Innledning

Digitaliseringsdirektoratet har fått følgende oppdrag:

Digitaliseringsdirektoratet skal evaluere forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Direktoratet skal fremskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag og vurdere behov for endringer av forskriften, herunder om det er behov for å beholde forskriften.

Digdir har basert arbeidet med evalueringen på tilnærmingen som anbefales i utredningsinstruksen. Dette innebærer blant annet å besvare seks spørsmål, jamfør instruksen § 2.1. Disse seks spørsmålene utgjør også strukturen i denne evalueringsrapporten, hvor hvert spørsmål behandles i hvert sitt kapittel:

  • Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?

  • Hvilke tiltak er relevante?

  • Hvilke prinsipielle spørsmål reiser evalueringen av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning?

  • Hva er de positive og negative virkningene av endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning?

  • Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

  • Hva er forutsetningene for vellykket gjennomføring?

Digdir har parallelt med oppdraget gjennomført en kartlegging av kjennskap til, bruk og opplevd nytte av krav og anbefalinger innen digitalisering i offentlig forvaltning. Bakgrunnen for kartleggingen er at det skal bli enklere for målgruppen å få kjennskap til og bruke krav og anbefalinger. Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning er en viktig kilde til slike krav, sammen med blant annet digitaliseringsrundskrivet, de overordnede arkitekturprinsippene og referansekatalogen for IT-standarder.

Som en del av dette arbeidet har Digdir gjennomført en spørreundersøkelse om krav og anbefalinger innen digitalisering, hvor det også inngikk spørsmål om kjennskap til og bruk og nytte av forskrift om IT-standarder og referansekatalogen for IT-standarder. Undersøkelsen var rettet mot ansatte i offentlig forvaltning som jobber med digitalisering og må forholde seg til felles-offentlige krav og anbefalinger i sitt arbeid. Totalt mottok vi 322 svar.

Direktoratet har også gjennomført intervjuer med representanter for målgruppen for krav og anbefalinger innen digitalisering. Det er gjennomført 13 sånne brukerintervjuer, hovedsakelig med personer som jobber i små og mellomstore virksomheter i både kommunal og statlig sektor. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med virksomheter som har erfaringer med standardiseringsarbeid i offentlig forvaltning, eller har et spesielt ansvar for områder som reguleres i forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

Les kunnskapsoppsummeringen basert å denne datainnsamlingen.