Melde inn prosjekt til Digitaliseringsrådet

For at Digitaliseringsrådet skal kunne hjelpe deg, må vi ha innsikt i prosjektet ditt. Her finner du informasjon om hvordan du melder inn et prosjekt til vurdering:

Du kan melde inn prosjekter kontinuerlig, det er ingen søknadsfrist. Du kan få hjelp i alle faser av prosjektet. Ta kontakt med oss tidlig i prosessen, så kan vi sammen bli enige om når prosjektet skal behandles i Digitaliseringsrådet.

Det tar som hovedregel tre uker fra du har sendt inn dokumentasjonen vi etterspør til prosjektet ditt er behandlet.

Vanligvis er det virksomhetsleder som møter Digitaliseringsrådet i prosjektgjennomgangen. Ditt prosjekt må derfor være godt forankret i ledelsen i virksomheten din. 

Det skal være enkelt for deg å sende inn dokumentasjon. Vi stiller ikke krav til bruk av maler - kun til innhold i prosjektdokumentene. Innholdet som sendes inn må være i henhold til god praksis.

Dersom du lurer på hvilket innhold du skal sende inn, kan du ta utgangspunkt i Prosjektveiviseren.

  Informasjon vi ønsker om ditt prosjekt

  Dette vurderer vi

  Først og fremst ser rådet på de problemstillingene som virksomheten selv ønsker å drøfte. Samtidig vurderer Digitaliseringsrådet seks tema som vi mener er viktige for å kunne lykkes i et digitaliseringsprosjekt:

  • behov, mål og løsning
  • organisering og styring av prosjektet
  • usikkerhet og usikkerhetsstyring
  • gevinster og gevinstrealisering
  • konkurransestrategi
  • IT-politiske føringer og muligheter

  Meld inn ditt prosjekt til

  Kontakt oss for spørsmål

  Elin Oksavik

  Seniorrådgiver
  Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon
  +47 902 24 846
  Svein Ragnar Kristensen, leder Digitaliseringsrådet

  Svein Kristensen

  Rådsleder
  Digitaliseringsdirektoratet
  Kristensen er leiar av Digitaliseringsrådet. Han var skattedirektør frå juli 2006 til juli 2013 og har til saman 18 år i Skatteetatens leiing. Dette var ein periode med omfattande IKT-utvikling, digitalisering av tenestene og store omstillings- og organisasjonsprosessar der IKT var ein viktig drivar. Han har tidlegare vore administrasjonsdirektør i Rikstrygdeverket og Direktoratet for arbeidstilsynet, byråsjef i KAD og medarbeidar i APs stortingsgruppe. Sidan 2013 har Kristensen støtta Politidirektøren med omstillinga av politiets administrative funksjonar. Han er utdanna siviløkonom. Spisskompetanse:
  • Tidleg involvering av brukarane i utviklingsprosessane
  • Bruk av digitalisering som drivar for omstilling og fornying
  • Endringsleiing og kulturarbeid i tillegg til teknologi
  • Betydninga av god og åpen dialog mellom departement og etat
  Telefon
  +47 913 84 066