Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det.

Det finnes fremdeles hindringer i regelverket som bremser digitaliseringen. «Én digital offentlig sektor» har som mål å fjerne disse hindringene, slik at du kan få bedre digitale offentlige tjenester.

Status for dette innsatsområdet

Nasjonalt ressurssenter for deling av data har etablert en innspillsløsning hvor målgruppene kan spille inn regelverksutfordringer. Så langt viser det seg at hindringer ofte stammer fra kompleksitet, lav kompetanse og usikkerhet rundt regelverket. Ressurssenteret ønsker gjerne innspill til konkrete hindringer i lenken nedenfor. Ressurssenteret gir også veiledning om rettslige rammer for deling av data og samarbeider med prosjektet "sammenhengende tjenester" i Digdir. Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk vil publiseres innen utgangen av oktober 2021. Når arbeidet med veilederen er i sluttfasen/ferdigstilt vil de ta tak i initiativet om å omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse.

På denne siden

  Initiativ i drift

  Initiativene har resultert i nye virkemidler og ressurser som kan tas i bruk av din virksomhet.

  Dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og virksomheter i offentlig sektor

  Å innlede dialog om hindringer i regelverket er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil innlede dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter for å få innspill til konkrete hindringer for digitalisering i regelverket.

  Initiativet skal gi kunnskap om hva som er de viktigste regelverkshindringene, slik at relevante tiltak kan igangsettes. Nasjonalt ressurssenter for deling av data har etablert en innspillsløsning hvor målgruppene kan spille inn regelverksutfordringer. Ressurssenteret kan også nås via en felles epostadresse ressurssenteret@digdir.no, og vil ta i bruk Datalandsbyen som kommunikasjonskanal. Senteret har hatt møter med en rekke private og offentlige aktører hvor målet bl.a. har vært å identifisere hindringer i regelverket. Inntrykket så langt er at problemene skyldes kompleksitet, lav kompetanse og usikkerhet om regelverket. Dersom du har innspill til konkrete hindringer for digitalisering i eksisterende regelverk kan du ta kontakt under.

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  Foreta en gjennomgang av regelverk med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester

  En gjennomgang av regelverk er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av regelverk for å kunne vurdere å fjerne gjenstående hindringer for digitalisering med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester.

  Nasjonalt ressurssenter for deling av data deltar tett i kartleggingen av brukerbehov, for å identifisere regelverksutfordringer, og eventuelle behov for regelendringer. Ressurssenteret er dialogpartner og rådgiver i det juridiske arbeidet knyttet til Digdirs egen livshendelse "dødsfall og arv" samt i det overordnede og koordinerende arbeidet generelt i livshendelsene. Blant annet videreformidler de viktig læring og erfaring fra det juridiske arbeidet med "dødsfall og arv" til de øvrige livshendelsene.

  Stortinget har nylig vedtatt endring i forvaltningsloven, som gir adgang til å lage forskrifter (§13 g) om deling av taushetsbelagte opplysninger mellom virksomheter som samarbeider. Ressurssenteret vil foreta en juridisk utredning av handlingsrommet dette gir. Utredningen kan benyttes av de ansvarlige for de ulike livshendelsene når de skal vurdere nødvendige endringer i sitt regelverk. Ressurssenteret kan være rådgiver i denne prosessen.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Initiativet skal identifisere og bidra til å fjerne uønskede hindringer i regelverket, med utgangspunkt i sammenhengende tjenester og i dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og akademia.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • De ansvarlige for de syv livshendelsene
  • De som koordinerer arbeidet med sammenhengende tjenester

  Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk

  Utarbeidelse av veileder er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk.

  Veilederen for klart lovspråk er utarbeidet i et samarbeid mellom Språkrådet, Regelrådet og juridisk fakultet ved UiO og ble publisert våren 2021. Veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk skal publiseres i digitalt format høsten 2021 og vil kontinuerlig forbedres over tid.

  Arbeidet med veilederen er nedfelt i et mandat. Språkrådet, Regelrådet, KS, jur.fak ved UiO og en rekke andre har samarbeidet med Ressurssenteret og bidratt med innspill og kommentarer. Ressurssenteret følger også med på høringer fra regjeringen. Dette bidrar til et kunnskapsgrunnlag om digitaliseringsvennlig regelverk. De følger også med på relevant arbeid i EU og OECD og samarbeider med Digitaliseringsstyrelsen i Danmark. Nasjonalt ressurssenter for deling av data vil publisere veilederen innen utgangen av oktober 2021.

  • KS
  • Arbeidstilsynet
  • Arkivverket
  • Bergen kommune
  • Brønnøysundregistrene
  • Digital Norway
  • Direktoratet for e-helse
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Kartverket
  • Lånekassen
  • NAV
  • Norstella
  • Oslo kommune
  • Skatteetaten
  • Språkrådet
  • Statens pensjonskasse (SPK)
  • Statens vegvesen (SVV)
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Stavanger kommune
  • UNIT
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det
  • Initiativet skal utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk
  • Ambisjonen er å få digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk integrert i utdanning av jurister
  • Veilederen må linkes opp til lovteknikkheftet, og muligens til utredningsinstruksen

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Oppgave i ressurssenteret i Digdir, i samarbeid med andre aktører i Digdir og andre virksomheter ved behov

  • KS
  • Digital Norway
  • Regelrådet
  • Språkrådet
  • Universitetet i Oslo
  • M.fl.

  Kontakt

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  Omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk

  Regjeringen vil omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse.

  Arbeidet med initiativet er foreløpig ikke startet, da det avhenger av at initiativet "Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk" ferdigstilles.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Endre omtalen i Lovteknikk og lovforberedelse

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt