Hopp til hovudinnhald

Kva er medfinansiering?

Gjennom medfinansiering kan statlege verksemder og eventuelle samarbeidspartar få dekka deler av prosjektkostnaden til samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Både små og mellomstore tiltak i sektorane og tiltak på tvers av sektorar som støttar opp under regjeringa sin digitaliseringsstrategi, kan få medfinansiering.

  Kva type tiltak kan få midlar frå medfinansieringsordninga?

  Midlane til medfinansiering blir lyst ut i oktober, når forslag til statsbudsjett er lagt fram.

  Potten til medfinansiering vil gå til tiltak som er samfunnsøkonomisk lønsame. Medfinansieringsordninga skal leggje til rette for effektiviseringsarbeidet i statlege verksemder og kommunane, for nye digitale tenester og ein enklare kvardag for innbyggjarar, næringsliv og frivillig sektor.

  Kven kan søke?

  • statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
  • kommunar/fylkeskommunar og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt kan ikkje søke, men kan gjerne vere samarbeidspartar
  • frivillege organisasjonar og næringsliv kan vere samarbeidspartar

  Vilkår for medfinansiering

  • Medfinansieringen skal vere ein utløysande faktor.
  • Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt og ha tilknytta gevinstar.
  • Prosjektkostnaden må vera mellom 10 og 100 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader).
  • Medfinansiering kan gis i maksimalt tre budsjettår, men prosjektet kan gå over fire år.
  • Sjå retningslinene for ytterlegare vilkår

  Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

  • Inntil 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader)
  • Total prosjektkostnad må vere mellom 10 og 100 mill. kr, så eit prosjekt kan maksimalt få 50 mill. kr.

  Tips og råd

  Bruk tid på søknaden. Start planlegginga så tidleg som mogleg. Hugs å involvere potensielle gevinsteigarar. Ta kontakt med KS dersom prosjektet vedkjem kommunesektoren.

  Ofte stilte spørsmål

  • Ja

  • Nei, prosjektet må ikke gi interne gevinster.
  • Dere må synliggjøre og tallfeste alle gevinster (nyttevirkninger) så godt det lar deg gjøre. Interne gevinster er ofte tidsbesparelser og/eller kvalitetsøkning.
  • Dere får beholde 50 % av eventuelle interne gevinster, som så kan benyttes til andre prioriterte oppgaver i virksomheten.

  Eksempler på prosjekt som faller utenfor ordningen er

  • prosjekt som er i gjennomføringsfasen
  • økonomiske tilskudd for å fremme generell IKT-bruk
  • etablering av organisasjonsenheter som skal arbeide med IKT-relaterte oppgaver
  • finansiering av økte, varige driftsutgifter etter gjennomførte investeringer
  • forskningsprosjekter
  • utredningsprosjekter
  • prosjekt der bruk av IKT utgjør en svært liten del av prosjektet/investeringskostnaden

  • konsulentbistand
  • investering i IKT – maskinvare og programvare
  • egne lønnskostnader til prosjektmedarbeidere
  • opplæringskostnader (lønn til den som driver opplæringen)
  • andre kostnader direkte knyttet til prosjektet etter avtale med Digdir

  • veiledning i søknadsprosessen (en-til-en-møter)
  • veiledning i bruk av maler og verktøy

  Nei, fristen som blir satt er endelig for midler i inneværende år.

  • Med søknadsfrist i starten av februar regner vi med å kunne gi svar på om dere får foreløpig tilsagn om midler medio april.
  • Deretter får dere en ny frist for innlevering av gevinstrealiseringsplan.
  • Endelig tilsagn vil bli gitt i løpet av august.

  Belastningsfullmakter eller utbetaling (til nettobudsjetterte virksomheter) gis i etterkant av endelig tilsagn.

  • Prosjektet må ikke ha kommet i gjennomføringsfasen , jf. Prosjektveiviseren.no.
  • Prosjektsøknad må være sendt Digdir innen søknadsfristen.
  • Prosjektet må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Søknadene rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet omfatter både prissatte og ikke prissatte virkninger (kvalitative virkninger).
  • I en samlet vurdering blir det også lagt vekt på hvor modent prosjektet er.

  Dere bør så tidlig som mulig ta kontakt med virksomheter dere mener vil ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger av tiltaket deres.

  Dersom tiltaket

  • treffer hele offentlig sektor, bør dere involvere et representativt utvalg virksomheter i utarbeidingen av prosjektet og beregning av nyttevirkninger
  • berører kommunene, skal KS involveres i utarbeidelsen av søknaden

  • Det må inngås samarbeidsavtaler dersom andre virksomheter bidrar med ressurser (penger og/eller personell) til prosjektet.
  • Vi anbefaler også at det inngås avtaler med eventuelle andre viktige samarbeidspartnere.
  • Husk at en statlig virksomhet må stå som ansvarlig søker (prosjekteier).
  • Kommuner eller andre offentlige virksomheter kan delta i prosjektet. Eventuell delfinansiering fra disse virksomhetene kan da regnes med i totale prosjektkostnader i søknaden.

  • Dersom prosjektet har kommet så langt at en slik plan foreligger, kan den leveres sammen med søknaden. Søknaden må likevel vurderes sammen med øvrige søknader når disse har levert sine gevinstrealiseringsplaner.
  • Vi gjør oppmerksom på at gevinstrealiseringsplanen må leveres i Digdirs mal, som dere kan få tilsendt ved forespørsel.

  • Digdir anbefaler å bruke Prosjektveiviseren, jf. også digitaliseringsrundskrivet, kap. 3.

  • Digdir rapporterer interne netto gevinster til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD), som rapporterer videre til Finansdepartementet (FIN). Deretter vurderer sektordepartementet om og når det skal foretas kutt i samråd med FIN.
  • Netto gevinster med tilhørende budsjettkutt i andre statlige virksomheter skal være godkjent av de aktuelle virksomhetene gjennom gevinstrealiseringsplanen.
  • Dersom det skjer vesentlige endringer i gevinstbildet som påvirker muligheten for budsjettreduksjon i statlige virksomheter, må dette meldes til overordnet departement med kopi til Digdir.

  • Medfinansieringsordningen skal ha inntil 4 rapporteringer. Det skal leveres årsrapport innen 1. mars påfølgende år (inntil 3 rapporter). Det skal leveres sluttrapport når prosjektet er ferdig, og senest 1. mars året etter at prosjektet er avsluttet.
  • Overordnet prosjektregnskap skal følge rapportene. Digdir har maler som skal brukes i rapporteringen. For mer informasjon se Fått tilsegn om medfinansiering? | Digdir

  Informasjon om utredningsinstruksen finnes her: Utredningsinstruksen - DFØ (dfo.no).

  Nei, det er ingen forutsetning. Digitaliseringsrådet er en frivillig ordning. Vi anbefaler derfor virksomhetene å vurdere et besøk hos Digitaliseringsrådet, enten i forkant eller etterkant av søknaden, men det er ingen forutsetning for å få medfinansiering.

  Kontakt

  Nour Eddine Elkadi

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 98 66 66 61

  Elin Oksavik

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 90224846

  Håkon Henjum

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 99 01 46 84