Sammendrag

Digitaliseringsdirektoratet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Digdir anbefaler å videreføre forskriftsfesting av standarder, men anbefaler samtidig at innhold og innretning på forskriften må fornyes. Forskriften bør i større grad bidra til å realisere fellesoffentlige mål på digitaliseringsområdet, senest uttrykt gjennom regjeringen og KS’ digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor.

Digdir har basert arbeidet med evalueringen på tilnærmingen som anbefales i utredningsinstruksen. I sammenheng med evalueringen har Digdir laget et kunnskapsgrunnlag om kjennskap til, bruk og opplevd nytte av krav og anbefalinger innen digitalisering i offentlig forvaltning, der forskriften er en av flere kilder til slike krav. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg blant annet på 20 bruker- og interessentintervjuer og en spørreundersøkelse hvor 322 personer i offentlig forvaltning deltok. En oppsummering av kunnskapsgrunnlaget er publisert på digdir.no.

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning ble etablert i 2009. En av styrkene ved å ha standarder hjemlet i forskrift er at de er obligatoriske for hele offentlig forvaltning, inkludert kommunal sektor. Evalueringen har vist at kombinasjonen av detaljert forskriftsfesting av standarder, rask utvikling på digitaliseringsområdet, og langvarige prosesser for forskriftsendringer har bidratt til at det er krevende å holde forskriften oppdatert. Kunnskapsgrunnlaget bekrefter at forskriften fremstår som relativt lite relevant, lite kjent og sjelden brukt.

Evalueringen har vurdert tre alternative tiltak til videreføring av dagens praksis. De tre alternativene er vurdert opp mot 0-alternativet gjennom «pluss-minusmetoden», med utgangspunkt i fem vurderingskriterier. Matrisen under oppsummerer tiltakene, kriteriene og vurderingene som er gjort.

Vurderingsmatrise for alternative tiltak, med pluss/minus-metoden
Dagens situasjon, med naturlig utvikling Forskriften oppheves, og andre virkemidler enn juridiske benyttes for å fremme bruk av felles standarder Forskriften oppheves, men forskriftsfesting av standarder videreføres i andre forskrifter Forskriften videreføres, men det gjøres en grunnleggende endring i innretning og innhold
Gjelder tiltakene for hele eller deler av offentlige forvaltning, og i hvilken grad medfører de mulighet til å pålegge adferdsendring? 0 --- - 0
Legger tiltakene til rette for at felles standarder er kjente og enkle å oppdage for brukerne? 0 - +++ +++
Legger tiltakene til rette for å identifisere de riktige og relevante standardene og arkitekturproduktene, god brukerinvolvering og at brukerne skal forstå og bruke standardene? 0 -- ++ +++
Hva skags ressursbruk legger tiltakene opp til for løpende forvaltning? 0 +++ - -
Hvor stor ressursbruk medfører engangsjobben med å gjennomføre endringene som tiltakene legger opp til? 0 - -- -
Samlet vurdering 0 + +++ ++++

Det alternativet som kommer best ut, er «samhandlingsforskriften». Samtidig anbefaler vi å videreføre deler av den desentraliserte modellen, ved at domenespesifikke samhandlingskrav som kan inngå i særskilt lovverk, flyttes dit.

For å sikre en vellykket gjennomføring av anbefalt tiltak, har evalueringen identifisert følgende grep:

  • I en revisjon av forskriften bør det være en ambisjon å forskriftsfeste flere funksjonelle krav og færre spesifikke standarder (inkludert versjoner).
  • Det bør etableres en mer strømlinjeformet prosess for endring i forskrift, med tydeligere leveransekrav i henhold til fastsatte frister.
  • Det må bli lettere for målgruppen å forstå hvordan krav på digitaliseringsområdet skal følges i praksis, blant annet gjennom veiledning og gode eksempler.
  • Forskriften bør revideres i sammenheng med andre virkemidler som skal bidra til å realisere fellesoffentlige mål på digitaliseringsområdet, inkludert eForvaltningsforskriften, digitaliseringsrundskrivet og referansekatalogen for IT-standarder.