Hopp til hovedinnhold

Mål 3: Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt

  Tiltak 1: Regjeringen vil fremme beste praksis for å løse behov tilknyttet pålogging og tilgang til tjenester på jobb

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: KS, NAV, Helsedir, UDIR/Sikt, Husbanken, POD, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet
  Tidsperspektiv: 2024 - 2025

  Formålet med tiltaket er å imøtekomme etterspørselen fra virksomhetene og fremme beste praksis for å løse behov tilknyttet pålogging og tilgang til tjenester på jobb på tvers av forvaltningen. Arbeidet vil bygge på identifiserte behov blant ansatte i offentlig sektor og til dels resultatet av utredningen som gjennomføres under mål 1, tiltak 6. Størstedelen av arbeidet utføres i 2024, avhengig av gjennomføring av utredning under mål 1, tiltak 6. Arbeidet vil innebære å samle inn innspill fra ulike sektorer, utarbeide beste praksis og veiledningsmateriell tilknyttet pålogging og tilgang til tjenester på jobb, samt sikre at denne kommuniseres ut til relevante virksomheter og aktører på en effektiv måte.

  Tiltak 2: Regjeringen vil videreutvikle en teknisk løsning for pålogging i jobbsammenheng i offentlig sektor

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: Ingen
  Tidsperspektiv: 2023 - 2025

  Formålet med tiltaket er å utvikle og implementere en utbredt felles teknisk løsning for pålogging i jobbsammenheng i offentlig sektor. Arbeidet skal bygge videre på erfaringer fra piloteringen av løsning for ansattpålogging som pågår i Digdir i dag. Digdir piloterer en frittstående løsning med et eget brukergrensesnitt som gjør at det ikke er mulig å gå fra en tjeneste man har tilgang til som ansatt til en tjeneste man skal ha tilgang til som privatperson uten å logge inn på nytt.Videre vil det være aktuelt å se på erfaringer fra sektorløsninger, slik som HelseID og Feide.

  Digdir skal ferdigstille piloten for ansattpålogging, og utarbeide en erfaringsrapport. Dette er forventet gjennomført i løpet av første kvartal 2024. Erfaringsrapporten vil oppsummere brukererfaring, holdninger og gi indikasjoner på hva som kreves for å etablere en løsning. Om piloten gir et slikt grunnlag, vil det utarbeides et beslutningsgrunnlag for etablering av løsning for ansattpålogging som et eget produkt. Dette beslutningsgrunnlaget vil inneholde informasjon om produktfunksjonalitet, utbredelsesplan, finansierings- og styringsmodell, økonomiske og administrative konsekvenser med videre. I denne prosessen vil underliggende virksomheter bidra med erfaringsutveksling og behovsavklaringer. I løsningstilnærmingen skal det vurderes om det er behov for regulering i lov, forskrift eller instrukser. Øvrig funksjonalitet for løsningen skal vurderes nærmere, eksempelvis tilknyttet tilgangsstyring. Endelig tilnærming er forventet avklart i 2025. Etter dette vil Digdir påbegynne utvikling og utrulling, og sikre utbredelse av valgt løsning.

  Tiltak 3: Regjeringen vil videreutvikle og implementere retningslinjer, veiledning og råd tilknyttet bruk av eID i jobbsammenheng

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: KS, Helsedir og UDIR/Sikt
  Tidsperspektiv: 2023 – Kontinuerlig/Permanent

  For å imøtekomme behov om hvordan offentlige virksomheter skal håndtere bruk av eID i jobbsammenheng for sine ansatte, er det nylig utarbeidet en veileder. Formålet med tiltaket er å sørge for at veileder for bruk av eID i jobbsammenheng blir videreutviklet og godt kjent samt gir råd til hvordan ansatte skal håndtere eID på en god måte.

  Arbeidet er påbegynt, og det er utarbeidet en veileder for bruk av eID i jobbsammenheng. Videre veiledningsarbeid må skje i samarbeid med sektorene, som har et eget ansvar for eventuell spesifikk veiledning innenfor egen sektor.

  Digdir skal videreutvikle eksisterende veileder til bruk for nye bruksområder, kartlegge behov for veiledning, retningslinjer og råd utover det eksisterende veileder dekker. Hver sektor er ansvarlig for å sørge for kjennskap til veilederen i egen sektor med støtte fra Digdir. Det vil gjennomføres kontinuerlige revideringer av veilederen for å sikre at den er oppdatert og adresserer aktuelle utfordringer.

  Samlet oversikt

  Tabellen under viser samlet planlagt tidslinje og viktigste aktiviteter for tiltak under mål 3.

  #TiltakDelaktiviteterTidsramme
  1Fremme beste praksis for å løse behov tilknyttet pålogging og tilgang til tjenester på jobbIdentifisere og involvere eksterne samarbeidspartnere, avgrense og presisere omfang og utarbeide beste praksis spisset mot utfordringer på jobb2024- 2026
  2Videreutvikle en teknisk løsning for pålogging i jobbsammenheng i offentlig sektorFerdigstille erfaringsrapport fra pågående pilot av løsning for ansattpålogging i Digdir2023- 2024
  Vurdere grunnlaget for etablering av fellesløsning for ansattpålogging i offentlig sektor og utarbeide anbefaling2024- 2026
  Påfølgende aktiviteter som følge av vurderingen (løsningsutvikling og implementering)2026- 2027
  3Videreutvikle og implementere retningslinjer, veiledning og råd tilknyttet bruk av eID i jobbsammenhengUtarbeide utbredelsesplan for eksisterende veileder2023
  Videreutvikle veileder for nye bruksområder, kartlegge behov for veiledning, retningslinjer og råd utover2023- 2026
  Gjennomføre kontinuerlige oppdateringer og vurdere behovet for veiledning basert på resultatet fra tidligere tiltak2026- kontinuerlig