Hopp til hovedinnhold

Mål 5: Samordningen av eID-utviklingen mellom sektorene og forvaltningsnivåer skal være kostnadseffektiv og god

  Tiltak 1: Regjeringen vil videreutvikle og klargjøre sammenhengen mellom sektorspesifikke løsninger og nasjonale fellesløsninger for eID

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: Helsedir, UDIR/Sikt og KS
  Tidsperspektiv: 2023 – Kontinuerlig/Permanent

  Formålet med tiltaket er å tydeliggjøre grensesnittet og mulige sammenhenger mellom sektorløsninger og nasjonale fellesløsninger, og sikre at det ikke etableres dupliserte løsninger.

  Digdir skal kartlegge hvilke brukssituasjoner de nasjonale fellesløsningene ikke tilfredsstiller og hvor de sektorspesifikke løsningene løser sektorspesifikke behov. Det skal videre utvikles rammer og prinsipper for hvordan nasjonale fellesløsninger kan gjenbrukes i sektorløsningene. Videre skal det etableres et regelmessig samhandlingsforum for diskusjon av tverrgående behov og erfaringsutveksling. Tilrettelegging for brukeropplæring og veiledning er også en sentral del av tiltaket.

  Tiltak 2: Regjeringen vil videreutvikle Feide som en løsning for brukere og ansatte i kunnskapssektoren

  Ansvarlig departement: KD
  Utførende virksomhet: UDIR/Sikt
  Deltakende virksomheter: Ingen
  Tidsperspektiv: 2023 – Kontinuerlig/Permanent

  Feide skal videreutvikles slik at brukergrupper i, og i tilknytning til, kunnskapssektoren får tilgang til en brukervennlig eID med tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Sluttbrukere skal kunne bruke sin eID til innlogging i Feide, og knytte autentiseringen til resten av Feide-identiteten med informasjon om personen i kunnskapssektorkontekst. Eksempler på brukergrupper som ikke er godt nok dekket i Feide i dag er barnehageansatte, ppt-ansatte, lærlinger og forskere fra eller i utlandet.

  Tilstrekkelig sikkerhetsnivå, utstedelseskrav og autentiseringsnivå vil variere fra udefinert/lav til høyt avhengig av tjenestene som benyttes og brukergruppe. Hele spekteret fra barn under 12 år til ansatte og voksnes livslange læring må dekkes. For barn og unge vil det være en glidende overgang fra lavsikkerhetsløsninger til de får tilgang til høyere sikkerhetsnivå iht. alder, tjenestebruk og modning. ID-porten skal være tilgjengelig der denne kan benyttes.

  Feide skal kunne brukes personsentrisk for alle Feide-brukere. Sluttbruker skal kunne opptre som én person og benytte samme eID uavhengig av organisasjonstilhørigheter i sektoren. Dette er spesielt viktig for tjenester og brukergrupper som går på tvers av organisasjonsgrenser, som for eksempel lærerstudenter ute i praksis, ansatte som tar videreutdanning, studenter som tar kurs ved flere universiteter mm.

  Videreutviklingen av Feide vil bl.a. ses i sammenheng med regjeringens strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole 2023-2030.

  Tiltak 3: Regjeringen vil legge til rette for å øke bruken av eID som tilbys i ID-porten, spesielt i kommunene

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: KS
  Tidsperspektiv: 2025 - 2026

  Formålet med tiltaket er å legge til rette for økt bruk av nasjonale fellesløsninger i kommunene, for å redusere enhetskostnader og opprettholde brukervennlighet og sikkerhet.

  Digdir skal videre identifisere bruksmønster og brukssituasjoner i kommuner der andre eID- løsninger benyttes i samarbeid med KS. På bakgrunn av dette forarbeidet vil det bli utarbeidet en utbredelsesplan for kommuner og tjenester som ikke benytter ID-porten. Digdirs tverrgående markedsteam skal etablere en plan for økt utbredelse, samt utarbeide spesifikk veiledning for tjenesteeiere for å stimulere til økt bruk. Det blir sentralt å kommunisere fordelene ved å benytte nasjonale fellesløsninger framfor mindre eID-løsninger.

  Tiltak 4: Regjeringen vil utrede forutsetninger for å gjøre fellesløsninger for eID tilgjengelig for deler av frivillig sektor

  Ansvarlig departement: DFD
  Utførende virksomhet: Digdir
  Deltakende virksomheter: Ingen
  Tidsperspektiv: 2026

  Formålet med tiltaket er å utrede hvordan fellesløsninger kan tilgjengeliggjøres for frivillig sektor på lik linje med offentlig sektor i dag. Arbeidet skal bygge på tidligere utredninger Digdir har gjennomført relatert til privat sektors bruk av offentlige digitale løsninger.

  Digdir skal utrede hvordan fellesløsninger for eID kan gjøres tilgjengelig i frivillig sektor, samt vurdere hvilke andre av Digdirs fellesløsninger innen tillittsområde som kan benyttes i frivillig sektor. I første fase av utredningen blir det sentralt å utføre en juridisk vurdering og utrede hvilke fellesløsninger for eID som kan tilgjengeliggjøres for frivillig sektor og å komme med en anbefalt tilnærming til hvordan dette kan gjennomføres. Det skal i denne fasen minimum vurderes hvordan MinID og ID-porten kan gjøres tilgjengelig for frivillig sektor. Videre skal det utredes hvorvidt følgende eksisterende og kommende fellesløsninger kan gjøres tilgjengelig for frivillig sektor:

  • Altinn Autorisasjon
  • eSignering
  • Maskinporten
  • Fremtidig digital lommebok
  • Digital ID-kontroll

  Utredningen skal resultere i en tydelig anbefaling på hvilke fellesløsninger som kan gjøres tilgjengelig for frivillig sektor, og en anbefaling på hvordan dette kan gjennomføres. Utredningen gjennomføres i 2024.

  Samlet oversikt

  Tabellen under viser samlet planlagt tidslinje og viktigste aktiviteter for tiltak under mål 5.

  #TiltakDelaktiviteterTidsramme
  1Videreutvikle og klargjøre sammenhengen mellom sektorspesifikke løsninger og nasjonale fellesløsninger for eIDKartlegge brukssituasjoner der fellesløsningene ikke er tilfedsstillende og utvikle felles rammer2023
  Utvikle felles rammer og prinsipper for bruk av nasjonale fellesløsninger i sektorløsninger2023-2025
  Kontinuerlig videreutvikle rammer og prinsipper. Tilrettelege for brukeropplæring og veiledning2025- kontinuerlig
  2Videreutvikle Feide som en løsning for brukere og ansatte i kunnskapssektorenDefineres av UDIR/Sikt2023- Kontinuerlig
  3Legge til rette for å øke bruken av eID som tilbys i ID-porten, spesielt i kommuneneKartlegge bruken av eID og identifisere bruksmønster2025-2026
  Utarbeide utbredelsesplan for tjenester som ikke benytter ID-porten2026
  4Utrede forutsetninger for å gjøre fellesløsninger for eID tilgjengelig for deler av frivillig sektorGjennomføre utredning2026