Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste for personvern

 • Prinsippene for behandling av personopplysninger i GDPR art. 5 skal alltid være et fundament for behandling av personopplysninger.
 • Definer virksomhetens rolle, se Roller og ansvar. Det forutsettes at arbeidsgiver normalt er behandlingsansvarlig for autentisering som ledd i utførelsen av en arbeidsoppgave.
 • Angi formålet ved behandlingen.
 • Undersøk om det finnes brukervilkår knyttet til den eID-ordningen din organisasjon velger som tilsier at den ikke kan brukes slik dere ønsker.
 • Sørg for å tilrettelegge slik at den ansatte kan bruke sine rettigheter knyttet til den behandlingen av personopplysninger som foretas.
 • Foreta en kartlegging av den konkrete persondatabehandlingen som gjennomføres og om det foreligger noen relevant risiko.
 • Har dere som behandlingsansvarlig gjort en vurdering av behandlingsgrunnlaget for bruk av eID på arbeidsplassen? GDPR art. 6 bokstav f er identifisert som et aktuelt behandlingsgrunnlag, men det kan også finnes alternative eller supplerende behandlingsgrunnlag som er bedre egnet for den konkrete behandlingen, jf. Behandlingsgrunnlag.
 • Gitt at GDPR art. 6 bokstav e eller f er behandlingsgrunnlag må den ansatte informeres om sine rettigheter etter GDPR art. 21.
  • Under vurderingen av GDPR art. 6 bokstav f bør følgende vurderes, og vurderingen må kunne dokumenteres:
   • Er det en saklig grunn basert på arbeidstakers arbeidsoppgaver for bruk av eID på sikkerhetsnivå «betydelig» eller «høyt»?
   • Ansees bruk av eID som nødvendig eller finnes det andre alternativer som med rimelighet kan oppfylle samme formål?
   • Foreta en interesseavveining av inngrepet overfor den enkelte, veid opp mot behovet for å gjennomføre behandlingen. Under både nødvendighetsvurderingen og interesseavveiningen kan det være relevant å trekke inn valget mellom privat ID og ansatt-eID. Er det foretatt en personvernvurdering av fordeler og ulemper ved de ulike eID-ordningene for virksomheten og de ansatte? Blant annet:
    • De konkrete forskjellene ved bruk av privat ID og alternative ordninger slik som ansatt-eID, se Ansatt-eID og privat eID.
    • Eventuell risiko og personvernulemper for den ansatte.
    • Hvorvidt den ansatte protesterer mot behandlingen.

Gå tilbake til veilederens startside: