Hopp til hovedinnhold

Hva er digital transformasjon?

Økende kompleksitet og tempo krever digital transformasjon i forvaltningen. Digital transformasjon er ikke å digitalisere dagens tjenester og prosesser. Digital transformasjon er en prosess, en stor endring, og en redesign av virksomheten på alle nivå.

For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning er det ofte ikke er tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. I stedet må vi tenke nytt og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter.

Dette utfordrer etablerte måter å løse offentlige oppgaver på, men også hvordan alle i virksomheten jobber, hvordan den ledes, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser, synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss.

Tidslinjen fra EDB til Digital transformasjon:

Tidslinjen fra EDB, via IKT med papirløst kontor, så til digitalisering med digitalt førstevalg til digital transformasjon med helhetlig tilnærming. Illustrasjon

Digital transformasjon kan beskrives som:

  • en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
    • hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
    • som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
  • en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
  • redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon omfatter mye. Vi mener følgende tema er særlig viktig for offentlig forvaltning:

Digital transformasjon - illustrasjon med seks element: brukerorientering, digital teknologi, virksomhet og ledelse, økosystem, data og innovasjon.

Brukerorientering og brukeropplevelse er selve kjernen i en digital transformasjon. Digitale teknologier endrer spillereglene for brukerinteraksjon, med nye regler og muligheter som var utenkelige for bare få år siden.

Dagens brukere forventer at offentlige tjenester er like bra som kommersielle tjenester. De forventer at tjenester, informasjon og løsninger er tilpasset deres behov. De vil ha hva de trenger i det øyeblikket de trenger det – på den kanalen de til enhver tid bruker.

Sett brukeren i sentrum, og involver brukerne ved utvikling og forvaltning av virksomhetens tjenester.

En transformasjon er digital når den er bygd på digital teknologi. Teknologiene som understøtter digital transformasjon er ikke fastlåst. De varierer over tid og – til en viss grad, mellom sektorer og bransjer. Eksempelvis kan nye teknologier som skytjenester, stordata, 3D-printing, kunstig intelligens, roboter, tingenes internett, plattformer, droner og blockchain muliggjøre nye tjenester, løsninger og forretningsmodeller.

Vi må endre fokus fra teknologi til forbedring av virksomheten. Det er ikke IT-strategien som skal være førende for den digitale transformasjonen, men virksomhetens strategi. Hvordan kan virksomheten løse sitt samfunnsoppdrag på nye eller bedre måter?

Ikke fokuser på enkelte teknologier eller lag strategier som er svært operasjonelle. Lag strategier som vektlegger transformering av virksomheten.

I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra toppen. Topplederne må derfor ha de nødvendige evner, forståelse og interesse. De trenger ikke mestre teknologiene, men de må forstå og se mulighetene digitale teknologier gir.

Måten vi ser på utvikling er også i endring. De store IT-prosjekters tid er forbi. Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile. Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Vi blir aldri ferdig med forbedringer. Det er en løpende prosess.

Les mer om innovasjon

Informasjon er blant de viktigste ressursene i offentlig sektor. Det er et mål at offentlige virksomheter deler og gjenbruker informasjon som brukeren har oppgitt, i stedet for å spørre på nytt – «Kun én gang». En hensiktsmessig deling og gjenbruk av informasjon er ikke begrenset til det som brukeren rapporterer inn, men omfatter også informasjon som forvaltningen selv produserer eller henter fra andre kilder.

Digitalisering medfører større datamengder fra flere kilder. Hvordan kan vi utnytte disse til å lage bedre tjenester og til å løse våre samfunnsoppdrag på helt nye måter? Innovasjon, brukerorientering og god utnyttelse av data henger godt sammen.

Les mer om

Det er nye, spennende muligheter ved å åpne for samarbeid med andre – også de det ikke er så naturlig å tenke på. Hvordan ser egentlig nettverket av brukere, interessenter, samarbeidspartnere og leverandører ut? Og hvordan kan nye «forretningsmodeller» se ut, dersom vi tenker nytt på rollene?

Eksempelvis kan tilgjengeliggjøring av data og funksjonalitet føre til at andre parter utvikler nye tilleggstjenester, som vi selv ikke hadde tenkt på.

Les mer om økosystem

Hva Digital transformasjon handler om: å tenke nytt på samfunnsoppdraget og forretningsmodellen, at brukerfokus er kjernen i endringen, at virksomhetene må evne å håndtere usikkerhet og hyppige endringer, å ha en helhetlig tilnærming i tillegg til fokus på teknologi og å måle evnen til digital transformasjon gjennom virksomhetens "digitale" modenhet. Illustrasjon.

Kontakt

Olaug Birgitte Yttri

Seksjonssjef, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 95 20 08 92