Hopp til hovedinnhold

Bakgrunn og tilnærming

Ny nasjonal strategi for eID i offentlig sektor ble lansert 24. april 2023. Den erstatter tidligere strategi for eID fra 2008 og er en oppfølgning av digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025. Strategien beskriver overordnede retningsvalg og tiltak for å realisere ønskede ambisjoner på eID-området. eID-strategien har fem overordnede mål med totalt 20 tilhørende tiltak.

Formålet med handlingsplanen er å koordinere gjennomføringen av tiltakene i eID-strategien. Handlingsplanen omtaler deltagende og ansvarlig virksomheter, tidslinje for gjennomføring, viktigste aktiviteter og leveranser. Tiltak er beskrevet på et slikt nivå at fleksibiliteten i gjennomføringen skal ivaretas. Handlingsplanens primære målgruppe er virksomheter og myndigheter i offentlig sektor. Handlingsplanen er utarbeidet av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), med involvering av relevante departementer og underliggende virksomheter. Denne nettversjon av handlingsplanen vil oppdateres etter oppståtte behov og prioriteringer underveis.

Enkelte av tiltakene i eID-strategien er allerede påbegynt. Gjennomføring av disse tiltakene kan derfor angis mer forpliktende. For en del tiltak vil det være nødvendig å gjennomføre utredninger for å identifisere videre prosess og løsning.

Enkelte tiltak har avhengigheter til andre tiltak. Der det er hensiktsmessig er enkelte tiltak fra eID-strategien slått sammen. De fleste tiltakene involverer flere underliggende virksomheter i gjennomføringen. Realiseringen av handlingsplanen forutsetter samhandling på tvers av departement og underliggende virksomheter.

Tiltakenes rekkefølge og prioritering er basert på innspill til høringen av eID-strategien, forventede kommende krav og endringer i lovverk, avhengigheter mellom tiltak og hva som er praktisk gjennomførbart. Av dette følger at tiltak under mål 1 og 2 prioriteres.

Tabellen under viser en oversikt over alle målene og tilhørende tiltak med tilhørende ansvarlig departement, utførende virksomhet og deltakende virksomheter.

MålTiltakAnsvarlig departementUtførende virksomhetDeltakende virksomhet
1) Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for
  1. Regjeringen vil videreutvikle MinID for å bli mer robust og brukervennlig
DFDDigdirIngen
2. Regjeringen vil utrede hvordan eID på høyt sikkerhetsnivå kan gjøres tilgjengelig for flereDFDDigdirSKD, POD og UDI
3. Regjeringen vil vurdere utbredelse av en offentlig utstedt eID på sikkerhetsnivå høyt blant brukergruppene som ikke har en eID på sikkerhetsnivå høyt i dagDFDDigdirKS, SKD, POD, NAV, Helsedir, UDI og UDIR/Sikt
4. Regjeringen vil at alle brukergrupper skal ha kunnskap om hvordan de får og bruker en eIDDFDDigdirKS, SKD, POD, NAV, Helsedir, UDI og UDIR/Sikt
5. Regjeringen vil utrede beste praksis og behov for sikker kommunikasjon mellom ulike sektorer og unge brukere, primært under 12 årDFDKSDigdir, Helsedir, UDIR/Sikt og Bufdir
6. Regjeringen vil utrede hvordan løsning for sikre og brukervennlige digitale fullmaktsløsninger som muliggjør tilgang til offentlige tjenester på vegne av en annen bruker kan realiseresDFDDigdirSKD, NAV, Helsedir og Sivilretts-forvaltningen
7. Regjeringen vil utrede brukervennlig eID til brukere uten fødsels- eller d- nummerDFDDigdirSKD og UDI
2) Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig
  1. Regjeringen vil legge til rette for at «unike» identiteter kan realiseres i Folkeregisteret
JD/FINPOD, SKD og UDI
2. Regjeringen vil utrede hvordan staten på en sikker måte kan koble en identitet fra utlandet mot en norsk identitet som brukeren allerede harJD/FINSKD/DigdirIngen
3. Regjeringen vil legge til rette for at offentlig sektor evner å gjennomføre ID-kontroll digitalt og gjennom personlig oppmøte som oppfyller kravene til sikkerhetsnivå høyt for eIDDFDDigdirSKD, POD og UDI
4. Regjeringen vil utrede grunnlaget for et markedsbasert samarbeid om kjerneinfrastruktur for utstedelse av eID til brukereDFDDigdirPOD, SKD, eID-utstedere og andre markedsaktører
5. Regjeringen vil videreutvikle en sikker, robust og skalerbar eID-infrastruktur i DigitaliseringsdirektoratetDFDDigdirIngen
3) Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt
  1. Regjeringen vil fremme beste praksis for å løse behov tilknyttet pålogging og tilgang til tjenester på jobb
DFDDigdirKS, NAV, Helsedir, UDIR/Sikt, Husbanken, POD, Fiskeridirektoratet og Mattilsynet
2. Regjeringen vil videreutvikle en teknisk løsning for pålogging i jobbsammenheng i offentlig sektorDFDDigdirIngen
3. Regjeringen vil videreutvikle og implementere retningslinjer, veiledning og råd tilknyttet bruk av eID i jobbsammenhengDFDDigdirKS, Helsedir og UDIR/SIKT
4) Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen
  1. Regjeringen vil sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos fagdirektorat og tilsynsmyndighet som følge av omfattende utvikling av teknologi, regelverk og marked på eID- området
DFDDigdirNKOM
5) Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivå skal være kostnadseffektiv og god
  1. Regjeringen vil videreutvikle og klargjøre sammenhengen mellom sektorspesifikke løsninger og nasjonale fellesløsninger for eID
DFDDigdirHelsedir, UDIR/SIKT og KS
2. Regjeringen vil videreutvikle Feide som en løsning for brukere og ansatte i kunnskapssektorenKDUDIR/SIKTIngen
3. Regjeringen vil legge til rette for å øke bruken av eID som tilbys i ID-porten, spesielt i kommuneneDFDDigdirKS
4. Regjeringen vil utrede forutsetninger for å gjøre fellesløsninger for eID tilgjengelig for deler av frivillig sektorDFDDigdirIngen

Tabellen under viser tidslinjen for gjennomføring av alle tiltak i handlingsplanen. Tidslinjen for gjennomføring vil være avhengig av tilgjengelig kapasitet og kompetanse hos utførende og deltakende virksomheter, tilgjengelig midler, prioriteringer mot øvrig aktivitet i forvaltningen, samt avhengigheter mellom tiltak. Det må påregnes endringer i tidslinjen.

MålTiltakTidsramme
1) Alle relevante brukergrupper skal enkelt kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for
  1. Regjeringen vil videreutvikle MinID for å bli mer robust og brukervennlig
2023- 2025
2. Regjeringen vil utrede hvordan eID på høyt sikkerhetsnivå kan gjøres tilgjengelig for flere2023- 2025
3. Regjeringen vil vurdere utbredelse av en offentlig utstedt eID på sikkerhetsnivå høyt blant brukergruppene som ikke har en eID på sikkerhetsnivå høyt i dag2026- 2027
4. Regjeringen vil at alle brukergrupper skal ha kunnskap om hvordan de får og bruker en eID2023- 2026
5. Regjeringen vil utrede beste praksis og behov for sikker kommunikasjon mellom ulike sektorer og unge brukere, primært under 12 år2024- 2025
6. Regjeringen vil utrede hvordan løsning for sikre og brukervennlige digitale fullmaktsløsninger som muliggjør tilgang til offentlige tjenester på vegne av en annen bruker kan realiseres2023- 2025
7. Regjeringen vil utrede brukervennlig eID til brukere uten fødsels- eller d- nummer2024- 2025
2) Løsning for innlogging og bruk av offentlige digitale tjenester skal være sikker, kostnadseffektiv og helhetlig
  1. Regjeringen vil legge til rette for at «unike» identiteter kan realiseres i Folkeregisteret
2023- 2025
2. Regjeringen vil utrede hvordan staten på en sikker måte kan koble en identitet fra utlandet mot en norsk identitet som brukeren allerede har2024- 2025
3. Regjeringen vil legge til rette for at offentlig sektor evner å gjennomføre ID-kontroll digitalt og gjennom personlig oppmøte som oppfyller kravene til sikkerhetsnivå høyt for eID2024- 2025
4. Regjeringen vil utrede grunnlaget for et markedsbasert samarbeid om kjerneinfrastruktur for utstedelse av eID til brukere2024- 2025
5. Regjeringen vil videreutvikle en sikker, robust og skalerbar eID-infrastruktur i Digitaliseringsdirektoratet2023- kontinuerlig
3) Rammer for sikre og effektive løsninger for eID til offentlig ansatte skal være angitt
  1. Regjeringen vil fremme beste praksis for å løse behov tilknyttet pålogging og tilgang til tjenester på jobb
2024- 2025
2. Regjeringen vil videreutvikle en teknisk løsning for pålogging i jobbsammenheng i offentlig sektor2023- 2025
3. Regjeringen vil videreutvikle og implementere retningslinjer, veiledning og råd tilknyttet bruk av eID i jobbsammenheng2023- kontinuerlig
4) Løsninger skal være tilpasset markeds- og teknologiutviklingen
  1. Regjeringen vil sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos fagdirektorat og tilsynsmyndighet som følge av omfattende utvikling av teknologi, regelverk og marked på eID- området
2023- kontinuerlig
5) Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivå skal være kostnadseffektiv og god
  1. Regjeringen vil videreutvikle og klargjøre sammenhengen mellom sektorspesifikke løsninger og nasjonale fellesløsninger for eID
2023- kontinuerlig
2. Regjeringen vil videreutvikle Feide som en løsning for brukere og ansatte i kunnskapssektoren2023- kontinuerlig
3. Regjeringen vil legge til rette for å øke bruken av eID som tilbys i ID-porten, spesielt i kommunene2025- 2026
4. Regjeringen vil utrede forutsetninger for å gjøre fellesløsninger for eID tilgjengelig for deler av frivillig sektor2026