Hopp til hovedinnhold

Arbeidsrettslige vurderinger

Denne delen av veilederen gjennomgår vurderingene arbeidsgiver bør gjøre ut ifra et arbeidsrettslig perspektiv

Utgangspunkter

I vurderingen av om den ansatte skal bruke eID i arbeidsutførelsen, bør virksomheten kartlegge behovet for at de ansatte benytter dette verktøyet. Videre bør det innhentes informasjon som gjør det enklere å foreta vurderinger av valg av eID-ordning og tilhørende utstyr, samt risikovurderinger.

Det kan være fornuftig av arbeidsgiver å avtale rammene for bruk av eID i arbeidet med de ansatte, deriblant anskaffelsen, eller om det er ønskelig å bruke en eID som den ansatte allerede har anskaffet. Dette omtales nærmere på siden Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er ingen konkret hjemmel i lov eller forskrift som pålegger anskaffelse og bruk av eID i et arbeidsforhold. Ofte vil det heller ikke foreligge en konkret eller kollektiv avtale om bruk av eID i arbeidet. Da er det naturlig at bruk av eID i et arbeidsforhold tar utgangspunkt i arbeidsgivers rett til å lede, organisere, fordele og kontrollere arbeidet, heretter kalt «styringsretten».

Arbeidsgiver som vurderer å benytte eID for ansatte i virksomheten i medhold av styringsretten, bør være kjent med følgende utgangspunkter:

  • Anvendelse av styringsretten må vurderes konkret innenfor rammene av den enkelte ansattes arbeidsforhold. Arbeidsavtalen setter rammene for vurderingen.
  • Omfanget av styringsretten vil også bero på en nærmere vurdering av arbeidsgivers behov for et bestemt pålegg og tilgjengelige alternativer.
  • Ettersom vurderingen må være konkret, kan det ikke generelt konkluderes med at et pålegg ligger innenfor eller utenfor styringsretten. For nærmere om dette se Styringsrett og bruk av privat eID.
  • For alternativer til privat eID som forutsetter bruk av privat utstyr, se til siden Ansatt-eID og privat eID.
  • Det er en forutsetning for anvendelse av styringsretten at personvernreglene er overholdt, se siden Personvernet til arbeidstaker.
  • Det er også en forutsetning at arbeidsgiver har gjort arbeidstaker kjent med alle relevante opplysninger om bruk av eID i arbeidsforholdet. Se Hva bør arbeidstaker gjøres kjent med?
  • Nærmere veiledning for vurderingen følger av kapittelet ellers med Sjekkliste for arbeidsrettslige vurderinger.

Neste side i dette kapittelet: