Hopp til hovedinnhold

Mandat for Skate

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3. april 2020.

Formål

Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) skal være et strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ til Digitaliseringsdirektoratet og digitaliseringsministeren. Organet er sammensatt av toppledere fra offentlige virksomheter.

Skate skal medvirke til god måloppnåelse innenfor regjeringens it-politikk. Det innebærer at Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter.

Skate skal legge til grunn at brukerperspektivet står i sentrum for offentlig digitalisering. Skate skal i så måte ha et helhetlig perspektiv, som er bredere enn den enkelte Skate-virksomhet sitt samfunnsoppdrag.

Oppgaver

Skate skal ha en aktiv rolle i utvikling, gjennomføring og oppfølging av den til enhver tid gjeldende digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Skate skal gi råd og være en pådriver i saker som er viktig for tverrgående digitalisering og felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling (heretter omtalt som felles økosystem).

Skate skal gi råd om sentrale tverrgående strategier, tiltak og investeringer på IKT-området. Skate skal identifisere tverrgående behov og komme med forslag og anbefalinger til tiltak.

Skate skal gi råd og anbefalinger knyttet til

  • omfang og gjennomføring av tiltak i handlingsplaner i den til enhver gjeldende digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.
  • styrings- og finansieringsmodeller, inkludert finansieringsbehov, som bidrar til en helhetlig forvaltning og utbredelse av løsninger i felles økosystem.
  • koordinering, videreutvikling og forvaltning av felles økosystem.

Medlemmer i Skate kan på eget initiativ ta opp saker til drøfting i Skate, som oppleves relevante og viktige for Skates formål.

Rolle

Det er en målsetting for Skate å gi klare råd og anbefalinger. Skate skal søke å finne konsensus i sine anbefalinger og uttalelser. Skate kan gi råd med delt innstilling og skal i så fall redegjøre for de ulike syn på saken. Medlemmene har et felles ansvar for at Skate oppfyller sitt formål, og utfører sine oppgaver.

Det enkelte rådsmedlem er ansvarlig for å orientere eget overordnet organ om Skates arbeid, råd og anbefalinger, samt eget bidrag i Skate.

Organisering og arbeidsform

Skate-møtene ledes av Digitaliseringsdirektoratets direktør. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Digitaliseringsdirektoratet.

Skate skal i utgangspunktet ha fire møter i året. I tillegg kommer fagdager og eventuelle ekstramøter.

Skate møter digitaliseringsministeren to ganger i året. Møtene benyttes til at Skate formidler innspill til politikkutvikling på digitaliseringsområdet.

Skate skal understøttes av et arbeidsutvalg (AU) med representanter fra Skate-virksomhetene. AU ledes av sekretariatsleder. AU skal i samarbeid med sekretariatet forberede saker og sørge for god forankring i Skate-virksomhetene. Ved behov kan det nedsettes arbeids- og faggrupper. Skate beslutter AUs mandat.

Skate skal løse sine oppgaver gjennom råd, anbefalinger og ressursinnsats fra egne virksomheter.

Skate kan invitere andre offentlige virksomheter til sine møter ved behov.

Skate avgir en årlige erfaringsrapport med vekt på måloppnåelse når det gjelder sin rolle og mandat, og overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid.

Sammensetning

Toppledere i virksomheter med linjeansvar for nasjonale felleskomponenter er faste medlemmer av Skate. Det samme er en topplederrepresentant fra KS. I tillegg skal Skate bestå av toppledere fra et rullerende utvalg av tjenesteeiere i offentlig sektor. Minst en av disse tjenesteeierrepresentantene skal være en kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anledning til å delta som observatør i Skates møter.

Rullereringen av medlemmer skal skje i 3-års perioder. Digitaliseringsdirektoratet vurderer og foreslår ny sammensetning etter innspill fra medlemmene i Skate og departementene. På dette grunnlaget beslutter Kommunal- og moderniseringsdepartementet endringer i sammensetningen av Skate.

Skates medlemmer kan unntaksvis stille med stedfortreder i møtene, men da med direktørens fullmakter. Skate-medlemmer kan ved behov ta med seg en bisitter i møtet.