Kva er medfinansiering?

Gjennom medfinansiering kan statlege verksemder og eventuelle samarbeidspartar få dekka deler av prosjektkostnaden til samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Både små og mellomstore tiltak i sektorane og tiltak på tvers av sektorar som støttar opp under regjeringa sin digitaliseringsstrategi, kan få medfinansiering.

På denne sida

  Kva type tiltak kan få midlar frå medfinansieringsordninga?

  Midlane til medfinansiering blir lyst ut i oktober, når forslag til statsbudsjett er lagt fram.

  Potten til medfinansiering vil gå til to kategoriar tiltak:

  1. Små og mellomstore prosjekt som er samfunnsøkonomisk lønsame. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
  2. Tiltak som støttar opp under målet om samanhengande tenester i regjeringa sin digitaliseringsstrategi, som er samfunnsøkonomisk lønsame og har total prosjektkostnad inntil 100 mill. kr., dvs.:
   • strategisk prioriterte fellesløysingar (plattformar, infrastruktur m.m.)
   • tverrgåande tiltak (samanhengande tenester).

  Kven kan søke?

  • statlege verksemder som ligg under staten som rettssubjekt. Dette omfattar ordinære forvaltningsorgan, forvaltningsbedrifter og forvaltningsorgan med særskilte (budsjett)fullmakter.
  • kommunar/fylkeskommunar og statlege verksemder som er eigne rettssubjekt kan ikkje søke, men kan gjerne vere samarbeidspartar
  • frivillege organisasjonar og næringsliv kan vere samarbeidspartar

  Vilkår for medfinansiering

  • Medfinansieringen skal vere ein utløysande faktor, og prosjektet skal derfor ikkje vere komen i gjennomføringsfasen.
  • Prosjektet må vere samfunnsøkonomisk lønsamt og ha tilknytta gevinstar.
  • Små og mellomstore prosjekt må ha ein prosjektkostnad mellom 5 og 50 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader).
  • Tverrgåande prosjekt og fellesløysingar kan ha ein prosjektkostnad opp til 100 mill. kr (inkl. interne lønnskostnader)
  • Medfinansiering kan gis i maksimalt tre budsjettår, men prosjektet kan gå over fire år.
  • Sjå retningslinene for ytterlegare vilkår (desse kan bli endra):

  Kor mykje midlar kan eit prosjekt få?

  • Prosjekt i kategori 1, små og mellomstore prosjekt, kan få medfinansiering inntil 50 % av totale prosjektkostnader (inkl. interne lønskostnader), maksimalt 15 mill. kr. Total prosjektkostnad må vere mellom 5 og 50 mill. kr.
  • Prosjekt i kategori 2, tverrgåande prosjekt/livshendingar og fellesløysingar kan få medfinansiering inntil 85 % av totale prosjektkostnader. Total prosjektkostnad må ikkje overstige 100 mill. kr.

  Tips og råd

  Bruk tid på søknaden. Start planlegginga så tidleg som mogleg. Hugs å involvere potensielle gevinsteigarar. Ta kontakt med KS dersom prosjektet vedkjem kommunesektoren.

  Ofte stilte spørsmål

  • Kategori 2 gjelder for utvikling av infrastruktur eller fellesløsninger som kan inngå i et felles økosystem og for tverrgående prosjekt på tvers av departementsområder eller forvaltningsnivå (stat - kommune).
  • Sammenhengende tjenester (tjenestekjeder) og løsninger som er en bekreftet del av en prioritert livshendelse, vil få prioritet foran andre livshendelser.

  • Ja, vanligvis innenfor kategori 1.

  • Hvis tiltaket oppfyller vilkårene for å få tildelt midler fra ordningen og har prosjektkostnad mellom 5 og 50 mill. kroner, kan dere få opptil 50 % støtte, men maks. 15 mill. kroner.

  • Nei, prosjektet må ikke gi interne gevinster.
  • Dere må synliggjøre og tallfeste alle gevinster (nyttevirkninger) så godt det lar deg gjøre. Interne gevinster er ofte tidsbesparelser og/eller kvalitetsøkning.
  • Dere får beholde 50 % av eventuelle interne gevinster, som så kan benyttes til andre prioriterte oppgaver i virksomheten.

  Eksempler på prosjekt som faller utenfor ordningen er

  • prosjekt som er i gjennomføringsfasen
  • økonomiske tilskudd for å fremme generell IKT-bruk
  • etablering av organisasjonsenheter som skal arbeide med IKT-relaterte oppgaver
  • finansiering av økte, varige driftsutgifter etter gjennomførte investeringer
  • forskningsprosjekter
  • utredningsprosjekter
  • prosjekt der bruk av IKT utgjør en svært liten del av prosjektet/investeringskostnaden

  • konsulentbistand
  • investering i IKT – maskinvare og programvare
  • egne lønnskostnader til prosjektmedarbeidere
  • opplæringskostnader (lønn til den som driver opplæringen)
  • andre kostnader direkte knyttet til prosjektet etter avtale med Digdir.

  • veiledning i søknadsprosessen (en-til-en-møter)
  • veiledning i bruk av maler og verktøy

  Nei, fristen som blir satt er endelig for midler i inneværende år.

  • Med søknadsfrist 21. mars 2022 regner vi med å kunne gi svar på om dere får foreløpig tilsagn om midler medio mai.
  • Deretter får dere en ny frist for innlevering av gevinstrealiseringsplan.
  • Endelig tilsagn vil bli gitt i løpet av august -22.

  Belastningsfullmakter eller utbetaling (til nettobudsjetterte virksomheter) gis i etterkant av endelig tilsagn.

  • Prosjektet må ikke ha kommet i gjennomføringsfasen , jf. Prosjektveiviseren.no.
  • Prosjektsøknad må være sendt Digdir innen søknadsfristen.
  • Prosjektet må være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
  • Søknadene rangeres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet omfatter både prissatte og ikke prissatte virkninger (kvalitative virkninger).
  • I en samlet vurdering blir det også lagt vekt på om prosjektet har interne netto gevinster og hvor modent prosjektet er.

  Dere bør så tidlig som mulig ta kontakt med virksomheter dere mener vil ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger av tiltaket deres.

  Dersom tiltaket

  • treffer hele offentlig sektor, bør dere involvere et representativt utvalg virksomheter i utarbeidingen av prosjektet og beregning av nyttevirkninger
  • berører kommunene, skal KS involveres i utarbeidelsen av søknaden

  • Det må inngås samarbeidsavtaler dersom andre virksomheter bidrar med ressurser (penger og/eller personell) til prosjektet.
  • Vi anbefaler også at det inngås avtaler med eventuelle andre viktige samarbeidspartnere.
  • Husk at en statlig virksomhet må stå som ansvarlig søker (prosjekteier).
  • Kommuner eller andre offentlige virksomheter kan delta i prosjektet. Eventuell delfinansiering fra disse virksomhetene kan da regnes med i totale prosjektkostnader i søknaden.

  • Dersom prosjektet har kommet så langt at en slik plan foreligger, kan den leveres sammen med søknaden. Søknaden må likevel vurderes sammen med øvrige søknader når disse har levert sine gevinstrealiseringsplaner.
  • Vi gjør oppmerksom på at gevinstrealiseringsplanen må leveres i Digdirs mal, som dere kan få tilsendt ved forespørsel.

  • Digdir anbefaler å bruke Prosjektveiviseren, jf. også digitaliseringsrundskrivet, kap. 3.

  • Digdir rapporterer interne netto gevinster til Kommunal- og distriktdepartementet (KDD), som rapporterer videre til Finansdepartementet (FIN). Deretter vurderer sektordepartementet om og når det skal foretas kutt i samråd med FIN.
  • Netto gevinster med tilhørende budsjettkutt i andre statlige virksomheter skal være godkjent av de aktuelle virksomhetene gjennom gevinstrealiseringsplanen.
  • Dersom det skjer vesentlige endringer i gevinstbildet som påvirker muligheten for budsjettreduksjon i statlige virksomheter, må dette meldes til overordnet departement med kopi til Digdir.

  • Medfinansieringsordningen skal ha inntil 4 rapporteringer. Det skal leveres årsrapport innen 1. mars påfølgende år (inntil 3 rapporter). Det skal leveres sluttrapport når prosjektet er ferdig, og senest 1. mars året etter at prosjektet er avsluttet.
  • Overordnet prosjektregnskap skal følge rapportene. Digdir har maler som skal brukes i rapporteringen. For mer informasjon se Fått tilsegn om medfinansiering? | Digdir

  Informasjon om utredningsinstruksen finnes her: Utredningsinstruksen - DFØ (dfo.no).

  Nei, det er ingen forutsetning. Digitaliseringsrådet er en frivillig ordning. Vi anbefaler derfor virksomhetene å vurdere et besøk hos Digitaliseringsrådet, enten i forkant eller etterkant av søknaden, men det er ingen forutsetning for å få medfinansiering.

  Kontakt

  Nour-Eddine Elkadi

  Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 98 66 66 61

  Elin Oksavik

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 90 22 48 46

  Frode Dahl

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 45 40 04 04