Hopp til hovedinnhold

Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det.

Det finnes fremdeles hindringer i regelverket som bremser digitaliseringen. «Én digital offentlig sektor» har som mål å fjerne disse hindringene, slik at du kan få bedre digitale offentlige tjenester.

Status for dette innsatsområdet

Nasjonalt ressurssenter for deling av data har etablert en innspillsløsning hvor målgruppene kan spille inn regelverksutfordringer. Så langt viser det seg at hindringer ofte stammer fra kompleksitet, lav kompetanse og usikkerhet rundt regelverket. Ressurssenteret ønsker gjerne innspill til konkrete hindringer i lenken nedenfor. Ressurssenteret gir også veiledning om rettslige rammer for deling av data og samarbeider med prosjektet "sammenhengende tjenester" i Digdir. Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk ble publisert i 2021. Når som veilederen er publisert vil man i 2022 ta tak i initiativet om å omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse.

  Initiativ i drift

  Initiativene har resultert i nye virkemidler og ressurser som kan tas i bruk av din virksomhet.

  4.2 Dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og virksomheter i offentlig sektor

  Å innlede dialog om hindringer i regelverket er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil innlede dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter for å få innspill til konkrete hindringer for digitalisering i regelverket.

  Initiativet skal gi kunnskap om hva som er de viktigste regelverkshindringene, slik at relevante tiltak kan igangsettes. Nasjonalt ressurssenter for deling av data har etablert en innspillsløsning hvor målgruppene kan spille inn regelverksutfordringer. Ressurssenteret kan også nås via en felles e-postadresse ressurssenteret@digdir.no, og vil ta i bruk Datalandsbyen som kommunikasjonskanal. Senteret har hatt møter med en rekke private og offentlige aktører hvor målet bl.a. har vært å identifisere hindringer i regelverket. Inntrykket så langt er at problemene skyldes kompleksitet, lav kompetanse og usikkerhet om regelverket. Dersom du har innspill til konkrete hindringer for digitalisering i eksisterende regelverk kan du ta kontakt under.

  4.3 Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk

  Utarbeidelse av veileder er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk.

  Veilederen for klart lovspråk er utarbeidet i et samarbeid mellom Språkrådet, Regelrådet og juridisk fakultet ved UiO og ble publisert våren 2021. Veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk skal publiseres i digitalt format høsten 2021 og vil kontinuerlig forbedres over tid.

  Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk ble lansert på Nokios i oktober 2021. Veilederen er omtalt i sosiale medier og fokus fremover blir å gjøre veilederen kjent og tatt i bruk. Språkrådet, Regelrådet, KS, jur.fak ved UiO og en rekke andre har samarbeidet med Ressurssenteret og bidratt med innspill og kommentarer.

  Fremover vil det arbeides med initiativ 4.4 om å forankre arbeidet tilknytning til "Lovteknikkheftet". Dette tiltaket må følges opp på departementsnivå av KDD og JD.

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  4.1 Foreta en gjennomgang av regelverk med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester

  En gjennomgang av regelverk er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av regelverk for å kunne vurdere å fjerne gjenstående hindringer for digitalisering med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester.

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data arbeider med dette initiativet. Arbeidet går i to spor:

  Det ene sporet er knyttet til dødsfall og arv som Digdir har ansvar for. Her har innsiktsrapporten fra arbeidet identifisert flere regelverksutfordringer som må tas tak i. Det er foreslått endring i arveloven for å kunne realisere OED (Oppgjøre etter dødsfall). Ressurssenteret bistår Barne- og familiedepartementet og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark med blant annet juridisk, teknisk og UX-kompetanse i realiseringen av digitaliseringsprosjektet Digital gravferd, herunder nødvendige lovendringer knyttet til tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

  Det andre sporet knytter seg til Digdirs koordinerende ansvar for de øvrige sammenhengende tjenester. I dette arbeidet har senteret deltatt i dialogmøter med samtlige prosjekter, hvor de oppfordrer til kontinuerlig arbeid med juss, og herunder til at prosjektene må ha tilgang til juridisk kompetanse. Ressurssenteret har informert om erfaringer fra de juridiske arbeidet fra Dødsfall og arv, og informert om nye muligheter for deling av taushetsbelagte opplysninger som nylig endring av forvaltningsloven åpner for.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Initiativet skal identifisere og bidra til å fjerne uønskede hindringer i regelverket, med utgangspunkt i sammenhengende tjenester og i dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og akademia.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • De ansvarlige for de syv livshendelsene
  • De som koordinerer arbeidet med sammenhengende tjenester

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  4.4 Omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk

  Regjeringen vil omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse.

  Arbeidet med initiativet er foreløpig ikke startet, men plan for tiltaket vil utarbeides i fjerde kvartal 2022.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet KDD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Endre omtalen i Lovteknikk og lovforberedelse

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt

  Programkontor for oppfølging av handlingsplanen