Hopp til hovedinnhold

Rapport

IT-standarder i offentlig forvaltning Evaluering av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Digitaliseringsdirektoratet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

Sammendrag

Digdir anbefaler å videreføre forskriftsfesting av standarder, men anbefaler samtidig at innhold og innretning på forskriften må fornyes. Forskriften bør i større grad bidra til å realisere fellesoffentlige mål på digitaliseringsområdet, senest uttrykt gjennom regjeringen og KS’ digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor.

Les hele sammendraget av rapporten

Innledning

Digdir har basert arbeidet med evalueringen på tilnærmingen som anbefales i utredningsinstruksen. I sammenheng med evalueringen har Digdir laget et kunnskapsgrunnlag om kjennskap til, bruk og opplevd nytte av krav og anbefalinger innen digitalisering i offentlig forvaltning, der forskriften er en av flere kilder til slike krav. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg blant annet på 20 bruker- og interessentintervjuer og en spørreundersøkelse hvor 322 personer i offentlig forvaltning deltok.

Les hele innledningen

Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning ble etablert i 2009. En av styrkene ved å ha standarder hjemlet i forskrift er at de er obligatoriske for hele offentlig forvaltning, inkludert kommunal sektor. Evalueringen har vist at kombinasjonen av detaljert forskriftsfesting av standarder, rask utvikling på digitaliseringsområdet, og langvarige prosesser for forskriftsendringer har bidratt til at det er krevende å holde forskriften oppdatert. Kunnskapsgrunnlaget bekrefter at forskriften fremstår som relativt lite relevant, lite kjent og sjelden brukt.

Les mer om hva problemet er, og hva vi vil oppnå

Hvilke tiltak er relevante?

Evalueringen har vurdert tre alternative tiltak til videreføring av dagens praksis: oppheve forskriften; oppheve og overføre til andre forskrifter; og beholde forskriften, men endre innretning. De tre alternative er vurdert opp mot 0-alternativet gjennom «pluss-minusmetoden», med utgangspunkt i fem vurderingskriterier.

Les mer om de alternative tiltakene

Hvilke prinsipielle spørsmål reiser evalueringen av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning?

Arbeidet med utredningen har ikke reist noen prinsipielle spørsmål tilknyttet tiltakene som vurderes for forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Andre spørsmål og problemstillinger identifisert i arbeidet og gjennom involvering av relevante aktører er vurdert, utredet og omtalt i andre deler av rapporten.

Hva er de positive og negative virkningene av endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning?

For å hjelpe oss med å sammenligne de alternative tiltakene, har vi satt opp fem vurderingskriterier. Kriteriene er valgt ut for å kunne vurdere i hvilken grad tiltakene svarer til de utfordringene og målene som er presentert i kapittelet "Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?"

Les hele vurderingen av de alternative tiltakene

Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?

Det alternativet som kommer best ut er «samhandlingsforskriften». Samtidig anbefaler vi å videreføre deler av den desentraliserte modellen, ved at domenespesifikke samhandlingskrav som kan inngå i særskilt lovverk flyttes dit.

Les hele anbefalingen her

Hva er forutsetningene for vellykket gjennomføring?

Evalueringen identifiserer fire forhold som vil bidra til vellykket gjennomføring av anbefalt tiltak: legge til grunn en ambisjon om en mer funksjonsbasert forskrift; effektivisere prosessene for å gjøre endringer i standarder; bedre forutsetningene for at krav til digitaliseringsarbeid etterleves; og gjøre arbeidet med standardisering og arkitektur til en del av en større helhet gjennom felles økosystem.

Les mer om hva som skal til for vellykket gjennomføring