Hopp til hovedinnhold

Kompetansemodell for digital transformasjon

Kompetansemodellen tydeliggjør hva som kreves av ledere og gir oversikt over hvilke kompetanser din virksomhet samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon.

  Kompetansemodell med tre nivåer

  Digital transformasjon treffer alle i virksomhetene og alle sektorer. Kompetansemodellen har derfor tre nivåer som bygger på hverandre. Disse tre nivåene er 1. “politikk og overordnede føringer”, 2. “ledelse av digital transformasjon” og 3. “fagkunnskap og ferdigheter”. Til sammen skal modellen gi et helhetlig bilde av kompetansebehovet i din virksomhet og i offentlig sektor som helhet. ​

  Kompetansemodell med tekst med de tre nivåene
  1. Politikk og overordnede føringer skal hjelpe din virksomhet å få overordnet innføring i de politiske føringene på området, og forstå den samfunnsmessige betydningen av å jobbe med digital transformasjon.
  2. Ledelse av digital transformasjon skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere og hvordan digital transformasjon endrer selve utøvelsen av ledelse​.
  3. Fagkompetanse og ferdigheter skal gi oversikt over hvilke kompetanser din virksomhet samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon.

  Behov for økt kompetanse i offentlig sektor

  Det er vanskelig å forutsi fremtidens kompetansebehov. Det har skjedd en utvikling fra tungt teknologifokus på 80- og 90-tallet, via digitalisering på 2000-tallet, med fokus på forbedring av eksisterende prosesser ved bruk av teknologi og data. I dag snakker vi om digital transformasjon som griper mer inn kjernevirksomheten. Det fremtidige kompetansebehovet handler helt overordnet om å ha kunnskap om hvordan muligheten som ligger i teknologi kan utnyttes.

  Økt digital kompetanse er et av innsatsområdene i digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 - regjeringen.no.

  Se video om økt digital kompetanse

  Digdir og tidligere Difi har over flere år jobbet med å tydeliggjøre hva slags kompetanse som kreves når digitalisering og teknologi er viktige drivere for endring.

  Digdir har i mange år jobbet med å øke ledernes kompetanse for å lykkes med digital transformasjon. Fra 2015-2017 leverte tidligere Difi et kompetansetiltak for toppledere til 11 departementsområder med i alt ca. 250 toppledere. Målet med kompetansetiltaket var å sette digitalisering som en integrert del av virksomhetsutviklingen på dagsorden, tydeliggjøre ansvaret mellom departement og underliggende virksomhet, skape felles forståelse og dele erfaringer. På spørsmål om hva lederne opplevde som nyttig svarte mange at tiltaket ga bedre grunnlag for utøvelse av lederrollen og større trygghet i håndteringen av digitaliseringsprosjekter. Betydningen av å dele erfaringer, reflektere omkring dilemmaer sammen med andre i tilsvarende rolle, etablere nettverk og diskutere problemstillinger på tvers av etater og departementer ble også trukket frem.

  Lederen har en helt sentral rolle for at vi skal lykkes med digital transformasjon. Vi vet gjennom vårt arbeid med ledere gjennom mange år at det behov for å tydeliggjøre ledernes rolle. Sammen med ledere, fagpersoner, leverandører og akademia utviklet vi derfor 7 lederkompetanser og 9 roller.

  Hvem er kompetansemodellen til for?

  Kompetansemodellen er et verktøy som skal hjelpe alle virksomhetene i hele offentlig sektor i utviklingen av ledelse, kultur og kompetanse for å lykkes med digital transformasjon. Den skal være med å skape en ramme for felles språk og begreper. Ledere og medarbeidere i offentlig sektor, leverandører og akademia kan ta i modellen bruk og la seg inspirere av den i arbeidet med å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

  Kompetansemodellen skal være dynamisk

  Hensikten er at virksomhetene selv, akademia og leverandører skal ta modellen i bruk og utvikle nye læringstiltak basert på kompetansemodellen. Vi ønsker at virksomhetene, akademia og leverandører bidrar i videreutviklingen og detaljeringen av modellen. Den skal være åpen og tilgjengelig for alle. Kun ved å bruke modellen kan vi gjøre den bedre, og vi ønsker derfor tilbakemeldinger og dialog for å gjøre den relevant og nyttig.

  Kontakt oss for å få hjelp til å ta i bruk kompetansemodellen

  Anne Kristine Hanevold

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 47386513

  Kontakt oss om du er en leverandør eller i akademia

  Jens Nørve

  Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 90849332

  Kontakt oss om du har innspill om kompetansemodellen

  Anne Kristine Hanevold

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 47386513

  Jens Nørve

  Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 90849332