt utbredelse. Digdir skal lede dette arbeidet og har allerede påbegynt dialog med markedsaktørene, både for å kartlegge hvorfor eID på nivå høyt ikke utstedes til flere og for å initiere strakstiltak for å øke utbredelsen. Utvalgte felles piloter som kan øke utbredelsen er under planlegging. Arbeidet vil bygge videre på et allerede godt samarbeid mellom offentlig sektor og det private leverandørmarkedet.

  Tiltak 3: Regjeringen vil vurdere utbredelse av en offentlig utstedt eID på sikkerhetsnivå høyt blant brukergruppene som ikke har en eID på sikkerhetsnivå høyt i dag

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: KS, SKD, POD, NAV, Helsedir, UDI og UDIR/Sikt
  Tidsperspektiv: 2026 – 2027

  Arbeidet vil bygge videre på løsningsvalg fra konseptvalgutredningen som skal gjennomføres for mål 1, tiltak 2 og mål 2, tiltak 3 og 4. Basert på valgt løsning, må behovet for en utredelsesplan vurderes.

  Tiltak 4: Regjeringen vil at alle brukergrupper skal ha kunnskap om hvordan de får og bruker en eID

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: KS, SKD, POD, NAV, Helsedir, UDI og UDIR/Sikt
  Tidsperspektiv: 2024 – 2026

  Det skal utarbeides et målrettet og tilpasset opplæringstilbud for å sikre veiledning til alle brukergrupper om hvordan de skaffer seg og bruker en eID, gjennom ulike livsfaser. Det er behov for veiledning og råd om digitalt ID-tyveri og misbruk. Tiltaket krever tett samarbeid med sektorene og skal sees i sammenheng med veilednings- og opplæringstilbudet tilknyttet «Digital hele livet».

  Ulike alternativer for gjennomføring av tiltaket bør vurderes og evalueres. Det blir også viktig å vurdere hvilke distribusjonskanaler som bør benyttes, herunder om for eksempel etablerte offentlige brukerarenaer som NAV-kontor og biblioteker kan fungere som opplæringssteder.

  Tiltak 5: Regjeringen vil utrede beste praksis og behov for sikker kommunikasjon mellom ulike sektorer og unge brukere, primært under 12 år

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: KS
  Deltakende virksomheter: Digdir, Helsedir, UDIR/Sikt og Bufdir
  Tidsperspektiv: 2024 – 2025

  Arbeidet kan sees i sammenheng med og trekke erfaringer fra pågående initiativ på DigiUng, blant annet tilknyttet DigiHelsestasjon. I dette arbeidet piloteres en digital kommunikasjonsløsning mellom barn under 16 år og den kommunale helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre har flere statlige og kommunale aktører i perioden 2016-2023 samarbeidet gjennom DigiBarnevern-prosjektet om utvikling av felles nasjonale løsninger som skal bidra til økt kvalitet i barnevernet. Disse har blant annet påpekt behovet for sikre kommunikasjonskanaler og oppgraderte IT-løsninger i sektoren.

  KS skal med utgangspunkt i pågående initiativ kartlegge unge brukeres behov og bruksmønster, for å gi økt innsikt inn i unge brukeres behov for sikker kommunikasjon og samhandling med det offentlige, uavhengig om de har en eID eller ikke. Det må utredes hvorvidt løsningene for sikker kommunikasjon bør utvikles per sektor, eller hvorvidt det er behov for fellesløsninger på tvers av sektorer. Hvis det avdekkes at en fellesløsning er mest hensiktsmessig, skal funksjonalitet for denne beskrives overordnet.

  Tiltak 6: Regjeringen vil utrede hvordan løsning for sikre og brukervennlige digitale fullmaktsløsninger som muliggjør tilgang til offentlige tjenester på vegne av en annen bruker kan realiseres

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: SKD, NAV, Helsedir og Sivilrettsforvaltningen
  Tidsperspektiv: Påbegynt – 2025

  Digdir skal kartlegge eksisterende løsninger og initiativ, og vurdere dette opp mot udekkede behov for autorisasjon og fullmakter, herunder et målbilde og en strategi for tilgangsstyring. Det bør vurderes å videreutvikle og kombinere ID-porten og autorisasjonskomponenten i Altinn for å gjøre det mulig med digital representasjon på tvers av alle offentlige virksomheter. Det skal også vurderes om privat sektor skal dekkes av løsningene. Parallelt med dette arbeidet skal det jobbes med å løse kortsiktige behov både for NAV og helsesektoren.

  Tiltak 7: Regjeringen vil utrede brukervennlig eID til brukere uten fødsels- eller d-nummer

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: SKD og UDI
  Tidsperspektiv: 2024

  Dette arbeidet er tverrsektorielt og bygger på behov fra flere underliggende virksomheter, herunder særskilte behov i utlendingsforvaltningen.

  Samlet oversikt

  Tabellen under viser samlet planlagt tidslinje og viktigste aktiviteter for tiltak under mål 1.

  #TiltakDelaktiviteterTidsramme
  1Videreutvikle MinID for å bli mer robust og brukervennligEvaluere sikkerheten og sikre utbredelse i samarbeid med markedsaktører og tjenesteeiere2023-2024
  Implementere digital ID-kontroll som del av løsningen2024-2025
  2Utrede hvordan eID på høyt sikkerhetsnivå kan gjøres tilgjengelig for flereGjennomføre utredning og etablere langsiktig tilnærming (samlet KVU/forprosjekt)2024-2025
  Påfølgende aktiveter (løsningsutvikling og implementering)2025-2027
  Gjennomføre tiltak for å sikre utbredelse innen eksisterende eID-løsninger2023-2026
  3Vurdere utbredelse av offentlig utstedt eID på sikkerhetsnivå høyt blant brukergruppene som ikke har en eID på sikkerhetsnivå høyt i dagUtarbeide utbredelsesplan2026-2027
  4Alle brukergrupper skal ha kunnskap om hvordan de får og bruker en eIDUtarbeide plan basert på behovsanalyser og markedsinnspill2024
  Gjennomføre implementeringen av planen2025-2026
  5Utrede beste praksis og behov for sikker kommunikasjon mellom ulike sektorer og unge brukere, primært under 12 årGjennomføre utredning, avdekke behov og anbefale tilnærming2024-2025
  Påfølgende aktiviteter som følge av vurderingen (Beslutning, løsningsutvikling og implementering)2025-2026
  6Utrede hvordan løsning for sikre og brukervennlige digitale fullmaktsløsninger som muliggjør tilgang til offentlige tjenester på vegne av en annen bruker kan realiseresGjennomføre behovsanalyse autorisasjon/fullmakter2024
  Gjennomføre utredning, utarbeide målbilde og strategi2024-2025
  Påfølgende aktiviteter som følge av vurderningen (Beslutning, løsningsutvikling og implementering)2025-2027
  7Utrede brukervennlig eID til brukere uten fødsels- eller d-nummerGjennomføre og ferdigstille utredning2024-2025
  Påfølgende aktiviteter (Beslutning, løsningsutvikling og implementering)2026-2027