Hopp til hovedinnhold

Legg til rette for samarbeid

Digdir har utarbeidet en modell med tre faser og fire fagdimensjoner. Utforming av modellen og innholdet er basert på intervjuer med fagpersoner i offentlig sektor som jobber med å utvikle offentlige digitale tjenester. Modellen er presentert og justert etter tilbakemelding fra relevante fagmiljøer.

Modell for sammenhengende tjenester.

Modell med tre faser

Modellen for arbeid med sammenhengende tjenester tar utgangspunkt i tre faser:

  1. starte sammen
  2. forme sammen
  3. levere sammen

Fire temaer går på tvers av disse fasene:

  • brukerperspektiv
  • samarbeid
  • styring
  • forankring

"Ingen skal være kasteball mellom offentlige aktører. Derfor må vi jobbe sammen for å løse brukernes behov." Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 retter stor oppmerksomhet mot behovet for mer og bedre samarbeid.

Samarbeid er viktig

Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomhetsledere i å lykkes med digitaliseringsprosjekter og endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Hele 80 prosent av prosjektene som har fått råd, har planlagt å samarbeide med én eller flere andre offentlige virksomheter. Samarbeid mellom offentlige virksomheter har mange utfordringer og mange av rådene handler nettopp om å få til et bedre samarbeid på tvers.

Det finnes ikke noen etablert og kjent god praksis for hvordan samarbeid på tvers bør organiseres. Hvert enkelt prosjekt finner sin form, sine modeller og sine metoder for å organisere og gjennomføre samarbeidet. På disse nettsidene om sammenhengende tjenester bidrar Digdir med innsikt og eksempler på flere samarbeidsmodeller og samarbeidsformer.

Hvorfor er det vanskelig å samarbeide?

Digitaliseringsrådet har drøftet over 50 prosjekter med etatsledere, og ser at det som oftest ikke er intensjonene det skorter på, men gjennomføringsevnen.

Digitaliseringsrådet vurderer at mange av prosjektene de har behandlet, samarbeider på tvers på en god måte. En del prosjekter holder seg imidlertid i komfortsonen, der de føler at de har kontroll. De synes det er utfordrende å håndtere mange interessenter med ulike behov utenfor sin egen virksomhet.

«Samarbeid på tvers er risikosport», var det en virksomhetsleder som sa, og det kan se ut som om noen virksomheter begrenser samarbeid blant annet for å redusere risikoen i prosjektet. Les om dette i Digitaliseringsrådets erfaringsrapport fra 2017, s. 22–26.

Rapporter og notater om digitalisering, samordning og samarbeid

Rapporten er skrevet for Concept-programmet og er basert på ekstra datainnsamling og analyse i etterkant av kompetanseprosjektet Agile 2.0, som hadde organisering og bruk av smidige utviklingsmetoder i store digitaliseringsprosjekt som et av hovedtemaene.
Organisering av digitaliseringsprosjekter (2021)

Rapporten systematiserer nøkkelpersoners erfaringer fra design, styring og gjennomføring av store IKT-prosjekter i statlig virksomhet. Et hovedfunn er at høy kompleksitet i prosjektene gjør dem spesielt vanskelig å gjennomføre innenfor fornuftige rammer for kostnad, tid og kvalitet. Et annet hovedfunn er at brukeretatenes digitale modenhet kan være avgjørende for god design, gjennomføring og nytte av IKT-prosjekter.
Styring og gjennomføring av store statlige IKT-prosjekter. Eksperters erfaringer og vurderinger (2019)

Difi har gjennomført flere prosjekter hvor samordning har vært tema. Arbeidet har vært en del av oppfølgingen av regjeringens Program for bedre styring og ledelse. Notatet oppsummerer erfaringer og læringspunkter fra prosjektene, og peker på videre innsatser for å styrke samordningen i forvaltningen.
Erfaringer og læringspunkter fra arbeidet med samordning 2014–2017, og forslag til videre innsatser. Difi-notat 2017:2

Rapporten gir Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) råd til departementer som skal samordne sin styring av samarbeid mellom underliggende virksomheter.
Departementenes styring av samarbeidsoppgaver som gis til underliggende virksomheter. DFØ/Difi-rapport, 2017

"0-24" er en tverrgående innsats for å støtte opp om og styrke nødvendig samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier.
Rapporter og materiell fra 0-24 samarbeidet

I denne rapporten vurderer Difi hvordan KMD utøver enkelte typer samordningsroller. Analysen vil danne et grunnlag for departementet til å utforme egne retningslinjer for samordning. Oppdraget skal også styrke kunnskapsgrunnlaget for regjeringens Program for bedre styring og ledelse.
Ikke bare pådriver ... Om utøvelsen av KMDs samordningsroller. Difi-rapport 2016:8

Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke på mulige veier til å forbedre samordningen, spesielt der forvaltningen står overfor det som vi har valgt å kalle gjenstridige problemer. Rapporten besriver og oppsummerer prosjektet.
Mot alle odds? Veie til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:0

Har du spørsmål om sammenhengende tjenester, ta kontakt

Frode Alne Bolin

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 18 69 00